Види виробничих витрат підприємства та собівартість продукції

Витрати підприємства розрізняють залежно від їх призначення в процесі відтворення. Відповідно до цього ознакою здійснюється угруповання витрат і визначаються відповідні джерела їх фінансування. За воспроизводственному ознакою виробничі витрати підприємства поділяють на два види.

  • 1. Витрати на виробництво і реалізацію продукції, що утворюють її собівартість. Це поточні витрати, що покриваються з виручки від реалізації продукції. За економічною сутністю вони забезпечують процес простого відтворення, без модернізації технічної бази та збільшення авансування активів.
  • 2. Витрати на оновлення виробництва - це одноразові вкладення коштів капітального характеру під нову або модернізовану продукцію. Вони розширюють застосовувані фактори виробництва, збільшують статутний капітал і майно організації. Витрати складаються з капітальних вкладень в основні засоби, приросту нормативу оборотних коштів, витрат на формування додаткової робочої сили для нового виробництва. Їх основні джерела фінансування - амортизаційний фонд, прибуток, емісія цінних паперів, кредит.

Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку споживаних у процесі виробництва продукції факторів виробництва: природних і трудових ресурсів, основних виробничих фондів та інших витрат на її виробництво і реалізацію. У вартісній формі в ній відбиваються сумарні витрати підприємства на спожиті засоби і предмети праці, заробітну плату та оплату послуг стороннім організаціям з виготовлення, транспортування та реалізації продукції. Конкретний склад витрат регулюється законодавчо, так як це пов'язано з формуванням податкової бази за основними податками і необхідністю розрізняти витрати підприємства за джерелами їх відшкодування. Віднесення різних витрат на собівартість продукції - найважливіша проблема в діяльності підприємств. Механізм формування собівартості продукції в сукупності з податковими пільгами служить потужним важелем впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств з боку держави.

Собівартість являє собою економічну форму відшкодування споживаних факторів виробництва; відображає величину поточних витрат, що мають виробничий, некапітальний характер, забезпечують процес простого відтворення на підприємстві. Її рівень визначає обсяг прибутку, рентабельність продукції і капіталу, а також інші кінцеві показники фінансово-економічної діяльності підприємства.

Угрупування витрат за економічними елементами

Витрати, що утворюють собівартість продукції, відповідно до їх економічним змістом групуються за такими елементами: матеріальні витрати (за вирахуванням вартості зворотних відходів), витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних фондів, інші витрати. У кожен вищеназваний елемент витрат включаються однорідні за своїм змістом витрати.

Під матеріальними витратами розуміють спожиті в процесі виробництва матеріальні ресурси. Безліч найменувань матеріальних ресурсів в економіці підприємства об'єднуються в кілька груп.

Сировина - це продукція промисловості або сільського господарства, вперше надходить в переробку на даному підприємстві в натуральному або мінімально переробленому вигляді, де вона стає частиною готового продукту або перетворюється на готовий продукт.

Основні (технологічні) матеріали - це предмети праці, раніше зазнали промисловій переробці і надходять на дане підприємство для виробництва з них продукції, так само як і сировину, у вихідному або зміненому вигляді входять до складу готового продукту.

Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати - це продукція інших підприємств, що купується для включення її до складу продукції або для додаткової переробки на даному підприємстві.

Допоміжні матеріали сприяють обробці основного матеріалу і формуванню з нього закінченого продукту (дубильні і фарбувальні речовини), грають у виробництві підсобну роль (мастильні та охолоджуючі рідини), використовуються па господарські потреби (для мийки приміщень, обладнання).

Паливо придбавається для використання у технологічних процесах на вироблення різних видів енергії (електричної, теплової, холоду), опалення будинків, для руху транспортних засобів.

Енергія всіх видів набувається з боку і витрачається на виробничо-господарські потреби підприємства (власне виробництво енергії розглядається як продукція даного підприємства).

Зворотні відходи - це залишки матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та ін.), Що утворюються в процесі виробництва продукції і втратили повністю або частково споживчі якості, але використовуються в подальшому. При оцінці величини матеріальних витрат підприємств поворотні відходи не враховуються (віднімаються).

Запасні частини служать для ремонту машин, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю та інших засобів праці.

Знос спецодягу та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів не відноситься до основних фондів.

Роботи та послуги виробничого характеру виконуються сторонніми організаціями на замовлення підприємства.

Відходи виробництва - втрачається в процесі виробництва частина матеріальних ресурсів. Відходи виробництва можуть служити вторинною сировиною.

До показників результативності використання матеріальних ресурсів відносяться показники матеріаломісткості та матеріаловіддачі виробництва продукції.

Матеріаломісткість (МО) вимірюється ставленням вартості матеріальних ресурсів до обсягу виробничої продукції:

МО = МОЗ / ВП,

де МЗ - матеріальні витрати на виробництво продукції; ВП - випуск продукції в оптових цінах підприємства, руб.

Оскільки матеріальні витрати являють собою синтетичну категорію, в систему показників включають такі параметри, як енергоємність, паливомісткість, металоємність всього виробництва і конкретних видів продукції.

Показники материалоотдачи (МО) виробництва та продукції є зворотними показниками матеріаломісткості і розраховуються як відношення обсягу виробленої продукції (ВП) до величини матеріальних витрат (МОЗ)

МО = ВП / МЗ.

Витрати на оплату праці відображають участь у собівартості продукції необхідного живої праці. Витрати складаються із заробітної плати основного виробничого персоналу, а також не перебувають у штаті працівників, які стосуються основної діяльності.

Відрахування на соціальні потреби являють собою форму перерозподілу національного доходу на фінансування суспільних потреб. Питома вага відрахувань в загальному обсязі витрат пов'язаний з рівнем витрат на оплату праці. Нараховані в організації кошти спрямовуються у позабюджетні фонди. Тарифи страхових внесків затверджуються федеральними законами. У цю групу витрат включають три види платежів: фонд соціального страхування РФ; пенсійний фонд РФ; фонд обов'язкового медичного страхування РФ. Відрахування на соціальні потреби сплачуються організацією з заробітної плати кожного працюючого окремо.

У елемент амортизація включається амортизація основних засобів.

До складу інших витрат входять різноманітні і численні витрати: податки, збори та платежі (у тому числі платежі за обов'язковими видами страхування), за викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище; витрати на оплату відсотків за кредит, послуг зв'язку, обчислювальних центрів і банків, оплата стороннім організаціям за підготовку та перепідготовку кадрів, за сертифікацію продукції, гарантійний ремонт та обслуговування; командировочні, плата за оренду основних засобів, амортизація по нематеріальних активів, відрахування на резервні та інші обов'язкові фонди, винагороди працівникам за винаходи та раціоналізаторські пропозиції та ін.

За економічними елементами ведеться бухгалтерський облік і складається грошовий звіт по загальній сумі витрат на виробництво продукції. Витрати на виробництво і реалізацію продукції відображені в двох документах: кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції і калькуляції собівартості продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >