Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ

Короткий словник термінів

Активні операції банку - операції (дії його працівників), в результаті яких вільні грошові ресурси банку (власні та залучені) знаходять доцільне застосування, розраховане на отримання доходів, або використовуються для забезпечення загальних умов його діяльності без безпосереднього розрахунку на отримання доходу.

Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал (сума грошового та іншого майна) якого розділений на певне число часток, виражених акціями, що засвідчують зобов'язальні права учасників даного товариства (акціонерів) по відношенню до цього суспільству.

Акція - емісійна іменний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні даними акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації.

Базові цінні папери - цінні папери, що є базовим активом для похідних цінних паперів.

Банк комерційний - кредитна організація універсального типу, що має в якості основної статутної мети діяльності одержання прибутку і розподіл її частини серед учасників в якості доходу.

Банк центральний - емісійний банк, банк - регулятор банківської системи.

Банківська діяльність:

 • 1) проведення банківських операцій (надання банківських послуг);
 • 2) дозволена законами та іншими правовстановлюючими документами (ліцензіями - для комерційних кредитних організацій) специфічна або виключна діяльність кредитних організацій, тобто діяльність центрального банку (іноді також деяких елементів, що входять у верхній рівень банківської системи), комерційних банків та небанківських кредитних організацій.

Банківська операція - практичні дії (упорядкована, внутрішньо узгоджена сукупність дій) працівників банку в процесі обслуговування клієнта (надання йому замовленої конкретної послуги), форма втілення в дійсність банківського продукту; банківська технологія, тобто певне вміння співробітників банку, яке може застосовуватися, якщо це потрібно клієнтам, але може і не використовуватися, залишаючись в "резерві".

Банківська система - включена в економічну систему країни єдина і цілісна (взаємопов'язана, що взаємодіє) сукупність кредитних організацій, кожна з яких виконує свою особливу функцію (функції), проводить свій перелік грошових операцій (угод), в результаті чого весь обсяг потреб суспільства в банківських продуктах (послугах) задовольняється повною мірою і з максимально можливим ступенем ефективності.

Банківська послуга - результат банківської операції, тобто підсумок або корисний ефект банківської операції (цілеспрямованої трудової діяльності співробітників банку), який полягає у задоволенні заявленої клієнтом потреби.

Банківський кредит - припускає передачу позичальнику (юридичній або фізичній особі) банком на підставі спеціального письмового договору виключно грошової суми (власних коштів банку і (або) позикових) на визначений у такому договорі термін на умовах повернення і платності у грошовій формі, підконтрольності, а також нерідко цільового використання та забезпеченості.

Банківський продукт - конкретний спосіб, яким банк надає або готовий надавати ту чи іншу послугу нужденному у ній клієнтові, тобто впорядкований, внутрішньо узгоджений і, як правило, документально оформлений комплекс взаємозалежних організаційних, техніко-технологічних, інформаційних, фінансових, юридичних та інших дій (процедур), складових цілісний регламент взаємодії співробітників банку (конкретних його підрозділів) з обслуговується клієнтом, єдину і завершену технологію обслуговування клієнта.

Безготівкові гроші - беруть участь у зверненні гроші (їх знаки), що належать одному економічному суб'єкту, проте фізично в даний момент знаходяться в іншого економічного суб'єкта (свідченням чого служать відповідний договір і записи в бухгалтерських книгах), причому таким чином, що перший по праву може розпоряджатися ними як власним майном, віддаючи в міру необхідності відповідні вказівки другого; на поверхні явищ вони сприймаються як записи на рахунках.

Валютне регулювання - діяльність держави, яка полягає у регламентуванні суспільних відносин, пов'язаних з валютою, порядку проведення операцій з валютними цінностями за допомогою видання нормативних правових актів.

Валютні обмеження - законодавче чи адміністративне заборона, лімітування і регламентація операцій резидентів і нерезидентів з валютою та іншими валютними цінностями.

Валютні цінності (за Законом) - іноземна валюта і зовнішні цінні папери.

Валютний контроль - діяльність, що має на меті забезпечення дотримання учасниками валютних операцій відповідного законодавства та розроблених на його основі нормативних правових актів.

Вексель - складений на папері письмовий документ, який є цінним папером, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів просте і нічим не обумовлене зобов'язання позичальника (векселедавця) або іншого вказаного у самому документі особи виплатити в передбачений у документі термін зазначену в ньому грошову суму.

Допоміжні організації банківської галузі -спеціалізовані організації, які самі банківських операцій не проводять, але забезпечують діяльність банків та інших кредитних організацій.

Допоміжні цінні папери - цінні папери, в яких висловлено якесь додаткове (до основного) право або вимога.

Прикладами допоміжних цінних паперів можуть бути купони (що забезпечують право періодичного отримання будь-якого доходу), опціони (дають право покупки або продажу будь-яких основних цінних паперів), талони (забезпечують можливість отримання купонів), чеки та ін.

Поняття допоміжних цінних паперів має сенс тільки щодо основних цінних паперів, і навпаки.

З'ясувати зміст управління - значить відповісти на питання: для чого повинні робити (з якою метою або з якими цілями) і що повинні робити ті, хто приймає управлінські рішення (які саме управлінські дії вони можуть і повинні робити, на що саме можуть і повинні поширюватися прийняті ними рішення). Відповісти на перший з цих питань -значить розкрити функції управління, на другий - завдання управління.

Генеральна функція управління - забезпечення максимально сприятливих умов для довготривалої стабільної стійкості функціонування і розвитку організації відповідно до її статутними цілями і завданнями.

Грошові знаки:

 • 1) банкноти, казначейські білети, монета, що знаходяться в обігу і є законним платіжним засобом па території даної держави (групи держав), а також вилучені або вилучені з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки;
 • 2) кошти на банківських рахунках (включаючи вкладні рахунки) в грошових одиницях.

Грошові відносини - частина товарно-грошових відносин, що означає відносини між суб'єктами економіки з приводу самостійного руху грошей як таких.

Грошові відносини неринкові - грошові відносини в бюджетній і податковій сферах.

Грошові відносини ринкові грошові відносини в кредитній сфері.

Дорогоцінні метали - афіновані дорогоцінні метали (зливки): золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, рутеній і осмій), що відповідають державним і галузевим стандартам РФ або міжнародним стандартам якості, а також монети з дорогоцінних металів (золота , срібла, платини і паладію), за винятком монет, які є валютою РФ.

Завдання (або мету) грошової політики - забезпечення економіки необхідною і достатньою грошовою масою (виключити надлишок або дефіцит грошової маси з точки зору потреб економіки).

Інструкція ЦБ РФ - нормативний акт, в якому визначається порядок застосування положень федеральних законів, інших нормативних правових актів з питань компетенції Банку Росії (в тому числі вказівок і положень Банку Росії).

Комерційна організація - організація, основною статутною метою діяльності якої є отримання прибутку з подальшим розподілом її частини серед учасників.

Котирування валют - визначення курсів валют.

Кредит в широкому сенсі слова як загальноекономічний процес - передача одним суб'єктом економіки іншому суб'єкту у тимчасове користування на відплатних засадах якого-небудь фактора або результату виробництва, використовуваного його одержувачем в продуктивних або особистих цілях, з подальшим отриманням кредитором належного відшкодування від позичальника.

Кредитна історія - сукупність інформації про відкриття і погашенні кредитів, отриманих позичальником.

Кредитна організація (за законом) - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку РФ має право здійснювати банківські операції, передбачені в Законі.

Кредитна політика. Її мета може бути сформульована як регулювання доступності кредиту виходячи із завдань стабільного економічного зростання.

Кредитоспроможність - здатність і готовність особи своєчасно і в повному обсязі погасити свої кредитні борги (основну суму боргу, відсотки та ін.).

Курс валюти (валютний курс) - ціна грошової одиниці однієї країни (групи країн), виражена в грошовій одиниці іншої країни (інших країн) або в міжнародних грошових одиницях, при угодах се купівлі-продажу.

Ліквідність в найзагальнішому сенсі - швидкість і легкість реалізації, зворотного перетворення цінностей, активів у гроші.

Мірні злитки - злитки дорогоцінних металів, виготовлені та марковані російськими (до 1992 р радянськими) афінажних організаціями відповідно до чинних державних, галузевими стандартами та стандартами підприємств, а також злитки іноземного виробництва, які відповідають міжнародним стандартам якості, масою 1 кг і менше з вмістом хімічно чистого основного дорогоцінного металу не менше 99,99% лігатурної маси зливка.

Металеві рахунки відповідального зберігання - рахунки клієнтів для обліку дорогоцінних металів, переданих на відповідальне хропіння в банк зі збереженням при цьому їх індивідуальних ознак (найменування, кількість цінностей, проба, виробник, серійний номер та ін.).

Механізм управління - обгрунтована, внутрішньо узгоджена і комплексно застосовувана сукупність засобів (інструментів, важелів, методів і т.д.), за допомогою яких органи та особи, приймають управлінські рішення, впливають па об'єкт управління.

Нагляд - процес зовнішнього контролю, тобто відстеження, спостереження (моніторингу), перевірок і аналізу всіх параметрів діяльності банку, істотних з погляду наглядового органу, включаючи як характеристики самої зазначеної діяльності, так і її результати, з метою контролю за дотриманням банком і його співробітниками норм законодавства, правил, встановлюваних Банком Росії, та внутрішніх документів самого піднаглядного банку.

Готівкові гроші - беруть участь у зверненні фізично розташовувані гроші (їх знаки), наявні в даний момент у даного економічного суб'єкта.

Небанківська кредитна організація - вузькоспеціалізована кредитна організація.

Облігація - емісійний ланцюгова папір, що закріплює право її власника на отримання від емітента облігації в передбачений у ній термін її номінальної вартості або іншого майнового еквівалента. Облігація може також передбачати право її власника на отримання фіксованого в ній відсотка від номінальної вартості облігації або інші майнові права. Доходом по облігації є відсоток і (або) дисконт.

Товариство з обмеженою відповідальністю - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на частки, виражені свідоцтвами про внесення майна до статутного капіталу (паями), які не є цінним папером.

Опціон емітента - емісійний іменний цінний папір, що закріплює право її власника па покупку в передбачений у ній термін і (або) при настанні зазначених у ній обставин певної кількості акцій емітента такого опціону (право конвертації в акції) за ціною, визначеною в опціоні емітента. При цьому ціна розміщення акцій на виконання вимог по опціонах емітента визначається відповідно до ціни, визначеної в такому опціоні.

Основні цінні папери - найбільш поширені посвідчення прав на основні види майна (ресурси), такі як земля, нерухомість, продукція, гроші, тобто ланцюгові папери, в яких виражено якесь основне майнове право або вимога.

Основними цінними паперами прийнято вважати насамперед акції та облігації.

Пасивні операції банку - операції, в результаті ведення яких збільшуються грошові ресурси, якими банк реально володіє і може розпоряджатися.

Платоспроможність - здатність (можливість) і готовність (бажання) юридичної або фізичної особи своєчасно і в повному обсязі погашати свої грошові зобов'язання (борги).

Платежі - погашення покупцем товару (отримувачем послуги, роботи) свого грошового зобов'язання (звільнення від боргу в рамках прийнятих звичаїв і процедур) або погашення учасниками угоди (угод) своїх взаємних грошових зобов'язань.

Платіжна система - діюча за узгодженими правилами сукупність організацій, що здійснюють розрахунки і провідних платежі з метою врегулювання грошових боргових зобов'язань учасників економічного обороту.

Положення ЦБ РФ - нормативний акт, в якому встановлюються системно пов'язані між собою правила з питань, віднесених до компетенції Банку Росії.

Представництво - відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження, яке представляє та захищає інтереси юридичної особи.

Проблемні кредити - всі кредити, щодо яких позичальники перестають дотримуватися істотні умови кредитних договорів.

Похідні цінні папери - цінні папери, що представляють собою посвідчення певних прав на інші цінні папери або інші фінансові інструменти. Застосовуються в більшості випадків як інструменти хеджування ризиків, пов'язаних з господарськими операціями, у тому числі з угодами з іншими (базовими) цінними паперами.

В якості похідних цінних паперів (інструментів) зазвичай розглядають форварди, опціони, депозитарні розписки, іпотечні облігації та ін.

Поняття похідних цінних паперів має сенс тільки щодо базових цінних паперів.

Розрахунки - процес визначення розміру зобов'язання (боргу) покупця товару (отримувача послуг, робіт) перед продавцем (особою, надали послугу або виконати роботи) або розмірів взаємних зобов'язань сторін угоди (угод).

Регулювання діяльності банку - вплив на банк з боку Центрального банку і (або) інших керівних органів з метою змусити або спонукати банк змінити в потрібному напрямку параметри своєї діяльності і, відповідно, її результати у випадку, якщо невжиття таких заходів може мати негативні наслідки для самого банку, його клієнтів і вкладників, для банківського сектора в цілому.

Ресурси банку (банківські ресурси) - сукупність власних і залучених коштів, наявних у розпорядженні банку і використовуються ним для ведення активних операцій.

Ринок цінних паперів - частина фінансового ринку, па якому відбуваються угоди з цінними паперами.

Злитки дорогоцінних металів - стандартні або мірні злитки російського виробництва, що відповідають державним стандартам, чинним в РФ, і зарубіжного виробництва, які відповідають міжнародним стандартам якості, прийнятим Лондонською Асоціацією учасників ринку дорогоцінних металів та учасниками Лондонського ринку платини і паладію.

Власний капітал (власні кошти) банку - грошовий вираз всього реально наявного майна, що належить банку.

Специфічні (виняткові) для банків операції - операції, які вправі проводити тільки банки.

Структура активів - кількісні співвідношення між різними за якістю активами (вкладеннями коштів), або, що те ж саме, частки різних груп активів в їх загальному балансовому підсумку.

Вказівка ЦБ РФ - нормативний акт, в якому встановлюється окреме правило але питання, віднесені до компетенції Банку Росії. Вказівки також можуть бути:

 • • про зміну і доповнення чинного нормативного акта ЦБ РФ;
 • • про скасування чинного нормативного акту ЦБ РФ.

Управління окремий, специфічний вид свідомої людської діяльності, розумової праці, сутність якого зводиться до цілеспрямованого впливу на учасників і на істотні характеристики і чинники процесу спільної людської діяльності за допомогою певних управлінських дій (рішень) з метою досягнення бажаних результатів такої діяльності.

Статутний капітал комерційного банку - грошовий вираз майна, яким банк повинен володіти як юридична особа і як господарююча одиниця (не менше деякої нормативно встановлюваної величини), тобто це той розмір майна, тільки при наявності якого новостворюваний банк може бути взагалі зареєстрований як юридичної особи та отримати банківську ліцензію.

Філія - відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження (поза місцем знаходження його головної контори) та здійснює частина його функції, в тому числі функції представництва.

Фінансові ризики - реальна можливість невиправданого збільшення витрат, зниження доходів, зменшення прибутку, виникнення збитків, зменшення капіталу, нездатності розплачуватися за своїми зобов'язаннями внаслідок будь-яких факторів внутрішнього і зовнішнього характеру (включаючи невірні дії або відсутність дій), що впливають на умови та результати діяльності економічного суб'єкта .

Фондовий ринок - те ж, що ринок цінних паперів.

Цінні папери:

 • 1) акції, облігації, векселі та інші (в тому числі похідні від них) посвідчення майнових прав (прав на ресурси), що відокремилися від своєї основи і визнані в такій якості в законодавстві;
 • 2) (відповідно до Цивільним кодексом РФ, ст. 142-144) документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. У випадках, передбачених у законі або у встановленому ним порядку, для здійснення і передачі прав, засвідчених цінним папером, достатньо доказів їх закріплення в спеціальному реєстрі (звичайному чи комп'ютеризованому).

До цінних паперів відносяться: державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощадний сертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент, акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які в законах про цінні папери або у встановленому в них порядку віднесені до числа цінних паперів.

Емісійна цінний папір - будь-який цінний папір, у тому числі бездокументарна, яка характеризується одночасно наступними ознаками:

 • 1) закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених форми і порядку;
 • 2) має рівні обсяг і строки здійснення прав всередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу;
 • 3) розміщується випусками. Види емісійних цінних паперів:
  • - Акції;
  • - Облігації;
  • - Опціони емітента;
  • - Депозитарні розписки.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук