Використання чистого прибутку корпорації

Кінцевий фінансовий результат діяльності корпорації знаходить відображення у Звіті про фінансові результати. У даному звіті показують кілька видів прибутку.

1. Валовий прибуток (EBIT):

2. Прибуток (збиток) від продажів:

де ВП - валовий прибуток; КР - комерційні витрати; УР - управлінські витрати; або

3. Прибуток (збиток) до оподаткування (бухгалтерський прибуток):

Склад інших доходів наведено в ПБУ 9/99 "Доходи організації", а інших витрат - в ПБО 10/99 "Витрати організації".

Бухгалтерський прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат, виявлений за звітний період на основі обліку всіх господарських операцій та оцінки статей балансу корпорації. На її обсяг (за планом і за звітом) впливають фактори величини прибутку від продажу товарів і позитивне (негативне) сальдо інших доходів і витрат.

Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні корпорації після оподаткування:

Коригувальні величини визначають у порядку, встановленому ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток".

На величину чистого прибутку впливають такі фактори:

  • • сума відкладеного податкового активу;
  • • обсяг відкладеного податкового зобов'язання;
  • • зміна ставки податку на прибуток у звітному періоді.

У процесі оцінки виконання плану прибутку слід мати на увазі, що прибуток або збиток, виявлені у звітному році, але відносяться до операцій минулих років, включають у фінансові результати звітного року. Доходи, отримані у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, показують в балансі окремою статтею "Доходи майбутніх періодів" (на рахунку 98). Вони підлягають віднесенню на фінансові результати корпорації при настанні звітного періоду, до якого вони відносяться.

У разі продажу та іншого вибуття майна (основних засобів, матеріальних запасів) дохід або збиток за цими операціями відносять на фінансові результати (па рахунок 99 "Прибутки і збитки"). У бухгалтерському балансі фінансовий результат на кінець звітного періоду показують як нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Наявність нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду служить джерелом поповнення власних оборотних коштів корпорації, що сприятливо позначається на її фінансовому становищі. Навпаки, наявність непокритого збитку на цю дату негативно впливає на його фінансову стійкість, знижуючи величину власних оборотних коштів.

Чинні нормативні правові акти надають корпораціям право оперативно маневрувати надходить у їх розпорядження прибутком. Чистий прибуток звітного року корпорацією може бути спрямована:

  • • на виплату дивідендів засновникам (учасникам) за підсумками затвердження річної бухгалтерської звітності;
  • • виплату належних персоналу сум премій, матеріальної допомоги, дивідендів;
  • • поповнення резервного капіталу;
  • • фінансування капітальних вкладень з розрахункового рахунку (наприклад, придбання обладнання, транспортних засобів, обчислювальної техніки та ін.);
  • • збільшення статутного капіталу при доведенні його розміру до величини чистих активів;
  • • інші цілі, передбачені установчими документами (наприклад, передача структурним підрозділам, виділеним на окремий баланс).

Розподіл чистого прибутку показано на рис. 2.4.

Рух сум нерозподіленого прибутку або непокритого збитку корпорації відображається на рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Суму чистого прибутку звітного року списують заключними оборотами грудня о кредит рахунку 84 в кореспонденції з дебетом рахунка 99 "Прибутки і збитки". Суму чистого збитку звітного року списують заключними оборотами грудня о дебет рахунку 84 в кореспонденції з кредитом рахунка 99 "Прибутки і збитки". Аналітичний облік за рахунком 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" організовують таким чином, щоб забезпечити узагальнення інформації за напрямками використання коштів. План рахунків бухгалтерського обліку не передбачає субрахунків до рахунку 84, але в інструкції до нього рекомендують вести окремий облік коштів нерозподіленого прибутку, спрямованих на створення та придбання нового майна і ще не використаних.

Розподіл чистого (нерозподіленого) прибутку корпорації

Рис. 2.4. Розподіл чистого (нерозподіленого) прибутку корпорації

Фінансовим менеджерам необхідно знати ці особливості облікової політики корпорації, щоб приймати обґрунтовані управлінські рішення, що стосуються використання коштів, утворених з чистого прибутку. Збільшення частки власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку сприяє зміцненню фінансової незалежності корпорації від зовнішніх джерел фінансування.

Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів корпорації за рахунок чистого прибутку можна оцінити за допомогою коефіцієнта стійкого економічного зростання (Куеро):

де ЧП - чистий прибуток підприємства за розрахунковий період; Д - сума дивідендів, виплачених акціонерам за розрахунковий період; СК - середня за аналізований період вартість власного капіталу (підсумок розділу III балансу); (ПП - Д) - реінвестований чистий прибуток, спрямована на фінансування необоротних активів.

Показник виражає стійкість і перспективи розвитку підприємства, тобто якими темпами в середньому збільшується його економічний потенціал (за умови порівняння даного коефіцієнта в динаміці за ряд періодів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >