Оцінка майнового стану підприємства

Результат діяльності підприємства залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи. У процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура перетерплюють постійні зміни. Для оцінки активів аналізується рух господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, і їх джерел. Зміни в структурі коштів підприємства та їх джерел можна визначити за допомогою вертикального і горизонтального аналізу звітності.

Показники структури розраховуються у відсотках до валюти балансу - вертикальний аналіз. Загальна сума зміни валюти балансу розчленовується на складові, що дозволяє зробити попередні висновки про характер зрушень у складі активів, джерелах їх формування і їх взаємної обумовленості. У процесі аналізу зміни у складі довгострокових (необоротних) і поточних (оборотних) коштів розглядаються у взаємозв'язку зі змінами в зобов'язаннях підприємства.

Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові аналітичних таблиць, у яких динаміка абсолютних показників доповнюється відносними показниками темпу їх зростання (або зниження). На практиці нерідко об'єднують горизонтальний і вертикальний аналіз, тобто будують аналітичні таблиці, що характеризують як структуру засобів підприємства і їх джерел, так і динаміку окремих її показників.

Показник сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, дає узагальнену вартісну оцінку активів, що значаться на балансі підприємства. Це облікова оцінка, не збігається з сумарною ринковою оцінкою його активів. Зростання цього показника свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства.

Для характеристики основних засобів застосовуються такі показники:

  • 1) величина основних засобів і їхня частка в загальній сумі активів;
  • 2) частка активної частини основних засобів;
  • 3) коефіцієнт зносу основних засобів;
  • 4) коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття. При аналізі поточних активів оцінюють питома вага дебіторської заборгованості, питома вага бистрореалізуемих активів; розглядають зміни у виробничих запасах і готової продукції, виявляють причини цих змін. Наявні виробничі запаси порівнюють з нормативами потреби в них.

Після загальної характеристики структури капіталу аналізуються джерела коштів, які використовуються для покриття активів.

Оцінка фінансового стану підприємства

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю розміщення і ефективністю використання коштів (активів) і джерелами їх формування (власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів), фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами. Ці відомості представлені в балансі. Фінансовий стан можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку критерії оцінки фінансового стану - відсутність простроченої кредиторської заборгованості; наявність в достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку, тобто здатність своєчасно провести розрахунки за короткостроковими зобов'язаннями. З позиції довгострокової перспективи фінансовий стан підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх інвесторів і кредиторів.

Фінансовий стан підприємства - комплексне поняття, яке характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів. Оцінка фінансового стану підприємства зазвичай проводиться за наступними напрямками:

  • - Платоспроможність і ліквідність;
  • - Фінансова стійкість;
  • - Прибутковість (рентабельність);
  • - Ділова активність.

Склад оціночних показників варіюється залежно від поставлених цілей аналізу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >