Підготовка нового виробництва

Підготовка виробництва здійснюється при переході підприємства на випуск нової або удосконаленої продукції. Процес підготовки виробництва протікає поза рамками виробничого процесу. Підготовка виробництва являє собою особливий вид діяльності від виробітку науково-технічної інформації до перетворення її в нову продукцію, спосіб виробництва цієї продукції. Мета підготовки нового виробництва - створення та організація випуску нових конкурентоспроможних виробів, переклад виробничого процесу на більш високий технічний та соціально-економічний рівень, що забезпечують ефективну роботу підприємства.

По виду й характеру робіт виділяють наступні стадії підготовки виробництва:

  • - Проведення наукових досліджень;
  • - Технічна підготовка виробництва;
  • - Організаційно-економічна підготовка виробництва.

Наукові дослідження призначені для розробки нових і вдосконалення існуючих виробів і технологічних процесів, шляхів і методів організації та управління виробництвом і проводяться в спеціалізованих інститутах, лабораторіях підприємства. Науково-виробнича структура створення нововведення визначається масштабами проекту, специфікою випускається.

Проведення прикладних наукових досліджень - не тільки етап реалізації виробничих завдань по нововведеннях, але й база створення інтелектуальної продукції. У результаті ПІОКР створиться економічний потенціал, який реалізується в міру впровадження результатів цих робіт у виробництво. Економічний потенціал НДДКР вимірюється ефектом, який досягають в результаті впровадження даних робіт у виробництво за відповідний період роботи підприємства при передбачуваних масштабах впровадження (обсязі виробництва).

Стадія НДДКР закінчується дослідно-промисловими випробуваннями і складанням технічних умов для проектування. На цій стадії оцінюється ймовірність досягнення необхідних науково-технічних показників проекту та їх вплив на результати діяльності підприємства, можливий вплив па навколишнє середовище. До реалізації приймаються проекти, що відповідають екологічним нормам.

Технічна підготовка виробництва включає конструкторську (проектування вироби) та технологічну (проектування технології виробництва) підготовку. Процес конструкторської та технологічної підготовки виробництва регламентується наступними документами: Єдиною системою конструкторської документації (ЕСКД); Єдиною системою технологічної документації (ЕСТД); Єдиною системою технологічної підготовки виробництва (ЕСТПП), Системою стандартів безпеки праці (ССБТ), Системою державних випробувань продукції (СГіП), Системою розробки і постановки продукції на виробництво (СРПП) та ін.

У ході виконання конструкторських робіт знання і висновки, отримані в результаті наукових досліджень, реалізуються в кресленнях і зразках нових виробів. При проектуванні визначаються зовнішній вигляд, конструкція, властивості виробу.

Основні цілі конструкторської підготовки виробництва:

  • - Вдосконалення якості продукції;
  • - Забезпечення високого рівня технологічності конструкції;
  • - Зниження собівартості нової продукції за рахунок вдосконалення конструкції виробу, зниження витрати матеріалів на одиницю продукції;
  • - Забезпечення охорони праці та техніки безпеки;
  • - Забезпечення зручностей і зниження витрат при експлуатації та ремонті нових виробів.

Проектування повой продукції здійснюється проектно-технологічними інститутами, конструкторськими відділами підприємств, яким замовник видає технічне (проектне) завдання. У технічному завданні вказується найменування продукції, її призначення, область застосування, технічні і економічні показники в процесі виробництва і експлуатації.

На базі технічного завдання розробляється технічний проект - сукупність документів, які повинні містити технічні рішення, що дають уявлення про пристрій вироби, і вихідні дані для розробки робочої конструкторської документації на виробництво дослідних зразків продукції. Технічний проект дозволяє визначати основні принципи виготовлення продукції, здійснювати вибір матеріалів і напівфабрикатів і проводити економічне обгрунтування проекту.

Після виготовлення, випробування і доведення дослідних зразків розробляється робочий проект, який передається в закінченому вигляді для технологічної підготовки виробництва. На стадіях проектування уточнюються, конкретизуються і остаточно визначаються технічні та економічні характеристики вироби і приймається рішення про організацію його виробництва. Результати конструкторської підготовки виробництва оформляються у вигляді технічної документації на продукцію - креслень, інструкцій, специфікацій, технічних умов і т.д.

Технологічна підготовка виробництва ставить завдання: вибрати найбільш раціональний і економічний спосіб виробництва, прогресивне обладнання і технологічне оснащення. У процесі технологічної підготовки відпрацьовують конструкцію нового виробу на технологічність; оцінюють потребу в обладнанні та його планування на площі цеху; проектують спеціальну технологічну оснастку, міжопераційний проводять нормування витрат праці, витрати матеріалів, палива та енергії.

У ході виконання технологічної підготовки виробництва розрізняють два види технологічності конструкції виробу - виробничу і експлуатаційну. Під виробничої технологічністю конструкції розуміється полегшення прийомів виготовлення продукції і можливість застосування прогресивних методів виготовлення при заданому обсязі виробництва. Це забезпечує краще використання виробничих ресурсів при виготовленні продукції, що проявляється у скороченні витрат коштів і часу на виробництво.

Експлуатаційна технологічність конструкції вироби припускає скорочення витрат часу і коштів на технічне обслуговування та ремонт виробу. Розробка типових технологічних процесів включає розробку маршрутної технології і більш детальною операційної технології з встановленням способів обробки окремих елементів (виконуваних технологічних операцій) для вироби цієї групи.

Технологічне проектування починається з побудови технологічного маршруту обробки вироби цієї групи - розробки маршрутної технології, яка визначає послідовність виконання основних операцій. Згідно маршрутної технології за кожним цехом і ділянкою закріплюються оброблювані види продукції, закріплення їх за конкретними групами обладнання, здійснюється вибір інструменту, розрахунок норм часу і встановлення розряду робіт і спеціальності робітників з відповідним рівнем кваліфікації. На підприємствах з простою технологією і в індивідуальному і дрібносерійному виробництвах розробка технологічних процесів зазвичай обмежується маршрутної технологією.

У масовому і великосерійному виробництвах для кожного цеху і ділянки слідом за маршрутної розробляється більш детальна операційна технологія, зміст якої складають поопераційні технологічні карти. Вони містять вказівки і параметри виконання кожної виробничої операції.

На цьому етапі з можливих варіантів вибирається оптимальна технологія виробництва, яка повинна забезпечувати необхідну якість виготовлення виробу при найбільш низькій собівартості його виробництва. Кращий варіант технологічного процесу приймається як типового для даних умов виробництва до розробки більш перспективного варіанта. Застосування типових технологічних процесів дозволяє встановити однаковість способів обробки однотипних виробів і застосовуваної технологічної оснастки, створює умови для скорочення витрат і тривалості проектування технологій.

Результати проектування технології виробництва оформляються спеціальної документацією, де наводиться повний опис технологічного процесу - від надходження вихідних сировини, матеріалів і комплектуючих виробів на склад підприємства до випуску готового виробу і передачі його для збуту.

На заключному етапі технічної підготовки виробництва визначають порядок проведення робіт по постановці нової продукції на виробництво.

Організаційно-економічна підготовка виробництва нових видів продукції, модернізації виробів і процесів виробництва здійснюється паралельно і в тісному зв'язку з технічною підготовкою. Вона передбачає розробку нормативів для планування конструкторської та технологічної підготовки виробництва, кошторису витрат на підготовку виробництва нових виробів, проведення економічної оцінки і вибір найбільш вигідного варіанту їх виробництва.

Організаційна підготовка включає розробку проекту організації основного і допоміжного виробництва, праці та заробітної плати, і пристосування їх до умов виготовлення нової продукції, повий техніки і технології. Сюди також входять нормування витрат праці, підбір і підготовка кадрів відповідної кваліфікації, розстановка кадрів відповідно до новим характером виробництва, внесення коректив у структуру апарату управління, в функціональне і ієрархічний розподіл праці.

Контроль виконання й оцінка результатів завершених етапів виконуваної роботи дозволяють завчасно виявити небезпеки, виявити відхилення від встановлених стандартів, забезпечують зворотний зв'язок шляхом внесення змін в програму робіт при необхідності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >