Принципи та методи побудови організаційної структури управління

Організаційна структура управління забезпечує взаємодію, організацію зв'язків і відносин між підрозділами підприємства. Організаційна структура управління всередині підприємства носить в основному ступінчастий характер і будується за принципом підпорядкування нижчестоящого органу вищестоящому. У багаторівневій системі управління необхідна чітка взаємодія різних ланок і рівнів системи управління. Організаційна структура управління підприємством відповідає структурі самого підприємства, масштабами і функціональному призначенню керованих об'єктів. Управління перебігають в підрозділах підприємства процесами виконують самі підрозділи. Побудова організаційної структури управління здійснюють відповідно до певними принципами - найбільш важливими правилами організації господарського управління, такими як:

 • - Створення цілеспрямованої системи управління, всі ланки якої спрямовані на вирішення загальної задачі;
 • - Націленість системи управління па рішення як поточних, так і довгострокових завдань розвитку підприємства;
 • - Орієнтованість на потреби ринку, коригування цілей і програм при змінах ринку;
 • - Узгодження процесу управління в просторі та часі;
 • - Максимальне виключення впливу суб'єктивних факторів на процес управління;
 • - Забезпечення оптимального співвідношення централізації і децентралізації управління;
 • - Рівномірність розподілу обсягів робіт за рівнями управління і виконавцям;
 • - Забезпечення системи управління підприємством достовірною інформацією в необхідному обсязі;
 • - Забезпечення узгодженості процесу управління у просторі та часі, використання сучасних технічних засобів в управлінні;
 • - Мінімізація витрат на виконання управлінських функцій;
 • - Спрощення системи управління підприємством: залучати менше число рівнів управління і створювати найкоротшу ланцюг команд;
 • - Постійне прагнення до підвищення ефективності управління підприємством.

Розвиток соціально-економічної системи забезпечується перетворенням, зміною її елементів, складу і структури відповідно до вимог внутрішнього і зовнішнього середовища. Організаційний розвиток підприємства реалізується за допомогою організаційного проектування та організаційної раціоналізації. Проектування створює умови для побудови організаційних структур з урахуванням взаємозв'язків структурних підрозділів. Визначаються склад підрозділів, їх функції, внутрішня структура, завдання, що стоять перед ними, розробляється загальна структурна схема організації, що враховує виробничі, інформаційні та економічні взаємозв'язки; регламентуються правила і процедури їх здійснення. Раціоналізація - це вдосконалення діючої організації та її елементів. Організаційне проектування і організаційна раціоналізація забезпечують формування виробничих і управлінських структур, розробку норм, правил, інструкцій.

Структура органів управління

Організація управління підприємством проявляється в послідовності використання організаційних впливів на учасників виробництва. Кожне вплив передбачає, що керівник повинен чітко позначити завдання і сформулювати конкретні завдання для їх вирішення, часовий інтервал, межі допустимих відхилень, вказати осіб, відповідальних за виконання рішення. Схема управління підприємством наведена на рис. 18.1.

Організаційна структура управління підприємством складається з елементів, пов'язаних один з одним. Кожному елементу відповідають певні функції. Функція - це напрямок діяльності і коло обов'язків окремого посадовця або підрозділу, що представляють частину апарату управління. Функціональні обов'язки безпосередньо закріплюються за окремими підрозділами та особами в організаційно-розпорядчих документах. Для структурних підрозділів таким документом служить положення про структурний підрозділі

Схема апарату управління підприємством

Рис. 18.1. Схема апарату управління підприємством

нии, для окремих осіб - посадова інструкція про діяльність. Положення про структурний підрозділ - це правовий акт, що визначає процес утворення, права, обов'язки та організацію діяльності підрозділу.

Очолює адміністрацію підприємства директор. Він призначається власниками підприємства і діє від імені підприємства, представляє його в усіх установах. Директор не в змозі готувати і приймати рішення з усіх питань діяльності підприємства, оскільки їх дуже багато, вони відрізняються різноманітністю і специфікою. Тому частину своїх повноважень щодо вирішення питань директор передає своїм підлеглим - заступникам та керівникам структурних підрозділів підприємства, які беруть на себе відповідальність за їх виконання. У результаті відбувається поділ і перерозподіл прав, обов'язків і відповідальності керівників. За допомогою передачі повноважень встановлюються формальні взаємовідносини працівників на підприємстві.

Для своєчасного досягнення заданого результату орган управління здійснює постійний облік, контроль, координацію і коригування діяльності персоналу на підвідомчому ділянці. Для цього встановлюється чітка субординація працівників, порядок збору та підготовки необхідної для управління інформації про розстановку і діяльності персоналу на робочих місцях, русі ресурсів у виробничому процесі і т.п.

Аналітичні показники, що характеризують стан органів управління:

 • - Коефіцієнт забезпеченості управлінськими кадрами підприємства в цілому і по окремих функціональних групах;
 • - Питома вага працівників управління у складі працюючих, їх середня чисельність і частка в цехах і на дільницях;
 • - Коефіцієнт керованості - в структурних підрозділах характеризується кількістю співробітників, що припадають на одного керівника;
 • - Ступінь централізації управлінських функцій - розраховується як відношення чисельності працівників управління певної функціональної групи, зайнятої в централізованих службах управління підприємства, до загальної чисельності працівників управління цієї функціональної групи.

Аналіз складу, структури та організації праці працівників управління містить:

 • - Оцінку кваліфікаційного складу працівників управління;
 • - Оцінку структури працівників управління;
 • - Характеристику процесів управління, функцій управління, документів, схем документообігу;
 • - Завантаженість та умови праці працівників апарату управління.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >