Інноваційна діяльність на підприємстві

Інноваційна діяльність спрямована на пошук і реалізацію інновацій з метою підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок розширення асортименту та підвищення якості продукції, вдосконалення застосовуваних технології, техніки та організації виробництва. Інноваційна діяльність - це виявлення проблем діяльності підприємства і здійснення інноваційного процесу.

Сучасний інноваційний процес складається в результаті взаємодії трьох систем: новатора, організації і зовнішнього середовища. Інноваційний процес вимагає від його учасників не тільки знань і кваліфікації, а й активного сприяння, вміння знаходити і впроваджувати вдалі рішення безперервно виникаючих проблем. Успішний інноваційний процес припускає наявність творчої ініціативи з боку сто учасників. Людський фактор в інноваційних процесах має вирішальне значення.

Інноваційна діяльність пов'язана з інформацією. Інформація являє собою сукупність відомостей про навколишній світ і що протікають у ньому процесах, повідомлень, довідуватися про стан справ або характері явищ у їх взаємозв'язку. Інформаційне забезпечення необхідно для аналізу конкретної ситуації, вироблення альтернативних рішень, вибору оптимального в даних обмеженнях рішення, супроводження та контролю його виконання.

Відбувається пошук, збір, обробка, перевірка достовірності отриманої інформації, що стосується розвитку інновацій в країні та світі; відстеження дій конкурентів і партнерів у галузі нових технологій, напрямків розвитку виробництва; передача інформації іншим співробітникам, які беруть участь у цій діяльності; встановлення контактів і розподіл завдань виконавцям, координації їх діяльності і т.п. Інформаційне забезпечення інноваційних процесів базується на використанні обчислювальної техніки та інформаційних технологій, які підвищують гнучкість і динамічність в роботі, розширюють діапазон аналізованих факторів, дозволяють раціонально організувати роботу і підвищити ефективність управління.

Потреба в інновації може бути викликана різними причинами: зміною положення підприємства па ринку, необхідністю зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції і т.д. Тому для виконання завдань потрібне залучення фахівців з маркетингу, технічних, економічних та інших служб організації.

Мети інновації взаємопов'язані з цілями підприємства. Результат інновації - створення запланованого об'єкта інновації. Нульовим етапом при підготовці та проведенні інноваційних процесів можна вважати прийняття рішення про необхідність інновації. Після прийняття такого рішення приступають до планування та реалізації інновації. Схема розробки і впровадження нововведень представлена на рис. 14.1.

У загальному вигляді інноваційний процес можна представити у такій черговості фаз.

1. Аналіз ситуації дозволяє виявити (сформулювати) конкретні переваги і недоліки підприємства, включає збір даних про стан факторів впливу зовнішнього середовища, стан справ всередині організації. Зібрана інформація класифікується, аналізується, що дає можливість виявити проблеми, які потребують якнайшвидшого вирішення.

На основі уявлення про свої можливості, що склалися в ході аналізу, необхідно встановити сильні і слабкі сторони підприємства. Особлива увага звертається на виявлення тих областей діяльності, в яких підприємство перевершує конкурентів. Розвиваючи найбільш сильну сторону діяльності підприємства, можна отримати перевагу в конкуренції, встановити сфери діяльності, які потребують поліпшення. Для проведення такого аналізу складають спеціальний перелік питань з таким сферам, як трудові ресурси, матеріальна база, технологія, управління, фінанси, становище на ринку.

Схема розробки і впровадження нововведень

Рис. 14.1. Схема розробки і впровадження нововведень

 • 2. Для успішного розвитку підприємству потрібно формування банку інноваційних ідей. Джерелами інноваційних ідей виступають:
  • - Вивчення споживчого попиту;
  • - наукові дослідження;
  • - Діяльність конкурентів;
  • - Торгові агенти, дилери, науково-практичні конференції та ін.
 • 3. Після формування інноваційних ідей перед фірмою стоїть завдання відбору з них найбільш перспективних. При виборі інноваційних ідей враховується реальність їх здійснення: можливість залучення необхідних коштів, наявність необхідних навичок для розробки цих ідей, з'ясовуються шанси з впровадження, фінансові ризики.
 • 4. Детальна розробка задуму передбачає:
  • - Попереднє вивчення попиту на продукцію з урахуванням експорту та імпорту;
  • - Оцінку рівня поточних і прогнозних цін па продукцію;
  • - Підготовку пропозицій щодо складу учасників проекту;
  • - Оцінку передбачуваного обсягу інвестицій по укрупнених нормативів і попередню оцінку їх комерційної ефективності;
  • - Підготовку попередніх оцінок ефективності проекту;
  • - Затвердження результатів, обґрунтування інвестиційних можливостей.
 • 5. Відповідно до особливостями і специфікою розвитку підприємства розробляється інноваційна програма. При розробці програми враховується стан науково-технічного прогресу в країні та світі з даної проблеми. Інноваційна програма являє собою комплекс взаємопов'язаних за ресурсами, термінів і виконавцям заходів (інноваційних проектів). Проект - це перспективна розробка з чітко визначеною метою і шляхами і методами її досягнення. Призначення інноваційних проектів полягає в досягненні конкретних стратегічних цілей підприємства шляхом реалізації окремих інновацій в рамках існуючих обмежень. До останніх відносяться фінансові ресурси, кадри, час здійснення.

Кожен проект вимагає постійного моніторингу та управління, для того щоб досягти запланованих показників у встановлені тимчасові рамки з урахуванням відведених ресурсів. Інноваційний проект здійснюється його командою, а не функціональним відділом. Команда інноваційного проекту являє собою тимчасове організаційне об'єднання співробітників, що входять в різні функціональні структури, з метою розробки конкретної інновації. Доцільність командної організації при виконанні проектів визначається їх комплексністю, часто міждисциплінарним характером розв'язуваних проблем, новизною і необхідністю збільшення творчого потенціалу співробітників даної команди. Таким чином, при здійсненні інноваційної діяльності доречна матрична схема організації взаємозв'язку дослідницьких, маркетингових, технологічних, планово-економічних структур підприємства. Під матричної схемою (інтеграцією) розуміємо, як правило, тимчасове функціонування підрозділу, до складу якого входять співробітники різних організаційних структур підприємства. Керівник такої структури (менеджер-інтегратор інноваційного проекту) володіє правами, аналогічними керівникові функціонального підрозділу.

6. При оцінці інноваційної програми перш за все необхідно виявити, наскільки мети інноваційних проектів збігаються з цілями розвитку підприємства. Інноваційні проекти відбираються виходячи з пріоритетів, встановлених в стратегії підприємства.

На вибір інноваційного проекту великий вплив робить оцінка його ефективності. Інноваційна діяльність вимагає значних витрат ресурсів і часу, особливо на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Тому невдача може призвести до тяжких фінансових наслідків для організації.

 • 7. На стадії підготовки нового виробництва досліджуються всі питання, пов'язані із забезпеченням кадрами відповідної кваліфікації, виробничими приміщеннями, обладнанням, здійсненням контролю технологічних процесів та організації випуску продукції, забезпеченням необхідної якості продукту і т.д.
 • 8. Контроль виконання й оцінка результатів завершених етапів виконуваної роботи дозволяють завчасно виявити відхилення від встановлених стандартів, забезпечують зворотний зв'язок шляхом внесення змін в програму робіт при необхідності. Контроль виконання та оцінку отриманих результатів проводять по завершенні кожної стадії виконання інноваційної програми. При необхідності вносять корективи в інноваційні проекти.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >