Вступ

Економічні перетворення в сучасній Росії спрямовані на створення цивілізованих ринкових відносин та ефективної системи функціонування капіталу, насамперед - в реальному секторі національного господарства.

Однією з основних тенденцій реформування російських організацій (корпорацій) став розвиток такої корпоративної форми власності, як акціонування. Концентрація капіталу в великих корпоративних структурах (фінансово-промислових групах і холдингах) дозволяє створити сприятливі умови для централізованого управління їх фінансовими ресурсами, захисту прав учасників (засновників), чіткого розмежування відповідальності учасників і менеджерів, використання сучасних методів залучення капіталу з фінансового ринку за допомогою випуску і обігу корпоративних цінних паперів. Реформування вітчизняних організацій (корпорацій) також необхідно для створення ефективного контролю за цільовим використанням фінансових ресурсів (на основі впровадження системи бюджетування доходів, витрат і капіталу), підвищення їх інвестиційної привабливості, подолання та мінімізації впливу ризиків збитковості в діяльності багатьох з них.

Корпоративні структури (об'єднання) - це інституційні освіти, що дозволяють будувати партнерські відносини між організаціями (корпораціями) і державою, регіонами в особі органів виконавчої влади, малим, середнім і великим бізнесом з використанням фінансових методів мобілізації капіталу. Не випадково в країнах з розвиненою ринковою економікою стійкість економічного розвитку і конкуренції забезпечується саме за допомогою великих вертикально або горизонтально інтегрованих структур, які включають безліч середніх і малих організацій. Створення корпоративних структур відповідає інтересам як держави, так і приватного бізнесу. У підручнику розглядаються особливості організації фінансів корпоративних структур, а також входять до їх складу компаній різних форм власності.

Вивченню передумов і тенденцій розвитку корпорацій присвятили свої роботи такі зарубіжні вчені-економісти, як Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Ван Хорн, Л. Гапенскі, С. Майерс, Р. Мертон, Ф. Модільяні, М. Міллер, Р. Росс , У. Шарп та ін. Їх дослідження, адаптовані до економічних умов Росії, становлять великий науковий і практичний інтерес для вітчизняних економістів, менеджерів, аспірантів і студентів вузів.

У пропонованому виданні послідовно висвітлюються базові концепції корпоративних фінансів, фінансова та інвестиційна політика корпорацій, їх взаємодія з учасниками фінансового ринку, викладаються практичні аспекти формування та використання капіталу, доходів (витрат) і прибутку, фінансування інвестицій, фінансового планування, бюджетування та контролю. Велику увагу приділено і такий актуальною проблемою, як управління грошовими (фінансовими) потоками.

У результаті поглибленого вивчення курсу бакалаври повинні:

знати

 • • базові поняття та принципи, використовувані в управлінні фінансами корпорацій;
 • • теоретичні концепції корпоративних фінансів;
 • • методи формування та використання доходів, витрат і прибутку корпорацій і корпоративних структур;
 • • технологію складання, аналізу та прогнозування фінансової звітності корпорацій;
 • • методичний підхід до управління вартістю і фінансовою структурою корпоративного капіталу;
 • • способи формування власного капіталу корпорації та політику залучення позикових коштів;
 • • технологію фінансування довгострокових інвестицій в основний капітал корпорацій;
 • • методи фінансування інвестицій в оборотний капітал корпорацій;
 • • методичний підхід до управління та оптимізації грошових потоків корпорацій;
 • • технологію управління портфелем фінансових активів корпорацій;
 • • базові теорії дивідендної політики, форми і порядок виплати дивідендів акціонерам (учасникам) корпорації;
 • • зміст і способи фінансового планування і бюджетування в корпоративних структурах;
 • • види, форми і методи організації фінансового контролю в корпораціях;

вміти

 • • знаходити і оцінювати теоретичні та практичні матеріали, отримані зі спеціальної економічної літератури, що характеризують базові поняття та принципи, використовувані в процесі управління корпоративними фінансами;
 • • систематизувати та аналізувати дані фінансової звітності, що відображають фінансову стійкість, прибутковість, ділову репутацію і ринкову активність корпорацій з метою прийняття управлінських фінансових рішень;
 • • користуватися методичним інструментарієм, що дозволяє аналізувати і оцінювати вартість і фінансову структуру корпоративного капіталу з позиції знаходження оптимального управлінського рішення;
 • • вибирати і оцінювати найбільш раціональні способи фінансування інвестицій в основний і оборотний капітал корпорації;
 • • оптимізувати грошові потоки за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності корпорації з метою подолання дефіциту грошових коштів в окремі періоди;
 • • складати довгострокові, середньострокові, поточні та оперативні фінансові плани по корпорації в цілому та її структурним підрозділам (філіям);

володіти

 • • теоретичними прийомами, які у російській і зарубіжній теорії для формування обґрунтованих фінансових управлінських рішень;
 • • методами і способами збору, обробки, аналізу, планування і контролю критеріальних показників фінансової звітності корпорацій;
 • • способами вибору найбільш доступних і надійних джерел залучення капіталу і фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності корпорацій;
 • • методичним і математичним апаратом аналізу, оцінки, планування та контролю вартості, прибутковості і ризику фінансових інструментів;
 • • концептуальними підходами, методами і прийомами управління портфелями цінних паперів корпорації;
 • • методиками розробки та контролю операційних, інвестиційних і фінансових бюджетів по корпорації в цілому і її підрозділам (філіям);
 • • навичками застосування програмних продуктів, використання комп'ютерної техніки і технологій для прийняття фінансових управлінських рішень.

Знання, набуті в результаті вивчення курсу "Корпоративні фінанси", дозволять в процесі подальшої самостійної роботи студентів в органах державного управління та контролю, організаціях (корпораціях) та інших структурах формувати кваліфіковані і оптимальні управлінські фінансові рішення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >