Облік і звітність

Для своєчасного досягнення заданого результату орган управління постійно контролює, координує і коригує діяльність людей на підвідомчому ділянці. Для цього встановлюється чітка субординація працівників, порядок збору та підготовки необхідної для управління інформації (про розстановку і діяльності персоналу на робочих місцях, русі ресурсів у виробничому процесі і обороті і т.п.).

Інформація, що характеризує фактичний стан господарської діяльності, виникає і передається в системі господарського обліку. Господарський облік - це система кількісного відображення і якісної характеристики процесів матеріального виробництва з метою управління ними. У господарському обліку реєструються, накопичуються, обробляються дані, які потім використовуються для проведення аналізу, контролю, планування і регулювання господарської діяльності. Господарський облік підрозділяють па оперативний, бухгалтерський і статистичний.

Оперативний облік - це система спостереження і поточного контролю над окремими фактами чи процесами з метою керівництва ними в момент їх вчинення. Здійснюють, наприклад, облік виконання виробничих операцій, норм виробітку, виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції.

Бухгалтерський облік - це система безперервного і взаємопов'язаного відображення економічної інформації з метою контролю і управління фінансово-господарською діяльністю. У бухгалтерському обліку господарська діяльність відбивається як система різнорідних, по взаємопов'язаних між собою об'єктів: господарських засобів, їх джерел, зміни цих засобів і джерел в результаті виробничої діяльності. Узагальнення здійснюється в єдиному грошовому вимірнику шляхом суцільного спостереження і вимірювання всіх змін в розміщенні та споживанні коштів підприємства, всіх отриманих результатів.

Статистичний облік - це система збору та узагальнення інформації про масові явища, фактах або процесах з метою контролю та управління ними. Ведуть статистичний облік трудових ресурсів, виробництва і розподілу продукції, товарообігу за товарними групами та інших масових громадських явищ. Кожне масове суспільне явище статистика вивчає як сукупність якісно однорідних об'єктів (одиниць), що відрізняються один від одного варіюванням деяких ознак.

Кожен вид обліку виконує свою роль у контролі та управлінні господарською діяльністю, а сукупність їх охоплює всю господарську діяльність підприємства. Своєчасне отримання облікової інформації про господарську діяльність підприємства дозволяє керівникам приймати відповідні заходи по впливу на хід виробничого процесу. Облік служить основою для звітності підприємств.

Звітність являє собою сукупність показників, що відображають результати господарської діяльності організації за звітний період. Звітність включає таблиці, які складають за даними бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку. Вона є завершальним етапом облікової роботи.

Дані звітності використовуються зовнішніми користувачами з метою оцінки ефективності діяльності організації і для економічного аналізу у самій організації. Звітність необхідна для оперативного керівництва господарською діяльністю та служить вихідної базою для подальшого планування. Тому звітність повинна бути достовірною, своєчасною. У ньому повинна забезпечуватися порівнянність звітних показників з даними за минулі періоди.

Організації складають звіти за формами та інструкціями (вказівками), рекомендованим статистичними і фінансовими органами. Єдина система показників звітності організації дозволяє зводити її по окремим галузям, економічним районам і по всьому господарству в цілому.

Звітність організації класифікують за видами, періодичності складання, ступеня узагальнення звітних даних, обсягом містяться відомостей і призначенням.

За видам звітність підрозділяється на бухгалтерську, статистичну та оперативну.

Бухгалтерська звітність являє собою єдину систему даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності у вартісному вираженні. Складають її за даними бухгалтерського обліку.

Статистична звітність складається за даними статистичного, бухгалтерського та оперативного обліку та відображає відомості за окремими показниками господарської діяльності організації за звітний період як у натуральному, так і у вартісному вираженні.

Оперативна звітність складається за даними оперативного обліку, і містить інформацію про основним показниками за короткі проміжки часу - добу, тиждень, декаду, половину місяця. Ці дані використовуються для оперативного контролю та управління процесами постачання, виробництва і реалізації продукції.

За періодичністю складання розрізняють внутрішньорічні і річнузвітність. Внутригодовая звітність включає звіти за день, тиждень, декаду, місяць, квартал і півріччя. Внутригодовую статистичну звітність зазвичай називають поточної статистичної звітністю, внутригодовую бухгалтерську звітність - проміжної бухгалтерської звітністю. Річна звітність - це звіти за рік.

За ступенем узагальнення даних розрізняють звіти первинні, складаються організаціями, і зведені, які складають вищі або материнські організації на основі первинних звітів.

За обсягом містяться у звітах відомостей розрізняють приватну і загальну звітність. Приватна звітність включає інформацію про роботу підприємства на одному якомусь ділянці сто діяльності. Загальна звітність служить засобом інформування зовнішніх користувачів про характер діяльності, прибутковості та майновий стан організації.

Складання внутрішньої звітності викликається потребою самого господарства. Бухгалтерська та статистична звітність в обов'язковому порядку у встановлені терміни повинна надаватися відповідним державним організаціям. Основні форми статистичної звітності характеризують відомості:

 • - Про обсяги виробництва та витратах на виробництво товарів і послуг;
 • - Про зайнятість і оплату праці працівників у галузях економіки;
 • - Цінах і тарифах;
 • - Наявність та рух капіталу;
 • - Демографічної ситуації;
 • - Розвиток соціальної сфери;
 • - Стан навколишнього середовища.

Статистична звітність складається стосовно до галузевої специфіки народного господарства залежно від потреби в інформації з річної, квартальної або місячної періодичністю.

Проміжна бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки. Найбільш повний матеріал про роботу підприємства зосереджується в річному звіті. До складу річної бухгалтерської звітності включаються наступні елементи:

 • 1) бухгалтерський баланс - форма № 1;
 • 2) звіт про прибутки і збитки - форма № 2;
 • 3) пояснень до форм № 1, 2, до складу яких входять: звіт про зміни капіталу - форма № 3,
 • - Звіт про рух грошових коштів - форма № 4,
 • - Додаток до бухгалтерського балансу - форма № 5,
 • - Пояснювальна записка, що включає текстову частину і розшифровки показників у формі таблиць;
 • 4) підсумкова частина аудиторського висновку при обов'язковому аудиті бухгалтерської звітності.

Зовнішня бухгалтерська звітність відповідно до міжнародної практики обов'язково підлягає опублікуванню, тому її ще називають публічною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >