Оцінка прибутковості

Одним з важливих компонентів фінансової стійкості підприємства вважається наявність у нього фінансових ресурсів, необхідних для розвитку виробництва. Самі ж фінансові ресурси можуть бути сформовані в достатньому розмірі тільки за умови ефективної роботи підприємства, що забезпечує отримання необхідного прибутку. У ринковій економіці саме зростання прибутку створює фінансову базу як для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного відтворення. За рахунок прибутку підприємство не тільки погашає свої зобов'язання перед бюджетом, банками, страховими компаніями та іншими підприємствами та організаціями, а й інвестує кошти в капітальні витрати. Для аналізу прибутковості застосовуються показники: точка беззбитковості, безпека комерційної діяльності (запас фінансової міцності) і сила впливу операційного важеля.

Для одного виду продукції беззбитковий обсяг продажів (точка беззбитковості) в натуральному виразі визначається за формулою

де Вкр - беззбитковий обсяг продажів, шт .; Іпостась - сума постійних витрат розглянутого періоду, руб .; Цед - ціна одиниці продукції, грн / шт .; Ипер - змінні витрати на одиницю продукції, грн / шт.

Для визначення беззбиткового обсягу продажів у вартісному вираженні (РП. - Точка беззбитковості) необхідно суму постійних витрат розділити на частку маржинального прибутку у виручці (ДМП):

Маржинальний прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації і змінними витратами.

Показник безпеки комерційної діяльності (Бк) визначається за формулою

Бк = Виручка від реалізації - Точка беззбитковості.

Ефект операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації призводить до ще більш сильного зміни прибутку. Дія даного ефекту пов'язано з непропорційним впливом умовно-постійних та умовно-змінних витрат на фінансовий результат при зміні обсягу виробництва і реалізації. Чим вище частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції, тим сильніше вплив операційного важеля. При зростанні обсягу продажів частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції знижується і вплив операційного важеля зменшується:

Сила впливу операційного важеля = Маржинальний прибуток / Прибуток.

Сила впливу операційного важеля показує ступінь комерційного ризику фірми. Чим більше ефект операційного важеля, тим більше комерційний ризик фірми.

Для досягнення і підтримки фінансової стійкості важлива не тільки абсолютна величина прибутку, але і її рівень щодо вкладеного капіталу або витрат підприємства, тобто показники рентабельності: рентабельність продажів (обороту), рентабельність продукції, рентабельність виробництва, рентабельність власного капіталу, рентабельність майна. Величина і динаміка рентабельності залежать від ступеня ділової активності підприємства.

Показники ділової активності (оборотності)

У швидкості обороту сукупного капіталу проявляється ділова активність підприємства у фінансовому аспекті. Від швидкості обороту вкладених коштів залежать:

  • - Величина авансованого капіталу в бізнес, необхідна для досягнення запланованих обсягів діяльності та успішного функціонування підприємств;
  • - Потреба в додаткових джерелах фінансування;
  • - Сума операційних витрат, пов'язана з обслуговуванням запасів товарно-матеріальних цінностей і їх зберіганням;
  • - Величина сплачуваних податків;
  • - Відносна величина постійних витрат: чим швидше оборот, тим менше на кожен оборот доводиться цих витрат;
  • - Розмір прибутку і прибутковість сукупних активів і власного капіталу.

Це впливає на кінцевий фінансовий результат підприємства, його фінансовий стан і платоспроможність.

Для розрахунку коефіцієнтів оборотності використовують виручку.

Коефіцієнт оборотності сукупних активів показує швидкість обороту всіх коштів підприємства; визначають як відношення чистої виручки від реалізації продукції (без податків, у тому числі податку на прибуток) до середньої величини сукупних активів.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів розраховується як відношення повної собівартості реалізованої продукції (або обсягу чистої виручки від реалізації продукції) до середньої вартості оборотних активів.

Період обороту сукупних активів (у днях) розраховується як відношення добутку середньої величини сукупних активів на тривалість періоду (в днях) до чистої виручки від реалізації продукції, отриманої за цей період.

Тривалість одного обороту оборотних активів у днях дорівнює відношенню тривалості періоду (у днях) до коефіцієнта оборотності оборотних активів.

Коефіцієнт стійкості економічного зростання характеризує стійкість і перспективу економічного розвитку. Визначається як відношення реінвестованого прибутку до середньої за період величині власного капіталу і резервів. Реінвестування прибутку - спрямування прибутку, отриманої від раніше вкладених інвестицій, па інвестування тих же об'єктів для розширення виробництва.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його операційної (виробничої і комерційної), інвестиційної та фінансової діяльності. Стійке фінансове становище робить позитивний вплив на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >