Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи планування і прогнозування прибутку

Прибуток є економічною категорією товарного господарства. Економічна сутність прибутку, її обсяг і межі використання в рамках підприємницьких структур в чому залежать від впливу стимулу вигоди в умовах ринку. Сам факт власності ж дозволяє власникам вживати заходів щодо збільшення величини прибутку.

Прибуток є складною економічною категорією і в зовнішньому прояві має ознаки перетвореної форми. Економічний зміст прибутку полягає не стільки в зовнішньому її прояві, скільки у внутрішній сутності, а форми прояву - в ступені розвиненості товарного господарства.

Як економічна категорія прибуток виражає складні економічні відносини між: підприємцями (корпораціями) та працівниками з приводу оплати праці; між самими підприємцями (корпораціями) з приводу товарообмінних операцій; між підприємцями (корпораціями) і державою з приводу взаємин з бюджетом і державними централізованими фондами; між підприємцями (корпораціями) та інвестиційними інститутами і т.д. Ці відносини носять яскраво виражений розрахунковий характер і мають безліч форм. Прибуток як джерело грошових коштів опосередковує, таким чином, всі стадії відтворювального процесу від стадії виробництва до стадії споживання.

Прибуток як економічна категорія виконує дві функції: оцінну (заходи ефективності, мети виробництва) і стимулюючу. Можна виділити і третю функцію прибутку як основного джерела доходів держави, проте її значення повністю залежить від системи державного регулювання економіки та діяльності корпорацій.

Різні тлумачення й розуміння сутності і зовнішнього прояву прибутку, складність її взаємозв'язків з іншими показниками привели до різних визначень, критеріям віднесення, методам розрахунків тощо Основні з показників для корпорацій:

 • • балансова та валовий прибуток представляють собою різницю між сукупною виручкою (доходом) і сукупними витратами;
 • • бухгалтерський прибуток розраховується як різниця між виручкою і сумою зовнішніх витрат;
 • • економічна прибуток - це загальна величина виручки за вирахуванням зовнішніх і внутрішніх витрат;
 • • чистий прибуток - різниця між виручкою і економічними витратами (явними і неявними);
 • • чиста (нерозподілений) прибуток - прибуток, що залишається в розпорядженні корпорації за вирахуванням належних за рахунок прибутку податків та інших аналогічних обов'язкових платежів і санкцій;
 • • оподатковуваний прибуток - прибуток, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток;
 • • маржинальний прибуток - різниця між виручкою від виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) і змінними витратами, віднесеними на ці виробництво і реалізацію;
 • • нормальний прибуток - це мінімальний прибуток, яка залишається у корпорації і необхідна для підтримки прагнення підприємця, для використання свого капіталу в даній корпорації;
 • • екстремальна прибуток - разова прибуток, який виходить за ризиковими операціями, коли величина ризику втрати капіталу прирівнюється до величини ризику отримання прибутку;
 • • глобальна прибуток - як дохід від реалізації корпорації або її комплексів; та ін.

Від правильності визначення величини прибутку організації (підприємства) залежить його забезпеченість грошовими ресурсами. Планування прибутку - складний і багатогранний процес, що включає вивчення господарських зв'язків корпорації за період, що передує планованому. Від правильності та обґрунтованості прогнозу прибутку залежить забезпечення фінансовими ресурсами виробничого і науково-технічного розвитку корпорації, а також рівень дивідендних виплат акціонерам (власникам). Оптимальний план по прибутку необхідний також для розробки податкового та інших бюджетів.

Корпорація самостійно розробляє план по прибутку, виходячи з договорів, укладених з постачальниками і споживачами його продукції; економічних нормативів, встановлюваних державою; матеріалів аналізу діяльності за попередній період; даних бухгалтерського обліку та звітності та ін. Планування прибутку включає два взаємопов'язані процеси:

 • • визначення бухгалтерського прибутку і виявлення факторів, що впливають на її величину;
 • • планування розподілу прибутку.

Обсяг прибутку багато в чому залежить від економічно обгрунтованих методів її планування з дотриманням принципів облікової політики, прийнятої корпорацією на наступний фінансовий рік.

Традиційними методами планування прибутку від реалізації продукції є:

 • • метод прямого рахунку;
 • • аналітичний метод;
 • • метод суміщеного рахунку;
 • • факторний метод;
 • • нормативний метод;
 • • економіко-математичний метод.

За методом прямого рахунку загальна сума бухгалтерського прибутку від поточної (операційної) діяльності складається з прибутку від реалізації продукції (прибутку від продажів) і інших доходів за вирахуванням зроблених витрат.

Прибуток від реалізації продукції включає в себе прибуток від товарного випуску і прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок і кінець розрахункового періоду (кварталу, року). Прибуток від товарного випуску (ПТВ) розраховують за формулою

де Цi - ціна реалізації виробу i -го виду; Сi - повна собівартість виробу i-го виду; Кi - кількість виробів i-го виду, що підлягають випуску в планованому періоді (виходячи з укладених договорів з покупцями); п - число видів (груп) виробів.

Крім того, встановлюють прибуток за товарними залишками на складі та у відвантаженні на початок і кінець планованого періоду по всій їх сукупності. Складські товарні залишки враховують по витратах. Тому прибуток по перехідним товарними залишками визначають як різницю між їх величиною в цінах реалізації і по витратах. Тоді прибуток від реалізації (ПР) дорівнює:

де Пн і Пк - прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок і кінець планованого періоду; Птв - прибуток від товарного випуску в розрахунковому періоді.

Тоді бухгалтерський прибуток (прибуток до оподаткування) може бути представлена як

де БП - бухгалтерський прибуток; Пр - прибуток від реалізації продукції; ПД - інші доходи (за вирахуванням понесених інших витрат).

Метод прямого рахунку порівняно простий у використанні і не вимагає великих витрат праці, якщо застосовувати сучасні методи обробки інформації. Використання даного методу можливе тільки в умовах стабільної економічної обстановки, наявності у корпорації заздалегідь сформованого портфеля замовлень, ціп на продукцію і планових калькуляцій витрат на кожен вид продукції (групу однорідної продукції).

Основний принцип, який застосовується для розрахунку прибутку даним методом - це орієнтація на рівень затратоемкую чи рентабельності на основі аналізу діяльності корпорації за попередні періоди. У розрахунках використовуються планові, звітні та уточнені дані.

Розрахунок планової суми прибутку аналітичним методом за допомогою використання коефіцієнта затратоемкую (Kзе) здійснюють за формулами:

де ПІрп - повні витрати по виробництву і реалізації продукції; ОР - плановий обсяг реалізації продукції; Кпп - коефіцієнт прибутковості продукції, частки одиниці; Птв - прибуток від товарного випуску продукції; Тв - плановий товарний випуск продукції.

Планування прибутку по рівню базової рентабельності виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) здійснюється за етапами:

 • 1) розрахунок базової прибутку, яка визначається виходячи з фактичних звітних даних, скоригованих на певні зміни у звітному (передує планованому) періоді;
 • 2) визначають відсоток базової рентабельності виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) у поточному році з урахуванням коректувань - розраховується як співвідношення прибутку до недоліків або прибутку до обсягу реалізації (продажів);
 • 3) розрахунок планового обсягу виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) у грошовому виразі на планований рік;
 • 4) розрахунок прибутку від реалізації з урахуванням базової рентабельності - обсяг реалізації множиться на базовий відсоток рентабельності;
 • 5) отримана величина прибутку коригується на суму прибутку, отриману від виробництва і реалізації тих видів продукції (робіт, послуг), прибуток за якими розраховувалася методом прямого рахунку.

Даний метод використовується при розробці планів-прогнозів розвитку корпорації, оскільки базою для розрахунків служить загальний обсяг товарного випуску. Такий метод застосовується тільки в тому випадку, якщо продукція (роботи, послуги) є порівнянної, т.с. випускалася в попередньому періоді.

Суміщений (комплексний) метод використовують у тих випадках, коли в корпорації випускають порівнянну (застосовують аналітичний метод) і непорівнянну (нову) продукцію (застосовують метод прямого рахунку).

Факторний метод включає в себе наступні етапи планування величини прибутку:

 • 1) визначення базових показників звітного періоду (періодів) - валовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг); інші доходи і витрати; витрати по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг); величина структурних елементів витрат та ін .;
 • 2) визначення планових показників господарської діяльності корпорації - зростання обсягу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг); зниження витрат, зміна інших доходів і витрат і т.д .;
 • 3) визначення індексів інфляції: ціни випущену і реалізовану продукцію (роботи, послуги); цін на споживані матеріальні ресурси; цін на споживані трудові ресурси;
 • 4) визначення індексів по іншим змінам, у тому числі: амортизаційних відрахувань; інших витрат.

Сума прибутку розраховується будь-яким методом планування прибутку, а потім проводиться коригування її на інфляційні очікування й інші зміни.

Нормативний метод (метод бюджетування) застосовується в тому випадку, якщо можливо встановити норми і нормативи витрачання матеріалів, палива, зарплати по конкретних видах продукції (прямих і непрямих витрат) - за центрами відповідальності корпорації. Прибуток вважається методом прямого рахунку, але при встановленні конкретних завдань по використанню ресурсів підприємства за центрами відповідальності. Цей метод являє собою поєднання методу прямого рахунку з встановленням норм і нормативів.

Економіко-математичний метод застосовується тільки у великих або понад великих корпораціях, де є можливість використання великий облікової інформаційної бази та відповідних комп'ютерних програм.

Інші методи планування прибутку зазвичай розглядають в спеціальній фінансовій літературі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук