Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Банківські рахунки

7.5.1. Банківські рахунки: поняття і відкриття

Будь-які операції банк може проводити тільки за умови, що клієнт відкрив у нього необхідний рахунок (рахунку) та тримає на ньому (них) достатні суми грошей, якщо режим рахунку не передбачає іншого.

ЦК України містить главу 46 "Банківський рахунок", що включає ст. 845-860. Але в жодній з них не дано визначення банківського рахунку і, відповідно, не вказані допустимі види рахунків (тільки в ст. 834 "Договір банківського вкладу" згадується особливий вид рахунку - той, на який вноситься вклад, тобто вкладний рахунок) . Згідно із Законом про банках (ст. 30) клієнти вправі відкривати необхідне їм кількість розрахункових та інших рахунків в необмеженій числі банків (кредитних організацій) за їх згодою, якщо інше не встановлено у федеральному законі, проте і в ньому відсутнє визначення поняття "банківський рахунок" .

З урахуванням даної обставини слід вважати, що банківський рахунок - це загальний технічний засіб форм співпраці клієнта та банку. Іншими словами, банківський рахунок - це не окремий, самостійний або особливий рахунок (банківський рахунок взагалі, без подальших визначень, це те ж саме, що, наприклад, дерево взагалі). Реально можуть існувати тільки такі конкретні види банківського рахунку, як розрахунковий рахунок, вкладний (депозитний) рахунок, позичковий рахунок та ін. Відповідно, немає і особливого "договору банківського рахунку" 1, але повинні існувати конкретні договори про відкриття і ведення розрахункового рахунку, депозитного рахунки і т.д.

Банківський рахунок клієнта і найзагальнішому розумінні цього терміну - це внутрішній документ банку у формі книги (сторінки), в якій працівники бухгалтерії фіксують реальне переміщення грошей (готівкових та безготівкових), а саме проходять через даний банк грошові надходження і витрати клієнта в результаті вчинення ним (або за його розпорядженням банком) угод, що належать до певних категорій.

У комплект документів, необхідних для відкриття рахунку в банку, зазвичай входять:

 • 1) заяву на відкриття рахунку;
 • 2) свідоцтво про державну реєстрацію (копія, завірена нотаріально або реєструючим органом);
 • 3) копія установчого документа (статуту), завірена нотаріально, або органом, що зареєстрував небудь видав (що узаконював) його, або вищестоящою організацією (в разі подання до банку справжнього примірника установчого документа його не потрібно завіряти);
 • 4) довідка з органів статистики про присвоєння кодів ОКПО і класифікаційних ознак;
 • 5) оригінал документа, що підтверджує взяття на облік в податковому органі (для відкриття розрахункового або поточного рахунку), або довідки, що засвідчує факт повідомлення податкового органу про намір відкрити в банку інші (крім розрахункового та поточного) рахунку;
 • 6) картка із зразками підписів (перша і друга підпису) і відбитка печатки в 2 примірниках, один з яких повинен бути завірений нотаріально або іншим чином;
 • 7) документ, що підтверджує повноваження посадових осіб розпоряджатися рахунком.

Детальні переліки документів, необхідних для відкриття різних видів банківських рахунків, наведені в главах 3-6 Інструкції ЦБ РФ від 14.09.2006 № 28-І з корявим назвою "Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитами)".

Поданим питання див. Також положення Банку Росії:

 • • від 07.09.2007 № 311-П "Про порядок повідомлення банком в електронному вигляді податковому органу про відкриття або про закриття рахунку, про зміну реквізитів рахунки";
 • • від 15.11.2010 № 361 -П "Про порядок повідомлення банком в електронному вигляді органу контролю за сплатою страхових внесків про відкриття або про закриття рахунку, про зміну реквізитів рахунку".

7.5.2. Види і призначення банківських рахунків

Відповідно до Інструкції ЦБ РФ № 28-І банки і РФ відкривають клієнтам в рублях та іноземних валютах наступні види рахунків:

 • 1) поточні рахунки - фізичним особам для здійснення розрахунково-платіжних операцій, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю;
 • 2) розрахункові рахунки - юридичним особам, які є КО, а також індивідуальним підприємцям або фізичним особам, які займаються у встановленому в законодавстві РФ порядку приватною практикою, для розрахунків і платежів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю або приватною практикою;
 • 3) бюджетні рахунки - особам, що здійснюють операції з коштами бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ і державних позабюджетних фондів (далі також - ГВФ) РФ;
 • 4) кореспондентські рахунки - кредитним організаціям і кореспондентські субрахунки - філіям КО;
 • 5) рахунки довірчого управління - довірчим керуючим для розрахунків і платежів, пов'язаних з довірчим управлінням чужим майном;
 • 6) спеціальні банківські рахунки - юридичним та фізичним особам у випадках і порядку, встановлених у законодавстві РФ для ведення операцій відповідного типу (наприклад, брокерський рахунок);
 • 7) депозитні рахунки судів, підрозділів служби судових приставів, правоохоронних органів, нотаріусів - для зарахування грошей, що надходять у тимчасове їх розпорядження у встановлених в законодавстві РФ випадках при здійсненні ними своєї діяльності;
 • 8) вкладні і депозитні рахунки - фізичним та юридичним особам для обліку грошей, що розміщуються в КО (філіях) в цілях отримання доходів у вигляді відсотків.

7.5.3. Договір банківського рахунку

Банк укладає договір банківського рахунку з клієнтом, що звернувся з такою пропозицією, на умовах, оголошених банком для рахунків даного виду та відповідних вимогам законів та банківським правилам.

За договором банківського рахунку (як в рублях, так і у валюті) банк зобов'язується:

 • • приймати і зараховувати на відкритий клієнтові рахунок гроші, що надходять на його користь;
 • • виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу певних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (він також може використовувати наявні на рахунку гроші, гарантуючи клієнту можливість безперешкодно розпоряджатися ними);
 • • не визначати і не контролювати те, яким чином клієнт використовує гроші, що знаходяться на його рахунку, не встановлювати інші не передбачені в законі або договорі обмеження його права розпоряджатися своїми коштами на власний розсуд (за винятком розпорядження рахунками бюджетів різних рівнів і спеціальними рахунками, режими для яких встановлені в окремих нормативних актах).

На практиці використовуються типові форми договорів банківського рахунку, зазвичай відповідають основним вимогам до договорів такого роду. Банк за узгодженням з клієнтом може доповнювати умови чи інакше змінювати типовий договір. Крім того, сторони зазвичай укладають (в письмовій формі) додаткові угоди, які стають невід'ємними частинами основного договору.

Типовий договір банківського рахунку зазвичай має наступну структуру (основні частини):

 • 1) Преамбула;
 • 2) Порядок відкриття та ведення рахунку;
 • 3) Права та обов'язки банку;
 • 4) Права та обов'язки клієнта;
 • 5) Додаткові умови (додаткові угоди).

Виписки з рахунку видаються (у строки, зазначені в договорі) тільки самому клієнту - юридичній особі в особі керівника та головного бухгалтера, підписи яких засвідчені в картці із зразками підписів і відбитком печатки, а також його представнику за дорученням (якщо інше не передбачено в законі ).

Договір підписується сторонами після одержання банком всіх необхідних для відкриття рахунку документів і набуває чинності з дати його підписання (якщо в ньому самому не встановлено інший строк). Правильність оформлення пакету документів, представлених клієнтом, банк перевіряє, керуючись нормами законодавства та вимогами Центрального байка РФ. Рахунок клієнту відкривають на підставі дозвільної написи керівника банку на заяві клієнта.

Документи, представлені в банк для відкриття рахунку, а також інші документи, що стосуються відносин між банком і клієнтом але питань відкриття, ведення та закриття банківського рахунку, поміщаються в "Юридична справа клієнта", яке зберігається в банку протягом усього терміну дії договору банківського рахунку , а надалі -в протягом періоду, встановленого в законодавстві РФ. При цьому банк зобов'язаний виключити несанкціонований доступ до юридичних справ своїх клієнтів.

Якщо для ведення рахунків у банку використовується автоматизована система, то в її базу даних поміщають спеціально створені для цього електронні копії документів.

Договір банківського рахунку може бути розірваний за заявою клієнта в будь-який час, а на вимогу банку - в судовому порядку у випадках:

 • • коли сума па рахунку виявиться нижче мінімального розміру, передбаченого в банківських правилах або договорі, і не відновлюється протягом місяця з дня письмового попередження банку про це;
 • • при відсутності операцій за рахунком клієнта протягом року (якщо інше не передбачено договором).

Підставами для припинення дії договору банківського рахунку можуть служити також загальні умови припинення зобов'язань, передбачені в главі 26 ГК РФ. Розірвання (припинення дії) договору банківського рахунку є підставою закриття рахунку клієнта.

У разі несвоєчасного зарахування на рахунок клієнта надійшли на його адресу грошей або їх необгрунтованого списання банком, а також при невиконанні вказівок клієнта про перерахування або видачу коштів з його рахунку банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки в розмірі діючої в місці знаходження клієнта в день виконання грошового зобов'язання ставки банківського відсотка (або його відповідної частини) за кожний день прострочення, якщо інше не встановлено в законі або договорі. Розмір відповідальності банку за порушення ним своїх зобов'язань встановлюється за згодою сторін.

Договір банківського рахунку може бути розірваний, і банк закриває рахунок юридичної особи:

 • • на вимогу клієнта (в любое время);
 • • за своєю ініціативою:
 • - На підставі відповідного судового рішення (див. Вище);
 • - При відсутності на рахунку коштів та операцій по ньому протягом 2 років (якщо в договорі не передбачено інше).

Залишок коштів на закривається рахунку видається клієнтові або його правонаступнику або за його вказівкою перераховується на інший рахунок (в інший банк) не пізніше ніж через 7 днів після одержання його письмової заяви.

Відповідно до Інструкції ЦБ РФ № 28 (глава 11) кожен банк зобов'язаний сформувати і підтримувати в актуальному стані так звані банківські правила (внутрішній документ банку), які повинні включати в себе наступні положення:

 • 1) про розподіл між підрозділами банку компетенції у сфері відкриття та закриття банківських рахунків, включаючи порядок ведення та зберігання Книги реєстрації відкритих рахунків клієнтів;
 • 2) про процедури встановлення наявності за місцезнаходженням юридичної особи, його постійно діючого органу управління, іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • 3) про порядок відкриття та закриття банківських рахунків;
 • 4) про порядок виготовлення банком документів, що використовуються при відкритті і закритті рахунків, а також виготовлення та запевнення ним копій документів, що подаються клієнтом;
 • 5) про правила документообігу з моменту отримання документів від клієнта (його представника) до повідомлення клієнту номери банківського рахунку;
 • 6) про організацію роботи з підготовки та направлення повідомлень податковому органу про відкриття (закриття) банківських рахунків, про зміну їх номерів;
 • 7) про процедури прийому документів для відкриття банківських рахунків;
 • 8) про порядок оформлення картки;
 • 9) про порядок отримання та оформлення зразка підпису клієнта - фізичної особи у випадку, передбаченому Інструкцією ЦБ РФ № 28;
 • 10) про порядок повідомлення клієнтів про реквізити їхніх банківських рахунків;
 • 11) про порядок обліку та зберігання документів (у тому числі в електронній формі), отриманих при відкритті, веденні і закриття банківських рахунків;
 • 12) про випадки і порядок формування однієї юридичної справи по декількох рахунках клієнта;
 • 13) про порядок доступу до юридичних справ клієнтів;
 • 14) про порядок передачі юридичних справ у підрозділах байка;
 • 15) про періодичність оновлення інформації про клієнтів;
 • 16) інші положення, що регулюють відкриття і закриття банківських рахунків.

Ці банківські правила не можуть містити положення, що суперечать законодавству РФ.

7.5.4. Основні операції по рахунку

У відповідності зі ст. 848 ГК РФ "банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду в законі, встановлених відповідно до ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо в договорі банківського рахунку не передбачено інше". Основними операціями, що здійснюються по банківському рахунку, є:

 • • зарахування на рахунок клієнта надходять грошей;
 • • списання з рахунку клієнта певних грошових сум.

Гроші на банківський рахунок клієнта зараховуються без додаткового запиту згоди останнього. Підставою для зарахування є безготівковий переказ грошової суми з банківського рахунку іншої особи, відкритого в цьому ж і (або) іншому банку (в іншій КО), або переказ грошей з одного рахунку клієнта на інший його рахунок в цьому ж банку, або внесення готівки самим власником рахунку -Юридичні або фізичною особою, або надходження готівки на його користь особи. КО повідомляє клієнта про зарахування грошей на його рахунок у випадку, якщо це відповідає умовам договору.

На підставі ст. 850 ГК РФ і відповідно до договору банківського рахунка банк для проведення платежу з рахунку клієнта, на якому недостатньо коштів (або вони відсутні), вправі кредитувати його (зараховувати на нього кошти, які будуть вважатися кредитом овердрафт).

Зарахуванням коштів на рахунок клієнта є також зарахування відсотків, нарахованих банком за користування залученими грошима клієнта (ст. 852 ГК РФ з урахуванням ст. 853 "Зарахування зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку").

Гроші з рахунку клієнта банк списує на підставі його розпорядження або без його розпорядження за рішенням суду, а також у випадках, встановлених у законі або передбачених договором з клієнтом (п. 1 ст. 854 ЦК України). Тут маються на увазі так звані безакцептне і безперечне списання коштів з рахунку клієнта (про це див. У параграфі 6 даної глави).

Велике значення має черговість списання грошей з рахунку клієнта, яка регламентована нормами ст. 855 ГК РФ. Норми ці наступні

При наявності на рахунку грошей, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до нього, кошти з рахунку списуються в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено в законі.

При недостатності грошей на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог гроші списуються в такій черговості:

 • 1) здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошей з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;
 • 2) проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошей для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності;
 • 3) проводиться списання за платіжними документами, що передбачають перерахування або видачу грошей для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ і фонди обов'язкового медичного страхування.
 • 4) проводиться списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування в які не повинні бути здійснені раніше;
 • 5) проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають задоволення інших грошових вимог;
 • 6) проводиться списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

Не менш важливі терміни проведення операцій за банківськими рахунками, тим більше що ДК РФ передбачена відповідальність банку за неналежне їх вчинення (ст. 856). На цей рахунок ст. 31 Закону про банки "Здійснення розрахунків кредитною організацією" містить таку норму: "Кредитна організація, Банк Росії зобов'язані ... перерахувати кошти клієнта і зарахувати кошти на його рахунок не пізніше наступного операційного дня після отримання відповідного платіжного документа, якщо інше не встановлено у федеральному законі, договорі чи платіжному документі ".

Окремо необхідно розглянути процедури накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку, і зупинення операцій за рахунком, що застосовуються як захід забезпечення позову.

У Законі про банки міститься окрема ст. 27 "Накладення арешту і звернення стягнення на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться в КО", відповідно до якої:

 • 1) на гроші та інші цінності юридичних і фізичних осіб, що знаходяться на рахунках (включаючи вкладні) або па храпении в КО, а також на залишок електронних грошей арешт може бути накладено тільки судом і арбітражним судом, суддею, а також за постановою органів попереднього слідства за наявності судового рішення;
 • 2) при накладенні арешту па гроші, що знаходяться на рахунках (включаючи вкладні), або на залишок електронних грошей КО негайно після одержання рішення про накладення арешту припиняє видаткові операції по даному рахунку в межах коштів, на які накладено арешт;
 • 3) на гроші та інші цінності осіб, що знаходяться на рахунках (включаючи вкладні) чи на зберіганні в КО, а також на залишок електронних грошей стягнення може бути звернено тільки на підставі виконавчих документів відповідно до законодавства РФ;
 • 4) КО, Банк Росії не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті накладення арешту або звернення стягнення на гроші та інші цінності їхніх клієнтів, за винятком випадків, передбачених у законі;
 • 5) гроші та інші цінності можуть бути конфісковані на підставі вступив у законну силу вироку суду.

Порядок зупинення операцій за рахунком докладно викладений у ст. 76 Податкового кодексу РФ, яка містить наступні основні положення.

 • 1. Призупинення операцій по рахунках в банку застосовується для забезпечення виконання рішення про стягнення податку, збору, пені та (або) штрафу (якщо інше не передбачено в н. 3 статті). I 1ріостановленіе операцій за рахунком означає припинення банком всіх видаткових операцій за нього (якщо інше не передбачено в п. 2 статті). Призупинення операцій по рахунку не поширюється на платежі, черговість виконання яких відповідно до цивільного законодавства РФ передує виконання обов'язку сплатити податки і збори, а також на операції списання грошей в рахунок сплати податків (авансових платежів), зборів, страхових внесків, відповідних пені та штрафів і їх перерахування в бюджетну систему РФ.
 • 2. Рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках у банку приймає керівник (заступник керівника) податкового органу, який направив вимогу про сплату податку, пені або штрафу у разі невиконання його платником податків-організацією. Призупинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку в цьому випадку означає припинення банком видаткових операцій за ним в межах суми, зазначеної у відповідному рішенні (якщо інше не передбачено в абзаці 3 п. 1 статті). Призупинення операцій платника податків-організації за його валютному рахунку в банку у випадку, передбаченому в цьому пункті, означає припинення банком видаткових операцій за цим рахунком в межах суми в іноземній валюті, еквівалентній сумі в рублях, зазначеної у відповідному рішенні, за курсом ЦБ РФ, встановленим на дату початку дії зупинення операцій по валютному рахунку зазначеного платника податків.
 • 3. Рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках в банку може бути прийнято також у разі неподання ним податковій декларації до податкового органу протягом 10 днів з моменту закінчення встановленого терміну її подання. У цьому випадку призупинення операцій за рахунками скасовується не пізніше дня, наступного за днем подання платником податків податкової декларації.
 • 4. Рішення про призупинення операцій платника податку-організації на його рахунках у банку податковий орган передає в банк на папері або в електронному вигляді. Рішення про його скасування вручається представникові банку за місцем знаходження цього банку під розписку або направляється в банк в електронному вигляді або іншим способом, що свідчить про дату його отримання адресатом, не пізніше дня, наступного за днем прийняття такого рішення. Копія рішення про зупинення операцій по рахунках платника податків-організації в банку або про його скасування передається співробітнику цієї юридичної особи під розписку або іншим способом, що свідчить про дату її отримання організацією в строк не пізніше дня, наступного задньому прийняття такого рішення.
 • 5. Банк зобов'язаний повідомити в податковий орган про залишки коштів платника податків-організації па рахунках в банку, операції за якими припинені, протягом 3 днів з дня отримання рішення цього органу про призупинення операцій але рахунками організації.
 • 6. Рішення податкового органу про припинення операцій по рахунках організації в банку підлягає безумовному виконанню останнім.
 • 7. Призупинення операцій організації на його рахунках в банку діє з моменту отримання банком рішення податкового органу про припинення і до одержання ним рішення податкового органу про скасування призупинення. Дата і час отримання банком рішення податкового органу призупинення операцій по банківських рахунках організації вказуються в повідомленні про вручення або в розписці про отримання.
 • 8. Призупинення операцій по рахунках організації в банку скасовується рішенням податкового органу не пізніше 1 дня, наступного за днем отримання податковим органом документів (їх копій), що підтверджують факт стягнення податку, пені, штрафу.
 • 9. Якщо загальна сума грошей організації, що знаходяться на рахунках, операції за якими припинені на підставі рішення податкового органу, перевищує зазначену в ньому, то платник податків має право подати до податкового органу заяву про скасування призупинення операцій по своїх рахунках у банку із зазначенням рахунків, на яких є достатньо коштів для виконання рішення про стягнення податку.

Податковий орган зобов'язаний у дводенний строк з дня отримання заяви прийняти рішення про скасування призупинення операцій по рахунках організації.

Якщо до даної заяви платник податків не доклав документи, підтверджуючі наявність коштів на рахунках, зазначених у ньому, то податковий орган має право протягом дня, наступного за днем отримання такої заяви, направити в банк, в якому відкриті зазначені платником податків рахунки, запит про залишки коштів на них.

Після отримання від банку інформації про наявність коштів на рахунках платника податку у розмірі, достатньому для виконання рішення про стягнення, податковий орган зобов'язаний протягом 2 днів прийняти рішення про скасування призупинення операцій по рахунках організації.

 • 10. Банк не несе відповідальності за збитки, понесені платником податку-організацією в результаті призупинення його операцій в банку за рішенням податкового органу.
 • 11. Дані правила застосовуються також у відношенні призупинення операцій по рахунках в банках організації - податкового агента та організації - платника збору, по рахунках в банках платників податків, податкових агентів, платників зборів - індивідуальних підприємців, а також по рахунках в банках нотаріусів, що займаються приватною практикою , адвокатів, заснували адвокатські кабінети, платників податків, податкових агентів.
 • 12. За наявності рішення про призупинення операцій по рахунках організації банк не вправі відкривати їй нові рахунки.

З порушеного тут питання див. Також документи Федеральної податкової служби (далі також - ФПС):

 • 1) "Порядок направлення в банк рішення податкового органу про припинення операцій по рахунках платника податків (платника зборів) або податкового агента в банку і рішення про скасування призупинення операцій по рахунках платника податків (платника зборів) або податкового агента в банку на паперовому носії" (затверджений наказом від 01.12.2006 № САЕ-3-19 / 824 @);
 • 2) "Порядок направлення податковим органом запитів в банк про наявність рахунків у банку і (або) про залишки коштів на рахунках, про надання виписок за операціями на рахунках організацій (індивідуальних підприємців, нотаріусів, що займаються приватною практикою, адвокатів, заснували адвокатські кабінети) "(затверджений наказом від 05.12.2006 № САЕ-3-06 / 829 @);
 • 3) "Порядок подання банками (операторами переказу грошових коштів) інформації про наявність рахунків (спеціальних банківських рахунків) у банку і (або) про залишки коштів па рахунках (спеціальних банківських рахунках), про операції на рахунках (спеціальних банківських рахунках), про залишках електронних грошових коштів і перекладах електронних грошових коштів за запитами податкових органів на паперовому носії, а також відповідних форм довідок та виписки "(додаток № 1 до наказу від 25.07.2012 № ММВ-7-2 / 519®);
 • 4) "Про інформаційну взаємодію з банками при обміні інформацією про відкриття або про закриття рахунку, про зміну реквізитів рахунку на паперовому носії" - лист від 15.11.2007 № СК-6-09 / 887 @;
 • 5) "Порядок подання в банки документів, що використовуються податковими органами при реалізації своїх повноважень у відносинах, регульованих законодавством про податки і збори, та подання банками інформації за запитами податкових органів в електронному вигляді по телекомунікаційних каналах зв'язку" (затверджений наказом від 15.03.2011 № ММВ-7-2 / 203®);
 • 6) "Порядок інформаційної взаємодії податкових органів при направленні в банк (філія банку), установа Банку Росії електронних документів" (затверджений наказом від 29.11.2011 № ММВ-7-6 / 90Ш).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук