Система управління запасами "мінімум-максимум"

Система "мінімум-максимум" орієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають сумірні з втратами від дефіциту запасів.

Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями тут використовується постійний інтервал часу між замовленнями. Але в системі "мінімум-максимум" замовлення проводяться не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними або менше встановленого мінімального рівня. У разі видачі замовлення його розмір розраховується так, щоб постачання поповнила запаси до максимального бажаного рівня. Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запасів - мінімальним і максимальним, чому вона і зобов'язана своєю назвою.

Пороговий рівень (ПУ) запасу в системі "мінімум-максимум" грає роль мінімального рівня. Якщо у встановлений момент часу цей рівень пройдений, тобто готівковий запас дорівнює пороговому рівню або не досягає його, то замовлення оформляється. В іншому випадку замовлення не видається, відстеження порогового рівня, а також видача замовлення будуть зроблені тільки через заданий інтервал часу. Максимальний бажаний запас в системі "мінімум-максимум" грає роль максимального рівня. Його розмір враховується при визначенні розміру замовлення. Він опосередковано (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональної завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв поставки і необхідності безперебійного постачання споживання.

Постійно розраховуються параметри системи "мінімум-максимум" є розмір замовлення. У цьому випадку розмір замовлення розраховується за формулою

де ПУ - пороговий рівень (фіз. од.).

Порівняння основних двох систем управління запасами показує, що система з фіксованим розміром замовлення має переваги:

  • • менший рівень максимального бажаного запасу;
  • • економія витрат на утримання запасів на складі за рахунок скорочення площ під запаси.

З недоліків слід виділити те, що необхідне ведення постійного контролю за наявністю запасів на складі.

Для системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями перевагою є відсутність постійного контролю за наявністю запасів на складі. При цьому слід зазначити наступні недоліки:

  • • високий рівень максимального бажаного запасу;
  • • підвищення витрат на утримання запасів на складі за рахунок збільшення площ під запаси.

Контроль в системах управління запасами

Контроль в системах управління запасами здійснюють шляхом періодичних розрахунків керованих параметрів стану запасів та їх порівняння з планованими.

Розрахунок оптимальних значень керованих параметрів ведеться за цільової функції (див. Підпараграфів 5.2.2).

де Cобщ - сумарні (загальні) витрати на запаси товарів; СХР.З - витрати на зберігання запасів товару; С созд.з - витрати на створення запасів товару; М - питомі витрати по зберіганню запасів товару; К - питомі витрати на створення запасів товару; Q - попит на товар за аналізований період; Р - закупівельна вартість одиниця товару; Т - тривалість періоду в річному вимірі; S - кількість товару, реалізованого за рік ; - середнє значення поточного запасу; N - кількість замовлень; Δ t - період між замовленнями.

Оптимальний розмір витрат за період Т на створення запасу, Cопт.зак.

тоді

або

Оптимальний розмір витрат за період Т на зберігання запасу, Сопт.хран:

або

і остаточно

Мінімальний (він же оптимальний) розмір загальних витрат за період на створення і зберігання запасу Смін.общ буде обчислений за формулою

З формул Сопт.зак і Сопт.хран випливає, що в точці мінімуму загальних витрат витрати на створення запасу за період дорівнюють витратам на зберігання запасу (за цей же період). Таким чином, можна зробити висновок, що має істотне практичне значення: якщо протягом періоду витрати, пов'язані зі створенням запасу, були дорівнюють витратам на їх зберігання, значить, товари закуповувалися в оптимальному обсязі, тобто оптимальними за розміром партіями. Оптимальний розмір середнього значення поточного запасу може бути визначений за формулою

Оптимальна кількість замовлень за період (частота завозу) визначиться зі співвідношення:

Оптимальний період між поставками t опт обчислюють за співвідношенням

Отримане значення періоду між поставками має річний вимір

тобто проміжок між замовленнями вимірюється в роках. На практиці період між поставками зручніше вимірювати в місяцях або днях. Розрахункова формула при цьому має вигляд

або

Визначати оптимальні значення керованих параметрів доцільно таблично, використовуючи табл. 5.10 для значень некерованих параметрів і табл. 5.11 для розрахунків параметрів запасів.

Таблиця 5 .10

Дані для розрахунку оптимальних значень некерованих параметрів цільової функції за значеннями керованих параметрів

Найменування параметру

Позначення

Одиниці

вимірювань

Значення

Попит на товар за аналізований період

Q

1 800

Питомі витрати на створення запасів (доставка + приймання)

K

руб.

500

Питомі витрати по зберіганню запасу

M

0,3

Тривалість періоду в річному вимірі

T

0,25 (один квартал)

Закупівельна вартість одиниці товару

Р

600

Таблиця 5.11

Розрахунок значень параметрів запасів

Найменування параметру

Одиниця

вимірювань

Формула для розрахунку

Розрахунок

Значення

1

Оптимальний розмір замовляється партії

штук

З опт.зак

2

Оптимальний розмір витрат за період Т на створення запасу

руб.

квартал

З опт.созд.е

3

Оптимальний розмір витрат за період Т на зберігання запасу

руб.

квартал

З опр.хр.з

4

Мінімальний розмір загальних витрат за період на створення і зберігання запасу

руб.

квартал

З опт.зак min

5

Оптимальний розмір середнього значення поточного запасу

шт.

З опт.тек.ср

6

Оптимальна кількість замовлень за період (частота завозу)

замовлень

квартал

N опт

7

Оптимальний період між замовленнями

днів

Δ t опт

Наведені вище формули і розрахунки виконані виходячи з припущення, що потреба в аналізованому періоді, а також розмір t опт розраховуються в натуральному вираженні (в штуках).

Розрахунки не зазнають істотних змін, якщо перейти до грошового вираження потреби і замовлення, а також таких параметрів, як оптимальний розмір замовляється партії, мінімальний розмір загальних витрат за період на створення і зберігання запасу і т.д.

У той же час якщо вважати, що контроль за станом запасів - це збір даних, їх аналіз і регулювання рівня запасів продукції, то в залежності від моделі управління запасами найбільш апробовані системи контролю за станом запасів з фіксованим розміром замовлення і з фіксованою періодичністю замовлення. Обидві моделі управління запасами нами були розглянуті вище.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >