Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції. Структура витрат

Кошторис витрат - це плановий і звітний документ, який складається за економічними елементами, перелік і склад яких - єдиний для всіх галузей промисловості і всіх видів продукції. Це забезпечує сводімость витрат у цілому по підприємству і дозволяє стежити за змінами в структурі собівартості продукції.

Під структурою собівартості продукції розуміється питома вага різних елементів затрат на виробництво продукції. Структура формується під впливом різних факторів: видів виробленої продукції і споживаних матеріально-сировинних ресурсів, техніко-економічного рівня виробництва, його розміщення, умов постачання і збуту.

Порядок складання кошторису. Спочатку визначається кошторис витрат допоміжних цехів, так як їх продукція споживається основними цехами, потім складають кошториси витрат з обслуговування та управління виробництвом (кошторису загальновиробничих, загальногосподарських і позавиробничих витрат), а також кошторису за окремими видами спеціальних витрат (з освоєння продукції, транспортно-заготівельним видатках). Далі складаються кошториси витрат на виробництво по основних цехах і кошторису витрат по підприємству в цілому. У кошторисі підсумовуються витрати по всіх підрозділах (валовий оборот), позов / почал з отриманої суми внутрішньозаводський оборот. Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції наведена в табл. 9.1.

На підставі кошторису витрат встановлюється загальний обсяг споживаних підприємством різних видів ресурсів, придбаних з боку і оплачуваних постачальникам. Плановані в кошторисі витрати забезпечують всі потреби підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, створення заділів незавершеного виробництва, обслуговуючого, підсобного та побічного господарств. Виходячи з кошторису здійснюється ув'язка розділів виробничо-фінансового плану підприємства з матеріально-технічного постачання, по праці; визначається потреба в оборотних коштах, а також кошторис використовується для формування господарських зв'язків підприємства з постачальниками ресурсів, з фінансово-кредитними інститутами.

Таблиця 9.1. Склад витрат за кошторисом на виробництво і реалізацію продукції

Склад витрат за кошторисом на виробництво і реалізацію продукції

На основі кошторису витрат на виробництво не можна визначити собівартість одиниці продукції кожного виду. Це не дозволяє аналізувати ефективність використання витрат на виробництво конкретних видів продукції.

Угруповання витрат по калькуляційних статтях

Класифікація витрат за статтями калькуляції дає можливість розрахувати собівартість одиниці продукції кожного виду, аналізувати ефективність використання витрат і виявляти резерви їх зниження. В основу класифікації витрат але статтями калькуляції покладено ознаку економічного призначення витрат, які є специфічними для окремих галузей економіки. Виявлення призначення витрати необхідно, щоб визначити економічну доцільність тих чи інших витрат. При групуванні за статтями калькуляції витрати об'єднуються за напрямами їх використання (виробничий процес виготовлення продукту, обслуговування виробництва, зміст заводоуправління) і місцем їх виникнення (основне виробництво, допоміжні служби, обслуговуючі господарства). Класифікація витрат за статтями калькуляції дозволяє обчислити собівартість одиниці продукції, розподілити витрати по асортиментних групах, встановити обсяг видатків по кожному виду робіт, виробничим підрозділам, апарату управління, виявити резерви зниження витрат. Класифікаційний принцип угруповання витрат лежить в основі побудови плану рахунків бухгалтерського обліку. Звітність складається і аналізується, як правило, за статтями витрат. Ця група включає наступні статті витрат.

 • 1. Сировина і основні матеріали.
 • 2. Зворотні відходи (віднімаються).
 • 3. Куплені напівфабрикати, комплектуючі та послуги будівельних організацій.
 • 4. Паливо і енергія на технологічні цілі.
 • 5. Основна заробітна плата виробничих робітників.
 • 6. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.
 • 7. Нарахування на заробітну плату виробничих робітників.
 • 8. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування.
 • 9. Витрати на підставу й підготовку нового виробництва.
 • 10. Загальновиробничі витрати (цехові). Разом: цехова собівартість (ст. 1 - ст. 10).
 • 11. Загальногосподарські витрати.
 • 12. Втрати від браку (якщо є).
 • 13. Інші виробничі витрати.

Разом: виробнича собівартість товарної продукції (ст. 1 - ст. 13).

14. Позавиробничі (комерційні) витрати. Разом: повна собівартість товарної продукції (ст. 1 - ст. 14).

Перші сім статей витрат здійснюються безпосередньо па робочому місці і прямо відносяться на собівартість конкретного виду продукції. За цими статтями витрат визначаються норми витрат матеріалів, комплектуючих виробів, енергії, трудомісткість робіт і сума оплати праці основних виробничих робітників та інші прямі витрати.

Всі інші статті вважаються комплексними, які збирають витрати по виконанню конкретної функції або обслуговування виробничого ланки і служб управління.

Витрати по утриманню та експлуатації обладнання включають витрати на технічне обслуговування машин і механізмів, витрати на поточний і капітальний ремонт устаткування, цехового транспорту та інструментів, амортизацію основних фондів, закріплених за цехами, та ін.

У витрати на підготовку і освоєння нового виробництва входять витрати некапітального характеру: вдосконалення технології, переналагодження обладнання, виготовлення спеціального устаткування і оснащення і т.д.

До складу загальновиробничих (цехових) витрат включаються витрати на управління, обслуговування та утримання цехів основного виробництва: заробітна плата адміністрації цеху, амортизація, поточний ремонт, опалення, освітлення, прибирання будівель і цехових приміщень, знос інвентарю загальноцехового призначення та ін.

Загальногосподарські витрати включають витрати з управління та обслуговування загальнозаводських потреб апарату управління, утримання будівель, території, транспорту, обчислювального центру та інших, що мають загальногосподарського призначення.

Позавиробничі витрати включають витрати, пов'язані з реалізацією продукції (упаковка, відвантаження, реклама, збутова мережа, комісійні та ін.), А також різного роду відрахування і платежі.

Залежно від того, в якому структурному підрозділі були здійснені ті чи інші витрати, виділяють витрати на рівні цеху - цехова собівартість, на рівні підприємства - виробнича собівартість, а з урахуванням витрат але реалізації продукції - повна (збутова) собівартість.

Документ, в який заносять ці витрати, називається калькуляцією, а система розрахунків для обчислення собівартості продукції - калькулированием. На відміну від угруповання по економічних елементах калькуляція дозволяє врахувати витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом конкретного виду вироби.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >