Управління персоналом підприємства

Основи системи управління персоналом підприємства

Управління персоналом - це сукупність принципів, методів і засобів цілеспрямованого впливу на персонал, що забезпечують максимальне використання їх інтелектуальних і фізичних здібностей при виконанні трудових функцій для досягнення цілей підприємства.

У системі управління персоналом виділяються суб'єкт і об'єкт. Під суб'єктом (керуючий елемент) розуміється носій функції управління персоналом, тобто сукупність органів і працівників, що реалізують функції управління персоналом. Суб'єкт управління персоналом - це той, від кого залежить якість прийняття управлінських рішень, а, отже, наступний результат діяльності працівника, підрозділу і всього підприємства в цілому. Суб'єкт управління персоналом - це той, хто володіє функціями управління персоналом; займає активну положення по відношенню до об'єкта управління; має для цього необхідні можливості. Суб'єкти управління персоналом можна розділити на внутрішні і зовнішні. Внутрішніми суб'єктами управління персоналом є:

  • (1) функціональний апарат, керуючий процесами підготовки, прийому, адаптації, переміщення виробничих кадрів і т.п .;
  • (2) лінійний управлінський персонал, який здійснює керівництво підпорядкованими підрозділами та колективами;
  • (3) різні робочі, профспілкові та інші громадські організації, які виконують ряд функцій по згуртуванню колективу, вихованню його членів, розвитку їх творчої активності;
  • (4) неформальні лідери, наявні в колективі.

До зовнішнім суб'єктам діяльності з управління персоналом відносяться: держава і тс його органи, які приймають закони, що регулюють сферу трудових відносин; асоціації підприємців, що виробляють рекомендації в галузі управління, в тому числі управління персоналом; організації, що займаються питаннями праці, і в першу чергу профспілки; власники підприємств, нерідко встановлюють особливі правила в галузі управління персоналом.

Об'єкт (керований елемент, тобто те, що вивчається) - це основні компоненти системи управління персоналом: підбір, розстановка, оцінка, стимулювання і т.д.

Необхідно розрізняти принципи управління персоналом, під якими розуміють правила, основні положення і норми, яким повинні слідувати керівники і фахівці в процесі управління персоналом. Основні принципи формування та функціонування управління персоналом підприємства представлені в табл. 17.1. Всі принципи системи управління персоналом реалізуються у взаємодії. Їх поєднання залежить від конкретних умов функціонування системи управління персоналом підприємства.

Основні елементи системи управління персоналом підприємства представлені в табл. 17.2.

Таблиця 17.1. Принципи формування та функціонування управління персоналом

Принцип системи управління персоналом

Зміст

Економічність

Передбачає найбільш ефективну і економічну систему управління персоналом, зниження частки витрат на систему управління в загальних витратах на одиницю випущеної продукції, підвищення ефективності виробництва

Прогресивність

Означає відповідність системи управління персоналом передовому зарубіжному і вітчизняному досвіду

Перспективність

При формуванні системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку підприємства

Оптимальність

Вибір найбільш раціонального варіанту пропозицій щодо формування управління персоналом

Науковість

Розробка заходів щодо формування управління персоналом повинна грунтуватися на досягненнях науки в галузі управління

Оперативність

Своєчасне прийняття рішень в галузі управління персоналом

Узгодженість

Взаємодія між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між ланками системи управління персоналом по горизонталі повинні бути узгоджені з основними цілями підприємства

Всі принципи управління персоналом реалізуються у взаємодії. Їх поєднання залежить від конкретних умов функціонування системи управління персоналом підприємства.

Основні елементи системи управління персоналом підприємства представлені в табл. 17.2.

Таблиця 17.2. Основні елементи системи управління персоналом підприємства

Елемент системи управління персоналом

Зміст

1. Кадрова політика підприємства

Під кадровою політикою підприємства розуміють систему теоретичних поглядів, вимог, принципів, що визначають основні напрямки роботи з персоналом, а також методи цієї роботи, що дозволяють створити високопродуктивний згуртований колектив

2. Кадрове планування працівників

В рамках кадрового планування вирішуються завдання визначення потреб підприємства в персоналі необхідної чисельності та якості

3. Підбір і відбір персоналу

Процес підбору та відбору персоналу складається з декількох етапів: пошук кандидатів до заняття вакантних місць; деталізація вимог до кандидата на зайняття вільної вакансії: проведення відбору; прийом на роботу

4. Адаптація нових працівників

У процесі загальної орієнтації, здійснюваної службою управління персоналом, відбувається ознайомлення нового працівника з підприємством, його політикою, умовами праці, охороною праці, технікою безпеки і т.д. По спрямованості адаптація буває: професійна, психофізіологічна та соціально-психологічна

5. Професійна підготовка та розвиток персоналу

Існує кілька видів професійної підготовки та розвитку персоналу на підприємстві: без відриву від виробництва в спеціалізованих установах; з відривом від виробництва в спеціалізованих установах; на робочому місці: самоосвіта

6. Оцінка працівників

Оцінка діяльності працівників підприємства являє собою традиційну атестацію. Метою атестації є періодична оцінка та критичний розгляд потенційних можливостей персоналу. В даний час підприємства застосовують ряд нових методів оцінки персоналу, таких як: управління по цілях; управління результативністю; метод "360 градусів"; ассессмент-центр

7. Управління поведінкою персоналу

Поведінка персоналу - це форма взаємодії окремої людини з навколишнім виробничим середовищем. Важливим елементом управління поведінкою працівників є вміння управляти конфліктами на підприємстві

8. Кадрове діловодство

Для всіх типів документів необхідно виконання цілого ряду робіт, що об'єднуються поняттям "діловодство"

Методи управління персоналом підприємства поділяються на три групи: (1) адміністративні (формування структури управління персоналом; підбір і відбір персоналу, правове регулювання та ін.), (2) економічні (матеріальне стимулювання і встановлення матеріальних дотацій; встановлення економічних норм і нормативів, участь в прибутках і капіталі та ін.) і аналіз працівників колективу; моральне стимулювання персоналу, задоволення культурних і духовних потреб персоналу та ін.). За їх допомогою виробляються способи впливу на колективи і окремих працівників для здійснення їх діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >