Бухгалтерський баланс підприємства

Одним з основних джерел для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства служить бухгалтерський баланс. Він відображає стан майна організації на певний момент часу, складається з двох рівновеликих частин. У першій частині показується майно за складом та розміщення - актив балансу. У другій частині відображаються джерела формування цього майна - пасив балансу.

Всі відображаються у балансі показники записуються порядково. Кожен рядок бухгалтерського балансу іменується статтею бухгалтерського балансу. У бухгалтерському обліку прийнятий головний принцип оцінки статей балансу - за собівартістю для даного об'єкта господарювання, яка визначається на основі бухгалтерської калькуляції. Статті балансу але їх економічним змістом згруповані в розділи. Бухгалтерський баланс передбачає два розділи в активі і три розділи в пасиві. Розділи мають наскрізну нумерацію. Актив: I. Необоротні активи; II. Оборотні активи. Пасив: III. Капітал та резерви; IV. Довгострокові пасиви; V. Короткострокові пасиви. Підсумки по активу і пасиву балансу називаються валютою балансу. Форма бухгалтерського балансу наведена в табл. 13.1.

Активи підприємства - це економічні ресурси, якими володіє підприємство і від яких очікує отримати вигоду в майбутньому, використовуючи їх у своїй господарській діяльності. Активи повинні відповідати двом вимогам: перебувати у володінні підприємства і мати грошове вираження.

Таблиця 13.1. Бухгалтерський баланс

АКТИВ

Код показника

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

110

Основні засобів;)

120

незавершене будівництво

130

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

Довгострокові фінансові вкладення

140

відкладені податкові активи

145

Інші необоротні активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

в тому числі:

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності

тварини на вирощуванні та відгодівлі

витрати в незавершеному виробництві

готова продукція і товари для перепродажу

товари відвантажені

витрати майбутніх періодів

інші запаси і витрати

Податок на додану вартість за цінностями

220

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

в тому числі покупці і замовники

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

в тому числі покупці і замовники

Короткострокові фінансові вкладення

250

Грошові кошти

260

Інші оборотні активи

270

РАЗОМ по розділу 11

290

БАЛАНС

300

ПАСИВ

Код показника

Па розпочато звітного періоду

Па кінець звітного періоду

III. КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

Власні акції, викуплені в акціонерів

Додатковий капітал

420

Резервний капітал

430

в тому числі:

резерви, утворені відповідно до законодавства

резерви, утворені відповідно до установчих документів

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

470

РАЗОМ але розділом III

490

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

Відкладені податкові зобов'язання

515

Інші довгострокові зобов'язання

.120

РАЗОМ за розділом IV

500

V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

Кредиторська заборгованість

620

в тому числі:

постачальники та підрядники

заборгованість перед персоналом

організації

заборгованість перед державними позабюджетними

фондами

заборгованість але податках і зборах

інші кредитори

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

(УМ)

Доходи майбутніх періодів

(¡10

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ але розділу V

690

БАЛАНС

700

Необоротні активи розраховані на використання протягом терміну, що перевищує один рік (нематеріальні активи, основні засоби, капітальні вкладення, довгострокові фінансові вкладення та ін.).

Оборотні активи призначені для використання на строк, що не перевищує одного року (запаси сировини і матеріалів, дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення та ін.).

Пасиви підприємства включають перелік джерел формування активів, які ділять на власні (капітал і резерви) і заборгованість (довгострокові і короткострокові зобов'язання). Заборгованість (або зобов'язання) підприємства складається:

  • - Із заборгованості підприємства за поставлені йому товари;
  • - Позикових коштів, наданих підприємству в користування;
  • - Витрат, проведених в інтересах підприємства іншими суб'єктами.

До довгострокових зобов'язань відносяться позики та інші зобов'язання, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати. Короткострокові зобов'язання включають позикові кошти, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати, кредиторську заборгованість, інші короткострокові зобов'язання.

У бухгалтерській (фінансової) звітності відображаються підсумкові дані, що характеризують результати господарської діяльності підприємства. Балансове узагальнення інформації застосовується в аналізі фінансово-господарської діяльності для обґрунтування і прийняття відповідних управлінських рішень.

Відносна величина кожної статті у складі розділу балансу характеризує структуру активу і пасиву балансу. Оцінка структури балансу переслідує мету проведення аналізу та оцінки майнового стану та фінансового стану підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >