Інновації та венчурне фінансування інвестицій

Впровадження нововведень стало основним фактором розвитку економіки в усьому світі, дозволяючи домагатися надприбутків при використанні нових, більш ефективних продуктів і технологій.

У російській же практиці більшість інновацій корпорацій в даний час зводиться до заміни старих основних фондів, а власне науковими дослідженнями і впровадженням нових розробок займається обмежене число корпорацій невеликого ряду галузей. Низька інноваційна активність пояснюється недосконалістю інфраструктури, високим підприємницьким ризиком інвестицій при тривалих термінах окупності та відставанні нормативно-правової бази та недостатністю фінансових ресурсів.

Активізація інноваційної діяльності, включаючи інтенсивні та екстенсивні фактори її розвитку, виводить на перший план об'єктивну необхідність реалізації заходів із стимулювання за допомогою фінансових методів інноваційної активності корпорацій, збільшенню ефективності діяльності наукових установ, а також сприянню припливу коштів з позабюджетних джерел. І важливу роль як джерело повинні зіграти засоби венчурних фондів і відповідних форм фінансування інноваційної діяльності.

До такого результату призвело і наявність досить розпливчастою трактування категорії "інновація" і поняття "інноваційна діяльність", а також відсутність розмежування понять інноваційної та науково-дослідної діяльності.

Інновація як термін (innovation) означає нововведення. Зазвичай обидва терміни ("інновація" і "нововведення") вживаються як синоніми, незважаючи на те що перший поступово витісняє з ужитку другою.

На інновацію як економічну категорію одним з перших вказав Й. Шумпетер у роботі "Теорія економічного розвитку". Він вперше розглянув питання нових комбінацій змін у розвитку і дав повний опис інноваційного процесу як нові товари, невипробувані методи або засоби виробництва, виробництво для нового ринку. Іншими словами, він розглядав інновації як зміни в технології і управлінні, як нові напрямки використання ресурсів.

У сучасній економічній літературі залежно від предмета дослідження інновація розглядається як кінцевий результат створення та освоєння нового або модифікованого нововведення, цільове зміна у функціонуванні організації, адаптація до зовнішнього середовища, одиничне позитивна зміна у виробництві, отримане в результаті використання науково-технічного досягнення ", і т.д.

Під інноваційною діяльністю розуміється процес, спрямований на реалізацію результатів закінчених наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень, у новий чи удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий чи удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній діяльності.

Організація економічного співробітництва та розвитку запропонувала наступну класифікацію досліджень і розробок:

 • • чисті фундаментальні дослідження (pure basic research);
 • • орієнтовані фундаментальні дослідження (oriented basic research);
 • • прикладні дослідження (applied research), які в свою чергу поділяються:
  • - На стратегічні прикладні дослідження (strategic applied research);
  • - Конкретні прикладні дослідження (specific applied research);
 • • експериментальні розробки (experimental development).

Система фінансування інноваційної діяльності включає в себе об'єкти, суб'єкти, джерела і методи фінансування. Об'єктом фінансування є вся сукупність технологічних нововведень, що знаходяться на будь-якій стадії інноваційного процесу. Суб'єкти фінансування - це учасники процесу створення, освоєння і впровадження нововведень: держава; наукові корпорації, що здійснюють дослідження і розробки, інституційні інвестори; корпорації, які поряд з основною діяльністю реалізують інноваційні проекти; корпорації, створені для реалізації конкретного інноваційного проекту, та ін.

Функціонування системи фінансування нерозривно пов'язане з досягненням певної мети інноваційної діяльності, суб'єкти якої для цього приймають і реалізують ті чи інші рішення. Метою є забезпечення інноваційного процесу фінансовими ресурсами в обсягах та в терміни, необхідні для здійснення діяльності з реалізації (впровадженню) нововведень. І тут важливим аспектом, який визначає характер, динаміку та ефективність, є використовувані методи фінансування, а також джерела, з яких залучаються кошти.

Державне фінансування інноваційної діяльності може здійснюватися на основі використання різних джерел і в різних формах.

Крім бюджетного фінансування інноваційної діяльності пряма підтримка державою може здійснюватися в наступних формах:

 • • поворотне фінансування, яке може бути організовано на пайовій основі з приватними інвесторами;
 • • прямі інвестиції в корпорацію, що здійснює інноваційний проект;
 • • надання державних гарантій кредитору, за рахунок коштів якого реалізується проект.

Реалізація цієї форми фінансування здійснюється через державні фонди підтримки науки і науково-технічної діяльності, такі як Російський фонд фундаментальних досліджень (РФФД), Російський гуманітарний науковий фонд (РГНФ), (бонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері, Російський фонд технологічного розвитку (РФТР), Федеральний фонд виробничих інновацій (ФФПІ) та ін "а також ряд галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів фінансування наукових досліджень і експериментальних розробок. Всі ці фонди не мають юридичної особи і діють від імені органів виконавчої влади або керівництва корпорацій. Проекти, реалізація яких становить собою виключне державне та соціальне значення, можуть бути профінансовані повністю або частково на безповоротній основі.

Інноваційна діяльність також здійснюється корпораціями на умовах самофінансування. Безпосередньо джерелами самофінансування є нерозподілений прибуток, реінвестований в дослідження і розробки, амортизаційні відрахування, статутний капітал у грошовій формі та інші власні кошти. Крім того, корпорації можуть створювати спеціальні фонди грошових коштів, які мають цільове призначення: дані фонди по суті являють собою авансування витрат на цілі, пов'язані з фінансуванням досліджень і розробок, освоєння і впровадження нововведень.

Корпорації можуть здійснювати інноваційну діяльність в рамках власних дослідних підрозділів або виступати замовником (покупцем) вже готових результатів досліджень і розробок.

Роль банківського кредиту у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності в Росії істотна. В останні п'ятнадцять років був зроблений цілий ряд дій з метою підвищення обсягу кредитних ресурсів, що використовуються в процесі кредитування наукових організацій та підприємницьких структур. Проте дані кредити використовуються в основному для придбання дорогого устаткування, в той час як розробку і впровадження нововведень організації змушені фінансувати переважно за рахунок власних джерел.

Одним з порівняно нових і перспективних для Росії методів фінансування інновацій є формування венчурних фондів і використання коштів даних фондів у повному обсязі для підвищення конкурентоспроможності економіки на світових ринках.

Сам термін "венчур" (venture) - ризиковане підприємство або починання - передбачає, що у взаєминах інвестора і підприємця присутнім ризик. Ризикове (венчурне) інвестування, як правило, здійснюється в малі та середні приватні або приватизовані корпорації без надання ними будь-якої застави або застави.

Венчурне інвестування - це спосіб інвестування, що застосовується в основному для фінансування закритих і технологічно орієнтованих корпорацій. Характерними рисами такого інвестування, як відзначають багато економістів, є суттєву питому вагу витрат на наукові дослідження і дослідно-конструкторські розробки, відсутність чіткої перспективи подальшого розвитку і т.п. Як правило, корпорації, в які вкладаються кошти інвесторів, знаходяться на ранніх стадіях свого розвитку з високим рівнем ризику і в багатьох відносинах можуть бути суб'єктами інвестування традиційних фінансових методів і способів.

З моменту виникнення (на початку 1950-х рр.) Під венчурним розумівся будь-який вид ризикового фінансування. В даний час це поняття зазнало змін і в даний час під терміном "венчурне фінансування" розуміють інвестиції в корпорації, що знаходяться на самих ранніх стадіях свого розвитку. Інвестиції ж в корпорації, що знаходяться на більш пізніх стадіях розвитку, отримали найменування прямих приватних інвестицій (Private Equity).

Венчурні фонди або корпорації воліють вкладати кошти в інші корпорації, чиї акції не обертаються у вільному продажі на фондовому ринку, а повністю розподілені між акціонерами - фізичними або юридичними особами. Ці кошти можуть спрямовуватися в капітал корпорацій в обмін на частку або пакет акцій, а також у формі інвестиційного кредиту.

Особливістю такого фінансування є те, що венчурний фонд самостійно приймає рішення про вибір того чи іншого об'єкта вкладень, бере участь у роботі корпорації - отримувача коштів, але остаточне рішення про вкладення, їх обсязі та продажу частки статутного капіталу корпорації (вихід зі складу акціонерів або учасників) приймає інвестиційний комітет, що представляє інтереси інвесторів. Прибуток, що отримується венчурним фондом, належить інвесторам, а фонд має право розраховувати тільки на її частину.

Венчурний фонд знаходить потенційних інвесторів і переконує їх у тому, що фонд здатний забезпечити привабливий для них рівень повернення на капітал.

Венчурний інвестор, як правило, не прагне придбати контрольний пакет акцій корпорації і не бере участі в управлінні. Однак можливий варіант, коли венчурний фонд викуповує корпорацію у колишніх власників з метою подальшої реструктуризації (ця схема фінансування називається management-buy-out).

Купуючи пакет акцій або частку, меншу, ніж контрольний пакет, інвестор розраховує, що менеджмент корпорації буде використовувати його гроші в якості фінансового важеля на основі приналежності йому контрольного пакета.

Венчурний інвестор не бере на себе ніякого ризику (виробничого, технічного, ринкового та ін.), За винятком фінансового. І в цьому - основна відмінність венчурного інвестора від стратегічного інвестора або партнера.

Венчурний інвестор не зацікавлений у розподілі прибутку у вигляді дивідендів, а воліє отриманий прибуток реінвестувати у виробництво. Період перебування венчурного інвестора в організації або фонді носить найменування "спільного проживання" (living with company), а його вихід або продаж частки або пакета акцій називається "виходом" (exit).

Джерелами венчурних фондів можуть бути:

 • • кошти держави;
 • • кошти кредитних корпорацій;
 • • кошти страхових корпорацій;
 • • кошти недержавних пенсійних фондів;
 • • власні кошти корпорацій;
 • • заощадження населення та ін.

Венчурні фонди в Росії можуть бути створені як:

 • • державні фонди за участю російських і зарубіжних інвесторів;
 • • російські фонди;
 • • фонди за участю іноземних держав і корпоративних структур;
 • • фонди за участю російських корпоративних інвесторів;
 • • приватні закордонні фонди;
 • • регіональні фонди.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >