Формування цін на продукцію

Ринкова ціна формується під впливом таких факторів, як сірое і пропозицію, витрати виробництва й ін. Максимальна ціна, яку може встановити підприємство, залежить від попиту на товар, валові витрати виробництва визначають мінімальну ціну. Істотний вплив на ціну роблять якість продукції, поведінка конкурентів і ціни на їхню продукцію, еластичність попиту. Найважливішим фактором ціноутворення визнається державне регулювання цін, здійснюване прямими і непрямими способами. Прямі способи впливу держави на ціни - це встановлення конкретного порядку ціноутворення; непрямі способи спрямовані на зміну кон'юнктури ринку.

Розрахунок ціни на товар припускає виконання ряду послідовних етапів. Філіп Котлер пропонує наступний порядок розрахунку вихідної ціни виходячи з шести етапів: 1 - постановка завдань ціноутворення, 2 - визначення попиту, 3 - оцінка витрат, 4 - аналіз цін і товарів конкурентів, 5 - вибір методу ціноутворення, 6 - встановлення остаточної ціни.

  • 1-й етап. Постановка цілей і завдань ціноутворення. Ціна товару виконує винятково важливу для фірми функцію, що складається в отриманні виручки від продажу товарів. Керівництво фірми розглядає ціну як змінний фактор, що робить прямий вплив на виручку від продажу товарів, структуру виробництва, методи роботи фірми. Розраховуючи ціну, фірма повинна чітко визначити для себе, яких цілей вона хоче домогтися за допомогою встановлюваної ціни на товар. Чим чіткіше сформульована мета, тим більше правильно буде встановлена ціна.
  • 2-й етап. Визначення попиту. Як відомо, ціна і попит залежать один від одного. Ціна може збільшитися, коли попит великий, і зменшитися, коли він слабшає, притому що витрати па виробництво товару в обох випадках залишаться незмінними. Тому фірма повинна оцінити еластичність попиту за ціною, визначити ймовірну кількість товарів, яке можна продати на ринку протягом деякого часу за цінами різного рівня. Тут важливо пам'ятати, що попит визначає максимальну ціну, за якою фірма може продати свій товар.

Третій етап. Оцінка витрат виробництва. Витрати виробництва визначають мінімальну ціну товару. Тому на даному етапі фірма визначає постійні, змінні, валові витрати виробництва при різних обсягах випуску. Усі фірми прагнуть встановити таку ціну, яка покривала б усі витрати виробництва і забезпечувала б справедливу прибуток.

  • 4-й етап. Аналіз ціп та якості товарів конкурентів. Якщо попит визначає максимальну ціну, витрати виробництва - мінімальну ціну, то різниця між ними і є "поле гри" для ухвалення рішення про рівень ціни. На цьому "поле гри" вивчають ціну і якість продукції фірм-конкурентів. Тільки вивчивши ціни і якість аналогічних виробів конкурентів, фірма може більш об'єктивно оцінити положення свого товару стосовно товарам фірм-конкурентів. На основі аналітичного порівняння свого і чужого товару можна буде встановити більш високу ціну, ніж у конкурентів, або, навпаки, більш низьку, спрогнозувати цінову реакцію або відповідь конкурента па поява нового товару з відповідною ціною.
  • 5-й етап. Вибір методу ціноутворення. Ціну можна розрахувати різними способами, кожен з яких по-різному впливає на рівень ціни. Тому фірми прагнуть вибрати такий метод, який дозволяє більш правильно сформувати ціну на конкретний товар.
  • 6-й етап. Розрахунок рівня ціпи па основі обраного методу. На цьому етапі встановлюється остаточний рівень ціни, оформляються відповідні документи. Остаточна ціна встановлюється з урахуванням реакції на рівень ціни покупців, посередників, конкурентів, держави тощо

Ціноутворення включає різні стадії формування цін при просуванні продукції від підприємства-виробника до кінцевого споживача. На початковому етапі формується оптова ціна виробника, яка повинна відшкодувати витрати на виробництво і реалізацію продукції і забезпечити необхідний рівень рентабельності. Оптова ціна виготовлювача (Ц (ШТ) включає повну собівартість виробу (С) і прибуток виробника на одиницю виробу (II):

За оптовими відпускними (контрактними) цінами організації-споживачі оплачують продукцію підприємствам-виробникам. У оптову відпускну ціну (Цотп) включаються оптова ціна виробника і непрямі податки: податок на додану вартість (ПДВ), а на певну групу товарів ще й акциз (Ак):

При реалізації через оптових посередників формуються оптові ціни закупівлі (ЦЖ1К). включають збутові націнки,

де Н [й - збутова націнка (знижка).

При реалізації продукції через підприємства роздрібної торгівлі населенню, підприємствам і організаціям формується роздрібна ціна (Ц), що включає оптову ціну закупівлі та роздрібну торговельну націнку (Н), яка за економічним змістом і структурою аналогічна збутової,

де Нтор - торгова націнка (знижка).

Нацепка - це ціна послуг збутової чи торгової організації, встановлюється у відсотковому відношенні до ціни придбання продукції. Націнка призначена для відшкодування витрат обігу та утворення прибутку збутових, оптових і торговельних організацій. Види цін і їх основні елементи представлені в табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Види і склад цін

Вид ціни

Елементи ціни

Оптова ціна виготовлювача

відпускна

закупівлі

Повна собівартість товарної продукції + Прибуток виробника Оптова ціна виготовлювача + Непрямі податки (акциз, ПДВ)

Оптова ціна відпускна + Збутова націнка (витрати, прибуток і ПДВ посередника)

Роздрібна ціна

Оптова ціна закупівлі + Торгова націнка (витрати, прибуток і ПДВ торгівлі)

Ціпи фіксуються в договорах купівлі-продажу (контрактах). У контрактах можуть зазначатися як тверді ціни, які не змінюються протягом терміну договору, так і ковзаючі ціни, які можуть переглядатися. Змінні ціни застосовуються в довгострокових контрактах.

Ціни на послуги називаються тарифами (тарифи на вантажні перевезення, тарифи на послуги зв'язку тощо). Їх рівень дуже впливає на показники діяльності виробничих підприємств деяких галузей промисловості (металургійних, хімічних та ін.), Так як вартість даних послуг складає значну частку в собівартості продукції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >