Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

Класифікація методів оцінки ефективності інвестиційних проектів

Ухвалення управлінських рішень але розроблюваним інвестиційним проектам будується на оцінці їх ефективності. Ефективність інвестиційного проекту характеризується системою показників, що відображають співвідношення витрат і результатів реалізації інвестиційного проекту стосовно інтересам різних його учасників. Показники, що розраховуються в процесі аналізу ефективності окремих інвестиційних проектів, можна поділити на дві групи - показники, засновані на простих методах аналізу (статичні), і показники, засновані на дисконтних методах аналізу (динамічні).

Показники, засновані на простих методах аналізу, передбачають використання в розрахунках бухгалтерських даних про інвестиційні витрати і доходи без урахування фактора часу. Найбільш поширені показники цієї групи: 1) прибуток, 2) накопичений грошовий потік (АСР); 3) коефіцієнт рентабельності інвестицій (АЯЯ); 4) термін окупності інвестицій (РР).

Розвиток виробництва вимагає часу. Кількісне визначення економічного значення фактору часу спирається на приведення вартості різночасних витрат і результатів до єдиного моменту часу: до моменту початку або завершення проекту. В основі розрахунку зміни реальних величин грошових коштів у часі лежить уявлення про те, що будь-яка сума грошових коштів має на справжній період велику вартість (цінність) в порівнянні з вартістю цієї ж суми в майбутньому часі, а цінність майбутніх грошових коштів стає меншою стосовно теперішнього часу.

У практиці інвестиційного проектування найчастіше використовуються показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на дисконтних методах розрахунку. Вони передбачають обов'язкове приведення (дисконтування) різночасових інвестиційних витрат і доходів до деякого конкретного моменту часу. Основні показники даної групи: 1) чистий дисконтований дохід (NPV); 2) індекс прибутковості (Р7); 3) внутрішня норма прибутковості (IRR); 4) період окупності інвестицій (РР).

Показники, що використовуються для оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів, наведено в табл. 14.1.

Таблиця 14.1. Показники оцінки економічної ефективності проектів

Показники

Статичні

Динамічні

Абсолютні

Прибуток Накопичений грошовий потік

Чистий дисконтований дохід

Відносні

Рентабельність інвестицій

Індекс прибутковості Внутрішня рентабельність

Тимчасові

Період окупності інвестицій

Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на простих методах аналізу

Статичні методи оцінки економічної ефективності відносяться до простих методів, що використовуються головним чином для швидкої і наближеної оцінки економічної привабливості проектів. Вони можуть бути рекомендовані для застосування на ранніх стадіях експертизи інвестиційних проектів, а також для проектів, що мають відносно короткий інвестиційний період.

1. Сумарний прибуток визначається як різниця сукупних вартісних результатів і витрат, викликаних реалізацією проекту:

де Р1 - вартісна оцінка результатів, одержуваних учасником проекту протягом £ -го інтервалу часу; 3; - Сукупні витрати, що здійснюються учасником проекту протягом £ -го інтервалу часу; £ - порядковий номер тимчасового інтервалу реалізації проекту; п - число інтервалів у розрахунковому періоді (періоді життєвого циклу проекту).

Проект можна вважати економічно привабливим, якщо показник позитивний.

2. Накопичений грошовий потік дозволяє оточити абсолютну ефективність інвестиційних проектів за весь термін їх реалізації, характеризує сумарні грошові надходження від реалізації проекту за вирахуванням інвестиційних та поточних витрат. Чистий дохід (ЧД () для заданого тимчасового інтервалу (г) реалізації інвестиційного проекту визначається за формулою

де ЧП (- чистий прибуток від реалізації інвестиційного проекту в періоді V, Ам (- амортизація за період £; К (- інвестиційні витрати (одноразові вкладення) у періоді £; £ - порядковий номер тимчасового інтервалу реалізації проекту.

Накопичений грошовий потік за весь термін реалізації інвестиційного проекту:

де п - загальне число етапів у розрахунковому періоді.

3. Під коефіцієнтом рентабельності інвестицій розуміється відношення сумарної величини чистого прибутку від реалізації інвестиційного проекту до сумарній величині інвестиційних витрат:

Комерційна ефективність проекту передбачає, що повинна забезпечуватися необхідна норма прибутковості (Н ^): коефіцієнт рентабельності інвестицій (ЛД #) повинен бути не менше необхідної норми прибутковості (Н ^), в іншому випадку даний проект повинен бути відкинутий як що не задовольняє критерію рентабельності інвестицій.

4. Термін окупності інвестицій (РР) - період часу з початку фінансування інвестиційного проекту до моменту, коли грошовий потік, генерований цим проектом, стане рівним потоку інвестиційних витрат:

Термін окупності інвестицій визначається прямим підрахунком числа років (кварталів, місяців), протягом яких інвестиції будуть повністю погашені кумулятивними доходами за проектом. Показник не враховує доходів, що генеруються проектом після терміну окупності інвестицій. Застосування цього методу доцільно в ситуації, коли керівництво фірми стурбоване більшою мірою проблемою ліквідності, а не прибутковості проекту, інвестиції сполучені з високим ступенем ризику, а також для видів діяльності, яким притаманні швидкі технологічні зміни.

Витрати на створення і реалізацію проекту і доходи від проекту розтягнуті в часі. Тоді необхідно порівнювати витрати і доходи, що у різний час. У цьому випадку застосовують динамічні показники оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >