Взаємодія ефектів операційного та фінансового важелів

З взаємодією ефектів операційного та фінансового важелів тісно пов'язані підприємницький і фінансовий ризики.

Загальна величина підприємницького і фінансового ризиків являє собою сукупний (виробничо-фінансовий) ризик. Співвідношення між ризиками та управління цим співвідношенням відіграє важливу роль в теорії та практиці фінансового менеджменту.

Ризики непостійні в часі. На них впливають коливання ділового циклу, зміни в грошово-кредитній і фінансовій політиці держави та інші фактори. У силу цього загальноекономічна інформація має велике значення при оцінці ризику будь-якої господарської операції. Співвідношення між окремими видами ризику показано на рис. 4.1.

Складові елементи сукупного (загального) ризику корпорації

Рис. 4.1. Складові елементи сукупного (загального) ризику корпорації

Лінія АВ показує, що діловий ризик не пов'язаний з фінансовим важелем (левериджем), лінія АС свідчить про наявність прямої залежності між фінансовим ризиком і даними важелем через коефіцієнт заборгованості. Підприємницький (діловий) ризик в конкретній сфері діяльності викликають наступні чинники:

  • • нестійкість попиту і цін на продукцію, матеріальні та паливно-енергетичні ресурси, а також тарифів на транспортні послуги;
  • • не завжди наявна можливість перекрити ціною витрати виробництва і реалізації та забезпечити корпорації необхідну норму прибутку;
  • • різна сила впливу операційного важеля (Зграя).

Сила впливу операційного важеля залежить від частки постійних витрат у сумарних витратах і величини виручки від реалізації продукції. Якщо рівень постійних витрат у корпорації високий і не знижується в період падіння попиту на продукцію, то зниження прибутку багаторазово вище в порівнянні з виручкою від продажу, тобто зростає підприємницький ризик. Вплив ефекту фінансового важеля (ЕФВ) генерує фінансовий ризик, який виникає у разі:

  • • нестійкості фінансових умов кредитування позичальників (особливо при коливанні рівня рентабельності активів);
  • • невпевненості власників звичайних акцій в отриманні прийнятного дивідендного доходу при банкрутстві корпорації-емітента з високою часткою позикових коштів у пасиві балансу (більш 60%).

Операційний (виробничий) важіль впливає на прибуток від реалізації продукції (прибуток до сплати відсотків за кредит і податку на прибуток), а фінансовий ризик - на чистий прибуток, чисту рентабельність власного капіталу і чистий прибуток, що припадає на одну звичайну акцію.

Зростання ставки відсотка за кредит при нарощуванні ефекту фінансового важеля (за рахунок збільшення коефіцієнта заборгованості) підвищує постійні витрати і робить зростаючий тиск на силу впливу операційного важеля. При цьому збільшується не тільки фінансовий, а й підприємницький ризик і, незважаючи на декларування високого дивіденду, може впасти курсова вартість акцій корпорації-емітента. Остання обставина призводить до знецінення капіталу та зниження довіри інвесторів до даної компанії.

Основне завдання фінансового менеджера в такій ситуації - знизити силу впливу фінансового важеля, щоб зменшити фінансовий ризик. Отже, чим більше сила впливу операційного важеля, тим більш чутлива загальний прибуток до зміни прибутку від продажів. З іншого боку, чим вище рівень ефекту фінансового важеля, тим більш чутлива чистий прибуток, що припадає на одну звичайну акцію, до зміни операційного прибутку (ЕВГГ).

У міру одночасного збільшення сили впливу операційного та фінансового важелів все менш значні зміни фізичного обсягу продажу товарів призводять до все більш вагомим коливанням чистого прибутку, що припадає на одну звичайну акцію.

Дана теза знаходить вираз у формулі сукупного ефекту операційного та фінансового важелів.

Рівень сполученого ефекту операційного та фінансового важелів розраховується за формулою

де Зграя - сила впливу операційного важеля; СВФР - сила впливу фінансового важеля.

Результати розрахунку за цією формулою вказують на ступінь сукупного ризику, пов'язаного з корпорацією, і відповідають на питання, який рівень ризику характерний для підприємства в процесі його діяльності і як він змінюється в динаміці за ряд періодів (років).

Приклад

Для корпорації № 2 СВФР = 1,5 (15,12 / 15,12 - 5,04). Наведені дані взяті з табл. 4.2.

Тоді рівень сукупного ризику буде дорівнює 3,6 (1,5 я 2,4), що вважається дуже високим показником.

Поєднання значного операційного важеля з високим фінансовим важелем може мати самі негативні наслідки для діяльності корпорації, так як підприємницький і фінансовий ризики взаємно множаться, особливо в період падіння ділової активності (зниження обсягу продажів).

Таким чином, завдання зниження сукупного ризику, пов'язаного з корпорацією, зводиться до вибору одного з трьох можливих варіантів:

  • 1) високий рівень ефекту фінансового важеля в поєднанні зі слабкою силою впливу операційного важеля;
  • 2) низький рівень ефекту фінансового важеля в поєднанні з сильним впливом операційного важеля;
  • 3) помірні рівні ефектів операційного та фінансового важелів.

Останньою ситуації домогтися найважче. Критерієм вибору того чи іншого варіанту служить максимізація вартості акцій корпорації-емітента на фондовому ринку при достатній безпеці вкладень інвесторів (акціонерів).

Раціональна структура капіталу корпорації - результат компромісу між прибутковістю і ризиком фінансових активів. Якщо рівновага між цими параметрами досягнуто, то воно повинно принести власнику (акціонеру) бажану максимізацію поточного доходу або курсової вартості акцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >