Вибір політики управління короткостроковими зобов'язаннями

Кожному типу управління оборотними активами повинна відповідати певна політика їх фінансування, тобто управління короткостроковими зобов'язаннями (пасивами). Ознакою агресивної політики управління короткостроковими пасивами служить значний (більше 50%) питома вага короткострокових кредитів і позик у загальній сумі пасивів.

При такій політиці у корпорації може вирости ефект фінансового важеля (левериджу) до 30-50% рентабельності активів. Однак збільшаться і постійні витрати за рахунок процентних платежів позикодавцям (банкам). У результаті підвищиться і сила впливу операційного важеля (маржинальний дохід, поділений на операційний прибуток), що може свідчити про зростання не тільки фінансового, але й підприємницького ризику, пов'язаного з даною корпорацією.

Ознакою консервативної політики управління короткостроковими зобов'язаннями служить відсутність або низька питома вага (не більше 30-35%) короткострокових кредитів і позик у валюті пасиву балансу. Необоротні та оборотні активи покривають в цьому випадку власним капіталом і довгостроковими зобов'язаннями.

Ознакою поміркованої політики служить нейтральний питома вага короткострокових кредитів і позик у валюті пасиву балансу (в межах 35-45%).

Слід зазначити, що при консервативній політиці управління оборотними активами їй може відповідати помірний або консервативний тип управління короткостроковими зобов'язаннями. Поміркованій політиці управління оборотними активами може відповідати будь-який тип управління короткостроковими пасивами. Нарешті, агресивній політиці управління оборотними активами може відповідати агресивний або помірний тип управління короткостроковими зобов'язаннями, але не консервативний.

Таким чином, вибір відповідних джерел фінансування оборотних активів в остаточному підсумку визначає параметри між ефективністю їх використання та рівнем ризику, що впливає на фінансову стійкість і платоспроможність корпорації. Обачність в управлінні оборотними активами дозволяє істотно знизити рівень ділового ризику, пов'язаного з діяльністю корпорації.

Складання бюджету оборотних активів

Зростання потреби в оборотних активах (по активу балансу) завжди супроводжується відтоком грошових коштів, який вимагає відповідних джерел відшкодування (по пасиву балансу). Виходячи з систематизації оборотних активів, джерела їх фінансування підрозділяють на власні, позикові та залучені.

Послідовність дій фінансового менеджера корпорації по формуванню політики фінансування оборотних активів традиційна і включає в себе ряд етапів.

 • 1. Вивчення джерел утворення оборотних активів у попередньому періоді (оцінка достатності грошових ресурсів, що інвестуються в поточні активи, аналіз динаміки чистого оборотного капіталу і визначення його частки в обсязі оборотних активів, оцінка достатності поточного фінансування операційного та фінансового циклів).
 • 2. Прийняття політики формування оборотних активів на майбутній період (рік, квартал) з позиції дохідності та ризику діяльності корпорації. У процесі розробки стратегії фінансування оборотних активів використовують три сценарії: агресивний, помірний і консервативний. Їх застосування на практиці залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на результати діяльності підприємства.
 • 3. Оптимізація обсягу і структури джерел формування оборотних активів, тобто встановлення прийнятного в корпорації співвідношення між:
  • • чистим оборотним капіталом;
  • • короткостроковими кредитами і позиками;
  • • кредиторською заборгованістю;
  • • іншими короткостроковими зобов'язаннями.

Процедура планування включає розрахунки прогнозних обсягів матеріальних запасів, витрат по незавершеному виробництву, готової продукції на складі, дебіторської заборгованості, грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, а також джерел їх фінансування. На практиці використовують схему бюджету формування оборотних активів за такою формою (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Формат бюджету формування оборотних активів корпорації на кінець майбутнього кварталу

Планова потреба в оборотних активах

Сума, млн руб.

1. Запаси

105

У тому числі: сировину і матеріали,

65

витрати в незавершеному виробництві,

20

готова продукція на складі,

15

інші запаси і витрати

5

2. Дебіторська заборгованість

55

3. Грошові активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення)

25

Оборотні активи

185

З них:

постійна частина,

166

змінна частина

19

Джерела фінансування планової потреби в оборотних активах

Сума, млн руб.

1. Нерозподілений прибуток у складі власного капіталу

24

2. Довгострокові зобов'язання, що направляються на покриття оборотних активів

16

3. Короткострокові кредити банків

45

4. Кредиторська заборгованість

90

5. Інші короткострокові зобов'язання

10

Джерела фінансування оборотних активів - всього

185

Довідково:

1) обсяг поточного фінансування (105 + 55 - 25 - 90)

45

2) чистий оборотний капітал (185 - 145)

40

Виходячи з даного бюджету, прогнозний обсяг поточного фінансування (поточних фінансових потреб) визначають за формулою

де ОТФп - прогнозний обсяг поточного фінансування; Зп - планований обсяг запасів у складі оборотних активів; ДЗП - прогнозний обсяг дебіторської заборгованості; КЗП - прогнозна сума кредиторської заборгованості.

Після формування бюджету оборотних активів фінансовий менеджер корпорації здійснює контроль за його виконанням протягом планованого періоду. Для такого контролю використовують регістри бухгалтерського і оперативного обліку та звітності. На основі порівняння бюджетних параметрів з фактичними визначають суттєві відхилення і вживають заходів щодо їх усунення. Логіка управління оборотними активами полягає в здатності фінансового менеджменту корпорації забезпечити грошовими ресурсами процес виробництва та реалізації готової продукції (робіт, послуг).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >