Моделі оцінки оптимальної структури капіталу

Оптимальна структура капіталу виражає таке співвідношення використання власного і позикового капіталу, при якому забезпечують найбільш ефективну взаємозв'язок коефіцієнтів рентабельності власного капіталу та заборгованості і тим самим максимізують ринкову вартість корпорації. Процес оптимізації структури здійснюють у такій послідовності.

 • 1. Аналіз складу капіталу в динаміці за ряд періодів (кварталів, років), а також тенденцій зміни його структури. У процесі аналітичної роботи розглядають такі параметри, як коефіцієнти фінансової незалежності, заборгованості, фінансування, співвідношення між довгостроковими і короткостроковими зобов'язаннями та ін. Далі вивчають показники оборотності і прибутковості власного і позикового капіталу.
 • 2. Оцінка основних факторів, що визначають структуру капіталу корпорації. До них відносяться:
  • - Галузеві особливості діяльності;
  • - Стадії життєвого циклу;
  • - Кон'юнктура товарного і фінансового ринків;
  • - Рівень прибутковості поточної (операційної) діяльності;
  • - Податкове навантаження;
  • - Ступінь концентрації капіталу (прагнення первинних власників зберегти контрольний пакет акцій) та ін.

З урахуванням перерахованих факторів управління структурою капіталу корпорації передбачає вирішення двох основних завдань:

 • - Встановлення прийнятних пропорцій використання власного і позикового капіталу;
 • - Забезпечення у разі потреби припливу додаткового внутрішнього або зовнішнього капіталу.
 • 3. Оптимізація структури капіталу корпорації за критерієм прибутковості власного капіталу. Розрахунок оптимальної структури капіталу рекомендують проводити на базі багатоваріантного розрахунку.

Приклад

Корпорація має власним капіталом у 108 млн руб. і передбачає збільшити обсяг продажів за рахунок залучення позикових коштів. Рентабельність активів дорівнює 20%. Мінімальна процентна ставка за банківський кредит - 12%. Потрібно встановити, при якій структурі капіталу буде досягнутий найбільший приріст рентабельності власного капіталу. Варіантні розрахунки цього показника наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Варіантні розрахунки чистої рентабельності власного капіталу при різних значеннях коефіцієнта заборгованості

п / п

Показник

Варіант

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Власний капітал, млн руб.

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

2

Обсяг позикового капіталу, млн руб.

-

27,0

54,0

108,0

135,0

162,0

216,0

3

Загальний обсяг капіталу (стор. 1 + р. 2), млн руб.

108,0

135,0

162,0

216,0

243,0

270,0

324,0

4

Коефіцієнт активів (ЗК / СК)

-

0,25

0,5

1,0

1,25

1,5

2,0

5

Рентабельність активів (Активи = Пасиви),%

20

20

20

20

20

20

20

6

Мінімальна ставка відсотка за кредит,%

-

12

12

12

12

12

12

7

Процентна ставка за кредит з урахуванням премії за ризик,%

-

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

8

Бухгалтерський прибуток з урахуванням відсотків за кредит: (стор. 3 × стор. 5: 100), млн руб.

21,6

27,0

32,4

43,2

48,6

54,0

64,8

9

Сума відсотків за кредит (стор. 2 × стор. 7: 100), млн руб.

-

3,24

6,75

14,04

18,23

22,68

31,32

10

Бухгалтерський прибуток без суми відсотків за кредит (стор. 8 - стор. 9), млн руб.

21,6

23,76

25,65

29,16

30,37

31,32

33,48

11

Ставка податку на прибуток, частки одиниці

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

12

Сума податку на прибуток (стор. 10 × стор. 11), млн руб.

5,18

5,7

6,16

7,0

7,29

7,52

8,04

13

Чистий прибуток (стор. 10 - стор. 12), млн руб.

16,42

18,06

19,49

22,16

23,08

23,8

25,44

14

Чиста рентабельність власного капіталу (стор. 13: стор. 1 × 100)

15,2

16,72

18,05

20,52

21,37

22,04

23,56

15

Приріст чистої рентабельності власного капіталу,%

-

1,52

2,33

2,47 1

0,85

0,67

1,52

Як випливає з наведених даних, найбільший приріст чистої рентабельності власного капіталу (2,47%) був отриманий у варіанті IV. Надалі приріст відсутня, так як коефіцієнт заборгованості досяг свого оптимального значення 1,0 (108/108) і нові запозичення недоцільні. Необхідна умова приросту даного показника - перевищення рентабельності активів над середнім значенням процентної ставки за кредит. Саме такий максимальний результат отриманий у варіанті IV (20%> 13%). Таким чином, проведення різноманітних розрахунків з використанням наведених у табл. 3.2 параметрів дозволяє встановити оптимальну структуру джерел коштів корпорації, яка призводить до максимізації приросту чистої рентабельності власного капіталу.

 • 4. Оптимізація структури капіталу корпорації за критерієм мінімізації його вартості (ціни) базується на попередній оцінці власних і позикових коштів за різних умов їх залучення і варіантних розрахунках середньозваженої вартості капіталу (WACC). При розрахунку оптимальної структури капіталу необхідно встановити, при якій його величині буде досягнута мінімальна ціна середньозваженої вартості корпоративного капіталу. Зазвичай дана структура дорівнює одиниці, тобто 50% пасиву балансу припадає на власні джерела, а 50% - на позикові джерела фінансування активів корпорації.
 • 5. Оптимізація структури капіталу корпорації за критерієм мінімізації фінансового ризику пов'язана з вибором найбільш дешевих і менш ризикових джерел покриття активів.

Для досягнення поставленої мети всі активи систематизують на три групи:

 • • необоротні (капітальні) активи;
 • • стабільна частина оборотних активів;
 • • варьирующая частина оборотних активів.

На практиці застосовують три різні підходи до фінансування неоднорідних за економічною природою груп активів за рахунок джерел коштів корпорації: консервативний, помірний і агресивний. При консервативному підході приблизно 50% варьирующей частини оборотних активів формують за рахунок короткострокових зобов'язань. Решта 50% змінної частини, а також 100% стабільної суми оборотних активів і необоротних активів покривають власним капіталом і довгостроковими зобов'язаннями.

При помірному підході 100% варьирующей (змінної) частини оборотних активів утворюють за рахунок короткострокових зобов'язань, а 100% стабільної (постійної) частини - за рахунок власних коштів корпорації. Необоротні активи відшкодовують за рахунок частини власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

При агресивному підході 100% варьирующей частини і 50% стабільної частини оборотних активів покривають за рахунок короткострокових зобов'язань. Решта 50% постійної частини оборотних активів і необоротні активи формують за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов'язань.

Приклад

Необхідно оптимізувати структуру капіталу акціонерної компанії за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику. Вихідні дані:

 • • прогноз середньорічної вартості необоротних активів - 64800000 руб .;
 • • постійна частина оборотних активів - 43200000 руб .;
 • • максимальна додаткова потреба в оборотних активах в період сезонного виробництва (6 міс.) - 54,0 млн руб .;
 • • загальний обсяг активів - 162,0 млн руб. (64,8 + 43,2 + 54,0).

При консервативному підході до фінансування активів власний капітал повинен становити 135,0 млн руб. (64,8 + 43,2 + 54,0 × 0,5).

Позиковий капітал повинен бути рівний 27,0 млн руб. (54,0 / 2).

Середньорічна структура капіталу, що мінімізує рівень фінансового ризику:

власний капітал - 83,3% (135,0 / 162 × 100);

позиковий капітал - 16,7% (27,0 / 162,0 × 100).

Виходячи зі свого ставлення до ризику, власники і фінансові менеджери корпорації вправі вибрати один з розглянутих варіантів фінансування активів. У сучасних умовах комерційні банки порівняно рідко надають корпораціям довгострокові кредити (на термін понад один рік) на будівництво об'єктів виробничого призначення. Тому обрана модель повинна враховувати найбільш оптимальне співвідношення між власним і позиковим капіталом з урахуванням особливостей діяльності кожної корпорації.

Роль економічної доданої вартості в управлінні капіталом корпорації

В останні роки багато зарубіжні вчені-економісти приділяють багато уваги концепції економічної доданої вартості (Economic Valve Added, EVA). Вона дозволяє орієнтувати корпоративні цілі в процесі прийняття управлінських рішень на інтереси інвесторів (акціонерів).

Згідно з концепцією EVA, вартість корпорації висловлює її балансову оцінку, збільшену на поточну вартість майбутніх доходів. Таким чином, EVA визначає ринкову вартість акцій корпорації, яка обумовлена її інвестиційною активністю на фінансовому ринку за рахунок власних і позикових коштів.

Акціонери повинні отримати прийнятну компенсацію за прийнятий ними фінансовий ризик. Іншими словами, власний (акціонерний) капітал повинен забезпечити, принаймні, ту ж саму норму повернення, як і при аналогічних умовах інвестування на ринку капіталу. Якщо ця умова не дотримується, то відсутня реальна прибуток і акціонери не бачать конкретних вигод від поточної та інвестиційної діяльності корпорації. Якщо EVA дорівнює нулю, то це є певним досягненням, оскільки акціонери отримали норму повернення, яка компенсувала їм фінансовий ризик. Позитивне значення показника (EVA> 0) характеризує ефективне використання капіталу.

Стандартні формули для розрахунку EVA.

або

де EBIT - операційний прибуток (прибуток до виплати відсотків і сплати податку на прибуток); Т - ставка податку на прибуток, частки одиниці; ROI - рентабельність інвестованого капіталу,%; WACC - середньозважена вартість капіталу,%; I C - обсяг інвестованих коштів в грошовому вираженні.

Приклад

Корпорація має такими даними: посленалоговая прибуток від господарських операцій (чистий прибуток) - 21600000 руб .; WACC - 10,5%; ROI - 12,6%; обсяг інвестицій (I C) - 171,0 млн руб.

або

Дану величину (3600000 крб.) Можна вважати реальним прибутком акціонерної компанії після вирахування вартості капіталу, який повинен бути виплачений власникам акцій і корпоративних облігацій. З розрахунку можна зробити висновок про те, що корпорація повинна мати позитивну величину посленалоговой прибутку. Але, тим не менш, корпорація може мати негативне значення економічної доданої вартості, якщо WACO ROI.

Параметр EVA (і його модифікації MVA і CVA) використовують багато зарубіжні корпорації в практичній діяльності на ринку капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >