ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА

Поняття і функції ціни

В умовах ринкових відносин ціна виступає як сполучна ланка між виробником і споживачем, як механізм забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією. Ціна має безпосередній вплив на виробництво, розподіл, обмін і споживання, служить важливим важелем механізму господарської політики підприємства.

Розмір доходів, одержуваних підприємством, на- пряму залежить від рівня цін на його продукцію. Тому ціна визначає структуру і об'єм виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси. Ціна впливає на узагальнюючі показники діяльності: масу прибутку, рентабельність.

Ціна в умовах ринкової системи господарювання в грошовій формі відображає цінність благ, укладених в конкретному товарі, і витрати виробництва цього товару. Ціпи формуються в ході своєрідного компромісу між покупцями і продавцями як гранично допустимі з боку попиту і з боку пропозиції. Як економічна категорія товарного виробництва, ціна виконує на рівні підприємства облікову, стимулюючу, розподільчу та інші функції.

У облікової функції ціни позначаються суспільно необхідні витрати праці па виробництво і реалізацію продукції, оцінюються витрати і результати виробництва. Важливий момент у формуванні ціпи - це обмін. Ціна товару знаходиться під впливом різних ринкових факторів. Громадська оцінка виробничих витрат відбувається па ринку при купівлі-продажу товару. Облікова функція дозволяє оцінити ефективність діяльності підприємства і вибрати раціональну стратегію в умовах ринку.

Стимулююча функція ціни виражається в заохочувальну і стримуючий вплив на виробництво і споживання різних видів товарів. За допомогою цін стимулювання проявляється через підвищення якості продукції, розвиток ресурсозбереження, впровадження нових технологій, підвищення ефективності виробництва.

Розподільна функція ціни передбачає розподіл доходу між державою, регіоном і підприємством через облік в ціні акцизів на окремі товари, податку на додану вартість, прибутку.

Функція збалансування попиту та пропозиції виражається в тому, що через ціни здійснюється зв'язок між виробництвом і споживанням, пропозицією і попитом. При порушенні відповідності між пропозицією і попитом рівновага може бути досягнуто за рахунок зміни рівня цін і обсягу виробництва. В умовах ринкової економіки ціна виконує роль стихійного регулятора виробництва.

Ціна виконує функцію раціоналізації розміщення виробництва, так як за допомогою механізму цін для одержання більш високого прибутку здійснюється перелив капіталу зі сфери діяльності менш прибутковою в більш прибуткову.

На формування рівня і структури ціни впливають різноманітні чинники, які можна розділити на три групи: кон'юнктурні, некон'юнктурний і регулюючі.

Кон'юнктурні фактори обумовлені впливом змін на ринку з урахуванням впливу споживачів, конкурентів, розвитку науково-технічного прогресу і т.п.

Некон'юнктурний фактори розглядаються як внутрішні фактори підприємства і найчастіше визначаються впливом на витрати підприємства: застосуванням прогресивної технології, сучасного обладнання, організацією виробництва і праці тощо

Регулюючі чинники пов'язані з впливом держави на цінову політику. Найбільш відповідають природі ринкових відносин вільні ціни. Однак повністю перейти до них і використовувати тільки їх завжди і скрізь неможливо. Держава може втручатися в процеси ціноутворення в разі потреби і залежно від змінюються економічних умов переходити до регульованих або навіть фіксованими цінами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >