ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СТАНУ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність і показники економічної ефективності діяльності підприємства

Категорія економічної ефективності застосовується для:

  • 1) оцінки ефективності поточної діяльності підприємства;
  • 2) оцінки ефективності варіантів розвитку виробництва і вибору оптимального.

Економічний ефект передбачає будь-якої корисний результат, виражений у вартісній оцінці. Як корисного результату виступає прибуток або економія витрат і ресурсів. Економічний ефект - величина абсолютна, залежна від масштабів виробництва та економії витрат.

Економічна ефективність трактується як віддача у формі доходів різних ресурсів підприємства, що знаходяться в його розпорядженні. Ефективна діяльність передбачає отримання максимального результату за рахунок наявних ресурсів або отримання певного результату з мінімальними витратами ресурсів. Економічна ефективність залежить від економічного ефекту і від здійснених витрат або застосованих ресурсів, які викликали даний ефект. Це найбільш поширений підхід до оцінки ефективності господарської діяльності фірми.

Поняття "економічний ефект" і "економічна ефективність" тісно пов'язані між собою. Як правило, аналізуються обидва показники, що характеризують успішність економічної діяльності підприємства, так як окремо ці показники не можуть дати повної оцінки діяльності підприємства. За своїм економічним змістом всі показники ефективності господарської діяльності підприємства являють відношення результату до витрат або ресурсів:

Ефективність = Результати (ефект) / Витрати

або

Ефективність = Результати (ефект) / Ресурси.

Оцінка економічної ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства може бути виражена показниками виробничої і фінансової ефективності. Для оцінки фінансової ефективності господарської діяльності фірми використовуються показники прибутку і рентабельності (прибутковості).

  • 1. Показники рентабельності, що базуються на ресурсному підході. Їх рівень визначається відношенням прибутку до авансованого капіталу:
    • а) рентабельність сукупних активів (капіталу), або загальна рентабельність, показує ефективність використання всіх активів підприємства, ввірених керівництву, незалежно від джерела формування:

де РБМ - балансовий прибуток; АСШ - середня вартість сукупних активів за аналізований період.

Цей показник застосовується при обгрунтуванні найважливіших стратегічних рішень, наприклад реструктуризації бізнесу;

б) рентабельність виробництва (операційного капіталу):

де Р - прибуток від реалізації продукції за певний період часу; ОПФ - середня вартість основних виробничих фондів за той же період; ОС - середня сума оборотних коштів.

Показник характеризує прибутковість виробничої діяльності підприємства за певний період часу (рік, квартал);

в) рентабельність власного капіталу - відношення чистого прибутку до величини власного капіталу.

Показники цієї групи показують прибуток, що припадає на 1 крб. вкладених у бізнес коштів. За ним проводять міжгалузеве порівняння ефективності діяльності підприємства.

2. Рентабельність продукції:

де 5 - собівартість реалізованої продукції.

Показник визначається по всій продукції в цілому і але окремим видам продукції.

3. Рентабельність продажів (обороту):

де В і - обсяг реалізації продукції.

Показники прибутковості продукції і продажів в оцінці діяльності підприємства застосовні тільки для зіставлення всередині галузі і при вивченні динаміки даних коефіцієнтів по окремим підприємствам. Вони не використовуються для міжгалузевих зіставлень, оскільки прибутковість у різних галузях залежить не тільки від рівня рентабельності продажів і витрат, але і від швидкості обороту виробничих активів

де Я - рентабельність виробничих активів; Р прибуток від реалізації продукції; А - виробничі активи (ОПФ + ОС); В - обсяг реалізованої продукції; К6 - коефіцієнт оборотності виробничих активів; Йоб - рентабельність обороту.

Рентабельність виробничих активів залежить від швидкості їх обороту (Коб) і рентабельності продажів (К (н.). У тих галузях, де висока швидкість обороту капіталу, можна отримати високу віддачу на вкладений капітал, маючи невисокий рівень рентабельності продукції. Навпаки, галузі, в яких повільно обертається капітал, повинні мати високий рівень рентабельності продажів, для того щоб отримати необхідну норму прибутковості на вкладений капітал.

Кількісним критерієм економічної ефективності виробництва в умовах ринкової системи господарювання виступає річна норма прибутку на вкладений капітал:

де Р - прибуток, отриманий за рік; К - вкладений капітал; Лк - річна норма прибутку на вкладений капітал.

На значення показника норми прибутку впливає структура капіталу, рівень цін на продукцію, обсяг попиту та пропозиції та інші фактори. Норма прибутку па капітал застосовується для оцінки варіантів розвитку підприємства.

Ефективність різних сторін виробництва характеризується показниками використання окремих факторів, від яких залежить формування показників рентабельності. Для оцінки успішності виробничо-економічної діяльності підприємства, як правило, застосовують показники продуктивності, що характеризують ефективність використання всіх активів підприємства та окремих виробничих ресурсів. Якщо зіставити готову продукцію з величиною витрачених факторів виробництва (незалежно від фінансової оцінки результату), то отримаємо рівень ефективності, виражений в категорії продуктивності. Такий підхід потрібно для оцінки виробничої ефективності. Узагальнюючі показники продуктивності:

  • 1) відношення вартості продукції до її собівартості - (В / 5) і зворотний показник (5 / В) - рівень поточних витрат на 1 руб. продукції;
  • 2) показник оборотності капіталу - відношення вартості продукції до капіталу підприємства (В / К).

До приватним показниками продуктивності окремих ресурсів відносяться:

- продуктивність праці:

В / ПП - вироблення; ПП / В - трудомісткість;

- Використання матеріальних ресурсів:

В / М - матеріаловіддача; М / В - матеріаломісткість;

- Використання основних фондів:

В / Р - фондовіддача; Р / В - фондомісткість;

- Використання оборотних коштів:

У / 2- коефіцієнт оборотності; П = Z / B х 360 - тривалість одного обороту за рік; О = Z / B • 90 - тривалість одного обороту за квартал,

де В - продукція; 5 - собівартість продукції; ЧП - чисельність персоналу; М - матеріальні витрати; Б - основні виробничі засоби; 2 - оборотні кошти, К - операційний капітал підприємства.

Розвиток виробничого потенціалу здійснюється за допомогою довгострокових інвестицій в різні активи компанії. В основі оцінки ефективності інвестицій лежить концепція грошового потоку. Вважається, що компанія здатна генерувати грошові потоки як у сьогоденні, так і в майбутньому. Тому ефективність - це не тільки величина доходів за вирахуванням витрат, отриманих сьогодні, але і майбутні фінансові результати компанії, виражені в грошових потоках. Одним

з найважливіших показників фінансової ефективності є чистий грошовий потік (ЧДП) - основа вартості фірми, який визначається за формулою

гдеЧП - чистий прибуток; Ам - амортизація; ОКпм - зміна оборотного капіталу; КВ - капітальні вкладення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >