Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ

Після вивчення матеріалів глави студент повинен:

знати

 • • ключові терміни, що характеризують оборотний капітал як вартісну категорію;
 • • технологію управління оборотним капіталом в процесі операційного та фінансового циклів;
 • • процедури управління поточними фінансовими потребами корпорації;
 • • методичні підходи до управління запасами і дебіторською заборгованістю в корпораціях;
 • • порядок нормування оборотних коштів корпорацій;
 • • джерела формування і методику розробки бюджету оборотних активів корпорацій;

вміти

 • • враховувати всі фактори, що впливають на склад і структуру оборотного капіталу корпорації;
 • • управляти оборотними активами в процесі операційного та фінансового циклів;
 • • вибирати правильну стратегію фінансування оборотного капіталу, найбільш прийнятну для корпорації;
 • • планувати потреба в джерелах фінансування оборотних активів на певний період;
 • • нормувати потреба у фінансуванні оборотного капіталу корпорації з метою організації реального оперативного фінансового контролю;

володіти

 • • методикою нормування оборотних активів корпорації, тобто визначення потреби в інвестиціях в оперативній діяльності;
 • • методичним інструментарієм для розробки і вибору політики комплексного управління оборотним капіталом і короткостроковими зобов'язаннями;
 • • технологією розробки бюджету оборотних активів корпорації;
 • • графічними та іншими методами аналізу та контролю формування та використання оборотного капіталу корпорації.

Загальна характеристика інвестицій в оборотний капітал

Ключове місце в реалізації фінансової тактики корпорації займають проблеми достатності оборотного капіталу, механізму його планування, регулювання та фінансування, аналізу ефективності використання. Довгострокові фінансові рішення не матимуть успіху, якщо не займатися короткостроковими господарськими операціями, наприклад, по закупкам матеріальних ресурсів і збуту готової продукції.

Оборотний капітал (аналоги - оборотні активи, поточні активи) висловлює сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну (операційну) діяльність корпорації і повністю споживаються протягом одного виробничого циклу.

У бухгалтерському обліку та звітності оборотний капітал представлений терміном "оборотні активи". З позиції бухгалтерського обліку оборотними активами вважають такі активи, які можуть бути трансформовані в грошові кошти протягом одного року.

Інвестиції - вкладення в оборотні активи - показують у II розділі бухгалтерського балансу, а джерела їх фінансування - в III розділі "Капітал і резерви" і в V розділі "Короткострокові зобов'язання".

Оборотні кошти - грошові кошти, авансовані в оборотні активи, які безперервно обертаються протягом одного року або одного виробничого циклу. Вони забезпечують безперебійність процесу виробництва і реалізації готової продукції, оскільки одночасно знаходяться на всіх стадіях даного процесу в грошовій, продуктивній і товарній формах.

Власні оборотні кошти являють собою різницю між капіталом і резервами (підсумком розділу III балансу) і необоротні активи (підсумком розділу I балансу).

Чистий оборотний капітал виражає різницю між капіталом і резервами, збільшеними на суму довгострокових зобов'язань, і необоротні активи. Його визначають також як різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями. Знання зазначених термінів допомагає фінансової дирекції приймати правильні рішення з регулювання розміру власних оборотних коштів і чистого оборотного капіталу протягом усього року.

Для оборотних коштів як частини авансованого капіталу характерні такі ознаки:

 • • вони повинні бути вкладені заздалегідь, тобто авансовані до отримання доходів;
 • • оборотні кошти в якості найбільш ліквідних ресурсів не витрачаються і не споживаються у виробничому процесі (сировина і матеріали та ін.), Але вони повинні постійно відновлюватись в обороті;
 • • абсолютна потреба в оборотних коштах залежить від виду та обсягу діяльності, умов постачання і збуту продукції і тому повинна регулюватися фінансовою службою корпорації.

Оборотні активи (кошти) безпосередньо залучені до процесу виробництва і реалізації продукції, тому концепція управління ними зводиться до забезпечення корпорації мінімально достатнім обсягом грошових коштів для підтримки постійної платоспроможності та ліквідності балансу.

Дана концепція включає в себе наступні елементи:

 • • облік всіх складових статей оборотних активів на кожну звітну дату;
 • • аналіз стану і причин, в силу яких у корпорації склалося негативне становище з оборотністю оборотних активів;
 • • розробку і впровадження в практику роботи економічних служб сучасних методів управління оборотними активами;
 • • оперативний контроль стану найбільш важливих статей оборотних активів (запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів) у процесі виробництва і збуту продукції.

На практиці розрізняють склад і структуру оборотних активів. Під складом оборотних активів згідно з розділом II бухгалтерського балансу розуміють сукупність утворюють елементів (рис. 6.1).

Склад оборотних активів корпорації

Рис. 6.1. Склад оборотних активів корпорації

Структура оборотних активів характеризує питому вагу кожної статті в їх загальному обсязі. Її встановлюють за допомогою вертикального аналізу розділу II "Оборотні активи" балансу корпорацій в динаміці за ряд періодів.

Рекомендовані значення запасів повинні становити 60-65%; дебіторської заборгованості - 20-25; грошових активів - 20-10%.

Оскільки фінансові зобов'язання оплачують готівкою, які надходять на розрахунковий рахунок, то найбільш ліквідний елемент оборотних активів - готівкові кошти. Фінансовим менеджерам корпорацій необхідно забезпечити достатній обсяг готівки до моменту настання платежів за зобов'язаннями державі і партнерам.

Управління готівковими коштами переслідує три основні цілі:

 • 1) збільшення швидкості надходження готівки;
 • 2) зниження часу на здійснення розрахункових операцій;
 • 3) підвищення віддачі від вкладених готівки (наприклад, в короткострокові цінні папери держави, від приміщення коштів на депозитні рахунки в банках та ін.).

Висока ставка банківського відсотка за позиковими коштами (10-12% річних) призводить до необхідності здійснювати грошові операції насамперед за рахунок виручки від реалізації продукції. Впровадження комп'ютерних технологій дозволяє фінансовим менеджерам корпорацій отримати доступ до інформації для складання щомісячних (з подекадної розбивкою показників) бюджетів руху грошових коштів (за видами діяльності), а також звітів про їх виконання і тим самим регулювати надходження і витрачання грошових коштів.

У сучасних умовах корпораціям надана широка самостійність у маневруванні обіговими коштами. Їм надано право визначати планову потребу в оборотних коштах і маневрувати ними протягом року. Корпорації також вправі реалізувати невикористані матеріальні цінності іншим корпораціям за ринковими цінами. Результат від реалізації враховують у складі бухгалтерської прибутку (прибутку до оподаткування).

У розпорядженні корпорацій залишається також економія, отримана від прискорення оборотності оборотних коштів в якості їх внутрішнього фінансового резерву. За рахунок чистого прибутку (після оподаткування), виходячи з установчих документів, можна формувати резервний капітал, призначений для покриття збитків і непередбачених втрат. Щоб вижити в ринковому середовищі, кожна корпорація зобов'язана забезпечувати ефективне використання і прискорення оборотності оборотних коштів, підтримувати на достатньому рівні свою платоспроможність і ліквідність балансу.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук