Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів, засновані на дисконтних методах аналізу

1. Чиста поточна вартість - це чистий дохід з урахуванням фактору часу. Доходи інвестора, отримані в результаті реалізації проекту, підлягають коригуванню на величину упущеної ним вигоди у зв'язку з відмовою від використання коштів в інших сферах. Для інвестора не рівноцінні сьогоднішні і майбутні доходи. Для того щоб відобразити упущену вигоду, використовується коефіцієнт дисконтування (приведення), що розраховується за формулою складних відсотків

де Е - норма дисконтування (норма дисконту); £ - порядковий номер тимчасового інтервалу реалізації проекту (отримання доходу).

Значення коефіцієнта дисконтування для заданого інтервалу (періоду) реалізації проекту залежить від обраної величини норми дисконтування. Норма дисконтування розглядається як норма прибутку на вкладений капітал, тобто відсоток прибутку, який інвестор хоче отримати від реалізації проекту.

Чистий дисконтований дохід для заданого тимчасового інтервалу реалізації проекту (і):

Чистий дисконтований дохід від проекту - різниця між приведеною до поточної вартості сумою чистого грошового потоку за весь період реалізації інвестиційного проекту і сумою приведеної до поточної вартості інвестиційних витрат на його реалізацію:

Позитивне значення чистого дисконтованого доходу свідчить про ефективність проекту, його можливості приносити прибуток у встановленому обсязі. Негативне значення чистого дисконтованого доходу вказує на неефективність проекту, тобто при заданій нормі прибутку проект приносить збитки.

2. Індекс прибутковості (прибутковості) показує відносну прибутковість проекту або поточну вартість грошових надходжень від проекту в розрахунку на одиницю вкладень; дозволяє з'ясувати, чи зможе поточний дохід від проекту покрити одноразові вкладення в нього. Показник розраховується за формулою

Ефективним вважається проект, індекс прибутковості якого вище одиниці, тобто сумадисконтованих поточних доходів (надходжень) за проектом перевищує величину дисконтованих капітальних вкладень.

3. Внутрішня норма прибутковості - це така норма дисконту, при якій величина дисконтованих доходів від поточної діяльності підприємства, отриманих у процесі реалізації проекту, дорівнює приведеним (дисконтованим) одноразовим затратам. Значення показника внутрішньої норми прибутковості (£) визначається з рівняння

Внутрішня норма прибутковості являє собою гранично допустиму вартість грошових коштів (шинка процентної ставки за кредитом; розмір дивідендів по емітуються акціях і т.д.), які можуть залучатися для фінансування проекту. Величина внутрішньої норми прибутковості обчислюється методом послідовних наближень.

4. Термін окупності інвестицій являє собою мінімальний часовий проміжок (в місяцях, кварталах, роках), починаючи з якого початкові вкладення та інші витрати, пов'язані з реалізацією інвестиційного проекту, покриваються сумарними результатами від його здійснення.

Рішення про інвестування коштів у проект приймається з урахуванням значень всіх перерахованих показників, а також інтересів всіх учасників інвестиційного проекту.

Дисконтований потік - це сума дисконтованих величин за ряд періодів. Поточні надходження і витрати не дисконтуються, оскільки вони враховуються при розрахунку дисконтованої величини прибутку. Грошовий потік розраховують за формою, наведеною в табл. 14.2.

Таблиця 14.2. Потік реальних грошей від операційної та інвестиційної діяльності

Потік реальних грошей від операційної та інвестиційної діяльності

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >