ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Доходи, витрати і прибуток підприємства

Мета діяльності комерційної організації - отримання прибутку. Її величина складається під впливом співвідношення між доходами та витратами організації.

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком статутних внесків учасників (власників майна).

У бухгалтерському обліку доходи і витрати організації класифікують наступним чином:

 • - Доходи і витрати від звичайних видів діяльності;
 • - Інші.

Під звичайними видами діяльності розуміються ті види, з метою здійснення яких створено підприємство (виготовлення продукції, перепродаж товарів, надання послуг). Доходами від звичайних видів діяльності визнається виручка від реалізації продукції (без урахування ПДВ і акцизів).

Витрати організації - це зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення статутних внесків за рішенням учасників (власників майна).

Витрати від звичайної діяльності пов'язані з виготовленням та продажем продукції (утворюють її собівартість), придбанням і перепродажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

Доходи і витрати, відмінні від доходів і витрат по звичайних видах діяльності, вважаються іншими.

До інших доходів (витрат) належать:

 • - Надходження (витрати), пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації;
 • - Надходження (витрати), пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів па винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;
 • - Надходження (витрати), пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;
 • - Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;
 • - курсові різниці;
 • - Сума дооцінки (уцінки) активів;
 • - Надходження (витрати), що виникають як наслідки надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії, націоналізації і т.п.) і ін.

Прибуток являє собою виражений у грошовій формі кінцевий результат діяльності комерційної організації, що обчислюється як різниця між сукупним доходом і сукупними витратами.

Як показник прибуток відображає кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства за певний період. Всі аспекти постачальницької, виробничої і збутової діяльності підприємства знаходять своє відображення в показнику прибутку: рівень використання матеріальних ресурсів, основних засобів, трудових ресурсів, обсяг реалізації продукції, рівень цін.

Прибуток являє собою основний фінансовий ресурс підприємства, джерело розвитку і розширення виробничої бази, розвитку соціальної сфери, формування доходної частини бюджетів різних рівнів. З прибутку виплачуються дивіденди та інші доходи засновникам і власникам підприємства. За прибутком судять про можливості підприємства з повернення позикових коштів, інвестори - про доцільність інвестицій у підприємство, постачальники - про платоспроможність підприємства. В умовах ринкової економіки прибуток - це найбільш важливий стимул і основний показник ефективності роботи підприємства.

У бухгалтерському балансі відображена балансовий прибуток підприємства, яка містить: прибуток від реалізації виробленої продукції та придбаних товарів, прибуток від інших надходжень.

1. Прибуток від реалізації продукції (основна складова балансового прибутку) відображає результат від діяльності з виробництва та реалізації виробів (надання послуг), що є метою створення підприємства. Обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції (без ПДВ, акцизів) і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість продукції,

де П - прибуток від реалізації продукції; В |) м - виручка від реалізації (продажу) продукції; С - собівартість реалізованої продукції.

Надходження виручки завершує кругообіг оборотних коштів підприємства, відшкодовуються витрати, вироблені в процесі господарської діяльності: постачальникам і підрядникам, персоналу з оплати праці, бюджету за податковими платежами, кредитним установам з повернення кредитів і відсотків за ним.

Виручка визнається власністю підприємства при одночасному виконанні наступних умов:

 • - Виручка підтверджена конкретним договором;
 • - Сума виручки може бути визначена, тобто в договорі зазначені ціна, кількість продукції або сума оплати;
 • - Є впевненість в тому, що в результаті конкретної операції відбудеться збільшення економічних вигод організації;
 • - Право власності на продукцію перейшло до покупця або робота прийнята замовником;
 • - Витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути визначені.

На величину прибутку впливають різні фактори. Фактори, що залежать від діяльності підприємства:

 • - Рівень і компетентність керівництва;
 • - Технічний рівень виробництва;
 • - Рівень організації виробництва і праці;
 • - Система стимулювання;
 • - Розвиток системи маркетингу.

Чинники, які не залежать від діяльності підприємства:

 • - Кон'юнктура ринку;
 • - Рівень цін на споживані ресурси;
 • - Норми амортизаційних відрахувань.

Ці фактори впливають на розмір прибутку через обсяг продажів, собівартість продукції, асортиментні зрушення в складі продукції.

Обсяг реалізованої продукції, витрати й прибуток безпосередньо пов'язані один з одним. Основою визначення їх взаємозв'язку є розподіл витрат на умовно-змінні і умовно-постійні:

де К - кількість продукції в натуральному вираженні; 3 - змінні витрати на одиницю продукції; 3 - сума постійних витрат; У т - обсяг реалізованої продукції; Ц - ціна за одиницю продукції.

Обсяг виробництва, при якому прибуток дорівнює нулю (точка беззбитковості), називається критичним обсягом виробництва (Вк |))

Кількість продукції в натуральному вираженні, що дає нульовий прибуток (К), визначається зі співвідношення

кр

Обсяг продукції для забезпечення встановленої суми прибутку розраховується як

2. Результат від інших надходжень і витрат (П) розраховується як

де Дпроч - інші доходи; Рпрпч - інші витрати.

Об'єктом розподілу на підприємстві служить балансовий прибуток. Під її розподілом розуміють направлення прибутку в бюджет і по статтях використання в рамках суб'єкта господарювання. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій її частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Принципи розподілу визначає державу. Вони відображені в нормативних правових документах з оподаткування, на підставі яких обчислюється оподатковуваний прибуток.

Різниця між балансовою прибутком і сумою податку на прибуток характеризує прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства. При визначенні чистого прибутку з залишається в розпорядженні підприємства прибутку віднімаються суми зі сплати штрафних санкцій, пені та інших платежів за порушення законодавства в податковій, природоохоронної та інших сферах і результат від надзвичайних обставин. До витрат на чистий прибуток відносять всі понаднормативні витрати: перевищення витрат на рекламу, представницькі витрати, відрядження, перевищення витрат по кредиту, амортизації.

Розподіл чистого прибутку - це питання техніко-економічної, соціальної та дивідендної політики. Чистий прибуток повинна забезпечити фінансовими ресурсами потреби розширеного відтворення, здійснення соціальних програм, виплату дивідендів але акціям. Витрачання прибутку здійснюється або за рахунок безпосереднього фінансування видатків з прибутку, або попереднього формування виходячи з прибутку спеціальних фондів, порядок створення яких обумовлюється в установчих документах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >