Оцінка інноваційних проектів

Інноваційний проект являє собою систему стратегічних і тактичних завдань і орієнтирів, а також оформлених документально заходів, взаємопов'язаних але фінансам, термінів і виконавцям, спрямованих на розробку і комерціалізацію конкретної інновації. Інноваційні проекти оцінюються з позиції внутрішніх економічних можливостей підприємства з реалізації аналізованих проектів і зовнішньої, комерційної привабливості інвестицій (рис. 14.2).

Схема оцінки та відбору інноваційних проектів

Рис. 14.2. Схема оцінки та відбору інноваційних проектів

Оцінка і відбір інноваційних проектів складається з наступних етапів.

 • 1. Формування вихідних даних по інноваційним проектам для проведення економічного аналізу ефективності залучення нововведень в господарський оборот. Етап включає збір такої інформації:
  • - Питомі витрати сировини, напівфабрикатів, палива, енергії на одиницю продукції;
  • - Ціни на ресурси, транспортно-заготівельні витрати; обсяг випуску продукції до і після проведення заходу, ціна реалізації продукції;
  • - Обсяг капітальних витрат на проект;
  • - Введення основних виробничих фондів, норми їх амортизації;
  • - Чисельність персоналу, його заробітна плата;
  • - Утворення вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів, можливості їх використання та рівень ціни використання.
 • 2. Оцінка інноваційних проектів за ступенем ринкової перспективності (визначають можливості реалізації продукту інновації на ринку для умов конкретного підприємства), господарської реалізованості нововведення, його впливу на розвиток економіки підприємства, ефективності інвестицій.

Якщо кінцевий результат інноваційного проекту-продуктові інновація, то його потреба підтверджується маркетинговими дослідженнями. Створення нової модифікації продукту, як правило, пов'язано з технологічними інноваціями, а підвищення якості - з технологічними інноваціями і застосуванням нових матеріалів. Технологічні інновації, орієнтовані на підвищення продуктивності виробничої системи і зниження собівартості виробництва продукту, також потребують проведення маркетингових досліджень з оцінки резервів ємності ринку в порівнянні з пропонованим інноваційним проектом зростанням виробництва продукту.

Мета маркетингового дослідження - це оцінка обсягу продажів, який буде забезпечений в результаті випуску продукту, а також очікувані наслідки від дії на ринку конкурентів. Саме через продукцію виявляється кінцевий ефект від впровадження інноваційних технологій.

Доцільність інвестування в інновацію визначається можливістю реалізації на ринку того обсягу продукції, який буде одержано в результаті впровадження нововведення. Для цього оцінюються обсяг ринку, прогноз його зростання, дії конкурентів. Від цього залежить масштаб реалізації нововведення на підприємстві, масштаби майбутнього виробництва, які служать підставою для розрахунку результатів і витрат за проектом.

Аналіз економічної реалізованості передбачає виявлення відповідності між можливістю підприємства забезпечити проект фінансово-економічними ресурсами (із залученням позикових коштів) і інвестиційними витратами для реалізації розглянутого інноваційного проекту по всіх напрямках витрат: у сфері НДДКР, основного та оборотного капіталу, кадрів, збуту продукції.

Вплив аналізованих інновацій на розвиток економіки підприємства проводять з позицій економії витрат на виробництво і реалізацію продукції, динаміки економічного зростання підприємства.

Економічну ефективність заходів щодо технічного та організаційного розвитку відображають за наступній системі показників:

 • - Зміна чисельності персоналу і фонду оплати праці, продуктивності праці;
 • - Відхилення у витратах матеріальних ресурсів і матеріаломісткості продукції;
 • - Зміна вартості основних виробничих фондів і фондомісткості продукції;
 • - Зміна обсягу випуску продукції;
 • - Собівартість продукції;
 • - Прибуток, приріст прибутку, приріст чистого прибутку, рентабельність.

Економічна ефективність інноваційного проекту безпосередньо пов'язана з оцінкою ефективності капітальних вкладень, оскільки проект в даному випадку розглядається як об'єкт інвестування.

3. Комерційна привабливість проекту. Обгрунтовується показниками оцінки ефективності інвестицій. Проведення порівняльного аналізу отриманих розрахунків і вибір найбільш ефективного інноваційного проекту здійснюється за показниками оцінки інвестицій в інноваційний проект. За ставку дисконтування приймається середньозважена вартість капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >