Зміст проектного фінансування

Проектне фінансування - це особлива форма фінансового забезпечення реалізації великих інвестиційних проектів на основі мобілізації зовнішніх джерел фінансових ресурсів з метою отримання прибутку від грошових потоків, що генеруються новостворюваної корпорацією або об'єктом.

Методи проектного фінансування на Заході стали використовувати в 1970-і рр. для різних типів фінансових операцій, які давали можливість інвесторам проектів знизити витрати на погашення боргових зобов'язань, скористатися підтримкою міжнародних фінансово-кредитних організацій, включаючи пряму або непряму підтримку держави, на території якого реалізують великомасштабний інвестиційний проект. У здійсненні проектного фінансування (особливо в країнах, що розвиваються) активну участь беруть міжнародні фінансово-кредитні інститути (МБРР, МВФ, ЄБРР та ін.). Саме їх діяльність дозволяє сформулювати основні правила проектного фінансування:

 • • його цільовий характер;
 • • довгостроковий характер інвестування капіталу (10-20 років і більше);
 • • підвищена вартість кредитів і позик, що включає премію за фінансовий ризик (5-7% річних);
 • • використання інструментів мінімізації кредитного ризику (диверсифікація інвестування капіталу шляхом залучення приватних інвесторів - великих банків і корпорацій; надання їм державних гарантій; детальне вивчення фінансово-економічного становища позичальника і т.д.);
 • • побудова адекватним джерелами фінансування (внутрішнім або зовнішнім) організаційно-фінансової моделі проекту (фінансування проекту здійснюють за умови створення спонсорами окремої проектної корпорації).

Проектного фінансування притаманні такі особливості:

 • • за специфікою процесу - різноманітна операція, що поєднує елементи кредитування та фінансування за рахунок власних коштів спонсорів та залучених джерел (кредитів і позик і т.д.)
 • • за характером учасників - ініціатори проекту (спонсори), інвестиційні та комерційні банки, інвестиційні фонди, лізингові та страхові корпорації, підрядники, постачальники обладнання та інші учасники;
 • • за технологією фінансового забезпечення проекту - фінансування здійснює створена спонсорами проектна корпорація;
 • • за джерелом погашення заборгованості - надходження (доходи), що генеруються проектом;
 • • з розподілу проектних ризиків - кредитори і інвестори приймають на себе більшу частину проектних ризиків;
 • • щодо участі кредиторів та інвесторів у розподілі прибутку підприємства - вони беруть участь у розподілі прибутку, що генерується проектом, пропорційно частці участі в обсязі фінансування.

На практиці часто розрізняють два поняття: "проектне кредитування" і "проектне фінансування". Їх порівняння наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Проектне кредитування і проектне фінансування

Ознаки

Проектне кредитування

Проектне фінансування

Специфіка процесу

Кредитна операція

Різноманітна операція, що поєднує в собі елементи кредитування та фінансування за рахунок власних коштів спонсорів та залучених джерел

Характер учасників

Проектоустроітель і банк (співтовариство банків)

Ініціатори проекту (спонсори), банки, інвестиційні корпорації та фонди, лізингові та страхові корпорації, інші учасники

Джерело погашення заборгованості

Грошові надходження від інвестиційного проекту

Грошові надходження, що інвестуються проектом

Розподіл проектних ризиків

Ризики проекту розподілені між позичальником і кредитором. Останній має обмежене право перекладу на позичальника відповідальності за погашення кредиту

Кредитори приймають на себе всі або більшу частину проектних ризиків

Участь кредитора у розподілі прибутку корпорації, отриманої від реалізації проекту

Кредитор бере участь у розподілі цієї прибутку в частці прийняття ризику за проектом

Кредитор приймає участь у розподілі прибутку, що генерується проектом, пропорційно частці участі в обсязі фінансування

Для організації фінансування великих проектів їхні ініціатори спільно з передбачуваними учасниками і в тісній взаємодії з комерційними банками розробляють детальне техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план намічуваного проекту. Тільки після цього дані документи можуть бути представлені на розгляд потенційним інвесторам і першокласним кредиторам (банкам), зацікавленим у реалізації проекту.

Повний цикл з основним фазам реалізації проекту можна представити в наступному вигляді.

 • 1. Передінвестиційна стадія:
  • • проектний задум (ідея);
  • • підготовка ТЕО проекту;
  • • попередня оцінка ефективності проекту;
  • • прийняття рішення про фінансування.
 • 2. Інвестиційна стадія:
  • • проектування та інші підготовчі заходи (створення проектної компанії, оформлення землекористування і т.д.);
  • • організація підрядних торгів, вибір підрядників, постачальників;
  • • будівельно-монтажні роботи;
  • • пуско-налагоджувальні роботи;
  • • здача-приймання готового об'єкта.
 • 3. Стадія експлуатації проекту:
  • • висновок об'єкта на проектну потужність;
  • • технічне обслуговування;
  • • виробництво і реалізація продукції;
  • • погашення боргових зобов'язань, виплата відсотків і дивідендів.
 • 4. Стадія ліквідації проекту:
  • • демонтаж обладнання;
  • • консервація, продаж активів;
  • • ліквідація екологічних наслідків експлуатації об'єкта.

До основних принципів проектного фінансування відносяться участь у проекті надійних партнерів, готових сприяти його успішній реалізації; кваліфікована підготовка техніко-економічного обґрунтування та проектно-кошторисної документації, а також достатня капіталізація проекту. Не менш важливими є детальна розробка організації будівництва та експлуатації майбутньої корпорації (об'єкта), включаючи виробництво, транспорт, менеджмент, маркетинг та ін .; оцінка проектних ризиків та їх розподіл серед учасників; наявність відповідного набору правового забезпечення та гарантії; диверсифікація джерел фінансування проекту (власних, позикових і залучених). Забезпечення технічної та економічної життєздатності підприємства, створеного в результаті реалізації проекту, дозволяє генерувати достатні грошові надходження для обслуговування зобов'язань перед кредиторами, інвесторами та іншими контрагентами.

Фінансові ресурси в схемах проектного фінансування залучають різними методами на внутрішньому і міжнародному ринках капіталу: на основі банківського кредиту, випуску корпоративних цінних паперів (акцій і облігацій), власних фінансових ресурсів приватних корпорацій, підтриманих банківськими поручительствами і гарантіями, та ін.

У перелік базисних принципів залучення фінансових ресурсів для проектного фінансування включають:

 • • матеріальну зацікавленість інвесторів і кредиторів у реалізації проекту;
 • • добровільність надання коштів для здійснення проекту;
 • • залежність одержуваного інвесторами і кредиторами доходу від рівня прийнятого ними ризику за проектом і ліквідності використовуваних фінансових активів (акцій і корпоративних облігацій).

Процедура організації проектного фінансування повинна враховувати зсув оцінки з суб'єкта кредитування (конкретного ссудозаемщика) на об'єкт, тобто безпосередньо на проект; відображення в методології оцінки різних фаз життєвого циклу проекту (передінвестиційної, інвестиційної, експлуатаційної та ліквідаційної); множинність критеріїв оцінок проекту з урахуванням відмінностей інтересів учасників; невизначеність, пов'язану з закономірностями галузевого попиту на продукцію, а також зі специфічними видами проектних ризиків, які діють в одному або декількох періодах і зачіпають інтереси всіх учасників проекту.

У банківській практиці, виходячи з того, яку частку ризику приймає на себе кредитор, виділяють наступні види проектного фінансування:

 • • без будь-якого регресу на позичальника (під регресом розуміють вимога про відшкодування наданої суми грошових коштів однією юридичною особою іншій юридичній особі);
 • • з повним регресом на позичальника;
 • • з обмеженим регресом на позичальника (перевага даного способу фінансування полягає в помірній вартості реалізованого проекту і рівномірному розподілі ризиків між усіма учасниками);
 • • лімітоване проектне фінансування за участю власних коштів інвестора (не менше 20%), держави (40%) і банків (40%).

Одне з провідних місць у системі проектного фінансування належить проектної корпорації. Найчастіше її створення обумовлене тим, що отримання проектного кредиту відображають на балансі проектної корпорації, а не на балансі спонсорів (засновників), які не хотіли б цієї фінансовою операцією погіршувати свій фінансовий стан. Такий підхід називають позабалансовим фінансуванням. Можливості подібного фінансування залежать від законодавства країни, визначальною правила ведення бухгалтерського обліку та звітності. Позабалансова заборгованість не так небезпечна для корпорації-спонсора, оскільки не враховується банками та рейтинговими агентствами при оцінці кредитоспроможності корпорацій - засновників проекту.

Поряд з проектною корпорацією при реалізації великомасштабних проектів в них виявляються задіяними й інші учасники:

 • • спонсори (ініціатори) проекту;
 • • кредитори (комерційні та інвестиційні банки, банківський консорціум);
 • • підрядники (генеральний підрядник і субпідрядники);
 • • фінансові консультанти (банки та інші фінансові організації);
 • • страхові корпорації і банки-гаранти;
 • • постачальники обладнання;
 • • інституційні інвестори, що купують акції та інші цінні папери, що випускаються проектною компанією;
 • • оператори - корпорації, що здійснюють експлуатацію введених в дію корпорацій (об'єктів);
 • • покупці товарів (послуг) новостворених корпорацій;
 • • інші корпорації.

Аналіз особливостей і способів проектного фінансування дозволяє встановити їх переваги:

 • • можливість залучення значних кредитних ресурсів під потенційно ефективний інвестиційний проект;
 • • отримання правових гарантій під майбутній проект;
 • • забезпечення вигідних кредитних умов і процентних ставок при недостатній кредитоспроможності спонсорів;
 • • отримання додаткових гарантій зниження проектних ризиків шляхом розподілу їх між учасниками інвестиційної діяльності;
 • • відсутність необхідності відображення у фінансових звітах спонсорів інвестиційних витрат до моменту повної окупності проекту.

Застосування різних варіантів проектного фінансування дозволяє корпораціям - організаторам проекту, що формує стартовий капітал для його реалізації, залучати значні грошові кошти з фінансового ринку у формі кредитів і позик.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >