Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика

ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИКИ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

У результаті вивчення глави 1 студент повинен:

знати

 • • завдання, основні концептуальні положення та специфіку логістичного підходу до управління потоками;
 • • класифікаційні ознаки і методологічний апарат в логістиці;

вміти

• побудувати логістичну систему будь-якого напрямку производствен пих потоків;

володіти навичками

• розділення потоків та структурної організації їх взаємодії.

Класифікації та функціональні області логістики

Основні концептуальні положення, специфіка і завдання логістики

Основне концептуальне положення логістики ґрунтується на системі поглядів щодо вдосконалення господарської діяльності шляхом раціоналізації управління інформаційними, речовими і енергетичними потоками в будь-яких сферах діяльності суспільства. При цьому за основу реалізації концепції приймається логістичний підхід формування логістичних ланцюжків зв'язків і функціональних станів процесів, явищ, об'єктних середовищ. Тут можна виділити безліч форм побудови логістичних ланцюжків, але базовими все ж є дві схеми: відкрита (наскрізна) і замкнута (зі зворотним зв'язком, тобто циклічна) конфігурації руху потоків (рис. 1.1, а і б).

Схема а) відкритої - наскрізний і б) замкнутою - зі зворотним зв'язком конфігурацій руху потоків по ланках логістичного ланцюга

Рис. 1.1. Схема а) відкритої - наскрізний і б) замкнутою - зі зворотним зв'язком конфігурацій руху потоків по ланках логістичного ланцюга

Ці схеми принципово описують логіку побудови і характеристики потоків по ланках, дають можливість описати зміни параметрів ланок логістичного ланцюга і, найголовніше, формалізувати як її розрахунки, так і функціонування. При цьому логістика цих схем легко описується теорією і практикою розмірних ланцюгів різного виду і може, таким чином, використовувати математичний апарат цієї теорії.

Специфіка цих схем полягає у формалізації умов або параметрів потоку на вході (виході) всього ланцюжка ланок, наприклад. На кількість умов (параметрів) i ніяких обмежень не вводиться.

Необхідно враховувати, що форми логістичних ланцюжків можуть бути різноманітними залежно від виду об'єктів і процесів, до яких вони застосовуються. Класифікація логістики як галузі знань з раціоналізації управління різними потоками за видами процесних логістик представлена на рис. 1.2.

Узагальнена класифікація логістик по потокам і видам

Рис. 1.2. Узагальнена класифікація логістик по потокам і видам

На відміну від інших галузей знань логістика володіє крім перерахованих рядом специфічних особливостей.

По-перше, це універсальність її застосування у всіх сферах управління в суспільстві, що передбачає раціональне побудова процесів та їх зв'язків.

По-друге, логістика охоплює всі види процесних взаємодій систем та їх елементів, маючи своєю метою їх структурування, упорядкування та формалізацію для ефективного використання.

По-третє, застосування логістичного підходу вирішує завдання гармонізації відносин не тільки економічних систем, але і більш масштабних компонентів суспільства.

По-четверте, логістика є інструментом підвищення якості обслуговування споживача шляхом використання методології логістичного сервісу. Вага більше число підприємців звертається до логістичного сервісу як до засобу підвищення конкурентоспроможності.

По-п'яте, здатність логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності попиту. Поява великої кількості різноманітних товарів і послуг підвищує ступінь невизначеності попиту на них, зумовлює різкі коливання якісних і кількісних характеристик матеріальних потоків, що проходять через логістичні системи. У цих умовах здатність логістичних систем адаптуватись до змін зовнішнього середовища є істотним чинником стійкого становища на ринку.

По-шосте, специфічність забезпечення кадрами відділів логістики. Адже ця робота у сфері управління речовими потоками традиційно непрестижна, що пояснює наявність в ній одвічної проблеми кадрів. Логістичний підхід, посилюючи громадську значущість діяльності у сфері управління речовими потоками, створює об'єктивні передумови для залучення в галузь кадрів, що володіють більш високим трудовим потенціалом, знаннями в галузях управління, інформатики, програмування. При цьому повинні адекватно удосконалюватися умови праці та рівень підготовки фахівців. Інакше кажучи, якщо немає сучасних умов праці та перспектив кар'єри, то немає і дисциплінованого, працездатного, кваліфікованого персоналу, а це означає, що елемент "кадри" в логістичній системі буде, що називається, "вузьким місцем".

По-сьоме, постійна техніко-економічна оцінка логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюга. Тут найголовніше в застосуванні логістики - управління витратами з доведення всіх видів потоків від первинного джерела до споживача. Таким чином, повинна бути реалізована вимірювальна функція логістики, оскільки управляти витратами можна лише в тому випадку, якщо можна їх точно виміряти. Тому системи обліку витрат виробництва і обігу учасників логістичних процесів повинні виділяти витрати, що виникають у процесі реалізації функцій логістики, формувати інформацію про найбільш значимі витрати, а також про характер їх взаємодії один з одним. При дотриманні названого умови з'являється можливість використовувати важливий критерій оптимального варіанта логістичної системи - мінімум сукупних витрат протягом усього логістичного ланцюга.

Мається ще багато специфічних особливостей в логістичному підході, які можуть бути розкриті в конкретних умовах його застосування.

У той же час у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі застосовують більш широке трактування поняття логістики, в якій об'єкт управління не обмежується речовим потоком. Сьогодні до логістики відносять управління людськими, енергетичними, фінансовими та іншими потоками, що мають місце в економічних системах. З'явилися такі терміни, як "банківська", "інформаційна" логістики і ряд інших, які відображають специфіку виду діяльності підприємств та організацій, але звужують процессную об'єктове функцію логістики.

Розширення сфери застосування логістики, яке спостерігається вже з 1980-х рр., Пояснюється в першу чергу розвитком інформатизації методів управління потоками за допомогою CALS-технологій. Природно, що при цьому ідея і метод логістики починають виходити за рамки управління речовими потоками і застосовуватися в більш широкому плані. Але сучасний основний потенціал логістики закладений в раціоналізації управління всіма потоками на основі технологій життєвого циклу.

Враховуючи, що логістика - це галузь знань про управління потоками, організація її застосування повинна спиратися як на фундаментальні п'ять принципів теорії управління, так і на свої специфічні принципи, углубляющие процесні процедури логістики.

З фундаментальних принципів треба виділити насамперед системність, яка реалізує застосування методів логістики у вигляді логістичних систем. Їх властивості, види і методологію побудови та застосування ми розкриємо в наступних главах підручника.

Другим фундаментальним принципом управління в логістиці повинен бути принцип комплексності, який дозволяє використовувати методи логістики насамперед у комплексі триєдності одночасного функціонування інформаційних, речових та енергетичних потоків. Комплексний підхід в реалізації управління цими потоками є одним з базових при побудові та застосуванні логістичних систем.

Третій фундаментальний принцип теорії управління стосовно до управління потоками в логістиці - це принцип модульності, реалізація якого має на увазі при створенні логістичного ланцюга формування функціональних модулів процесів потоків, речовин, інформації та енергетичної підтримки, а при управлінні потоками - структурування модулів у вигляді підсистем логістичної системи.

Реалізація четвертого фундаментального принципу теорії управління переслідує мету використання інтеграційних властивостей окремих модулів і ланок логістичної системи, застосування яких завжди породжує нові функціональні можливості будь-якої системи.

Використання п'ятий базового принципу теорії управління - декларативності - ставиться до формування процедурних рішень у ланках потоків і обгрунтовує логіку організаційно-правового, лінгвістичного та інформаційного побудови логістичної системи. Тут широко використовуються законодавчі, інструктивні положення і документи, стандарти, керівні технічні, економічні та інші матеріали і вимоги.

Крім зазначених п'яти фундаментальних принципів теорії управління логістика використовує свій ряд специфічних принципів, які забезпечують ефективну реалізацію її на практиці, хоча деякі з них вже з успіхом застосовуються і в інших галузях знань.

Насамперед це принцип гнучкості побудови і функціонування логістичної системи як сукупності інформаційних, технологічних, економічних, енергетичних та інших процесів. Він полягає у використанні таких схем руху потоків, які б забезпечували належний рівень резервування будь-якої ланки логістичного ланцюга за його функціям у разі виходу ланки з ладу. Фахівці застосовують тут поняття маршрутної, або технологічної, гнучкості.

При формуванні логістичних систем повинні бути враховані також наступні принципи:

 • - Логічній послідовності проектування системи, спочатку проводиться дослідження макросередовища її функціонування, а потім на мікрорівні вивчається взаємодія модулів і ланок усередині системи;
 • - Постійного, на всіх ланках логістичної системи, узгодження інформаційних, енергетичних, ресурсних та інших характеристик системи;
 • - Єдності цілей всієї системи та її окремих підсистем {модулів).

Необхідно відзначити також ряд додаткових принципів логістичного управління, які рекомендують окремі автори і які розширюють і поглиблюють процеси формування логістичних систем. З них треба виділити:

 • - Принцип забезпечення якості управління, сервісу, роботи, товарів і т.д :,
 • - Принцип гуманізації технологічних рішень, що передбачають відповідність логістичної системи екології, ергономічним, соціальним, етичним та іншим вимогам.

Таким чином, логістика ставить і вирішує наступні завдання:

 • - Розробка методології побудови, проектування і експлуатації логістичних систем;
 • - Розробка наукових основ розподілу потоків речовин, інформації, енергії на основі оптимального управління;
 • - Розробка наукових основ управління перевантажувальними процесами і транспортно-складськими операціями в пунктах виробництва і у споживачів;
 • - Побудова різних варіантів математичних моделей функціонування логістичних систем;
 • - Розробка методів спільного планування, постачання, виробництва, складування, збуту, відвантаження та ін .;
 • - Прогноз попиту і на його основі планування запасів;
 • - Визначення необхідної потужності виробництва і транспорту.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук