УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В КОРПОРАЦІЇ

Після вивчення матеріалів глави студент повинен:

знати

 • • основні терміни, що характеризують грошові потоки в корпорації;
 • • систематизацію грошових потоків корпорацій для цілей управління ними;
 • • поняття ліквідного грошового потоку корпорації;
 • • прямий і непрямий методи управлінні грошовими потоками в корпораціях;
 • • способи аналізу грошових потоків на основі фінансової звітності;
 • • методи оптимізації грошових потоків у корпорації;
 • • методичний підхід до прогнозування грошових потоків корпорації;

вміти

 • • аналізувати грошові потоки за даними бухгалтерської звітності;
 • • збирати і узагальнювати вихідні дані для аналізу грошових потоків корпорації прямим і непрямим методами;
 • • прогнозувати грошові потоки на майбутні періоди (квартал, півріччя, рік);
 • • контролювати рух грошових коштів за видами діяльності корпорації за допомогою розробки бюджету руху грошових коштів і платіжного балансу;

володіти

 • • методичними підходами до складання аналітичних звітів корпорації про рух грошових коштів прямим і непрямим методами;
 • • прийомами вивчення грошових потоків корпорації за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідності та ефективності;
 • • методичним інструментарієм для досягнення збалансованості дефіцитного та надлишкового грошового потоку з метою підвищення фінансової стійкості та інвестиційної активності корпорації.

Основні поняття, що характеризують грошові потоки

Грошові кошти - найбільш обмежений ресурс в ринковій економіці. Успіх менеджменту корпорації багато в чому визначається його здатністю своєчасно мобілізувати ці кошти і ефективно їх використовувати. Тому виникає проблема управління грошовими потоками, тобто обсягом грошових коштів, що отримує або виплачує корпорація протягом звітного або планованого періоду.

У західних корпораціях управління грошовими потоками (Cash Flow, CF) - ключовий аспект у діяльності фінансового менеджера корпорації. Даний напрямок діяльності включає:

 • • інвестування грошових ресурсів у відповідні активи;
 • • операційну діяльність за допомогою використання грошових ресурсів;
 • • облік руху грошових коштів;
 • • аналіз і оцінку грошових потоків за даними фінансової звітності;
 • • оцінку впливу грошових потоків на фінансову стійкість корпорації;
 • • визначення резерву готівки (як перевищення надходжень грошей над платежами) для підтримки нормальної платоспроможності;
 • • прогноз майбутніх грошових потоків на місяць, квартал, рік.

Основна мета управління грошовими потоками - забезпечення фінансової рівноваги корпорації в процесі її розвитку за допомогою балансування обсягу надходжень і виплат грошових коштів та їх синхронізації в часі і просторі. Для оцінки діяльності корпорації найбільш важливе значення мають три параметри:

 • 1) виручка (нетто) від реалізації продукції (робіт, послуг);
 • 2) прибуток;
 • 3) грошовий потік.

Абсолютна величина цих показників і динаміка їх зміни протягом року характеризує (за інших рівних умов) результативність роботи корпорації за певний час (місяць, квартал, рік). Однак в умовах хронічних неплатежів пріоритетне значення має потік грошових коштів, що надходять корпорації від різних видів діяльності. У разі перевищення припливу грошових коштів над платежами вона отримує конкурентні переваги, необхідні для поточного та перспективного розвитку. Ці переваги полягають в тому, що наявність вільних грошових коштів дозволяє вкласти їх у найбільш дохідні активи та сфери бізнесу з метою отримання додаткового прибутку. Крім того, постійна наявність певної суми грошових коштів допомагає підтримувати на прийнятному рівні поточну платоспроможність.

Назвемо найбільш важливі поняття, пов'язані з управлінням грошовими потоками.

Приплив грошових коштів здійснюють за рахунок виручки (нетто) від продажу товарів (продукції, робіт, послуг), іншого майна; отриманих кредитів і позик; коштів цільового фінансування; дивідендів і відсотків по фінансових вкладеннях, зростання кредиторської заборгованості і т.д.

Відтік грошових коштів виникає внаслідок: покриття поточних (операційних) та інвестиційних витрат; платежів до бюджету та страхових внесків; виплат дивідендів і відсотків власникам емісійних цінних паперів; фінансових вкладень, виплат підзвітних та авансів та ін.

Чистий приплив грошових коштів (аналоги: чистий грошовий потік, резерв готівки) - це різниця між усіма надходженнями і відрахуваннями (платежами) грошових коштів. При цьому до складу надходжень включають перехідний залишок коштів на початок звітного періоду. Він забезпечує поточну платоспроможність корпорації.

Підвищення або зниження залишку грошових коштів в балансі корпорації на останню звітну дату порівняно з попереднім звітним періодом безпосередньо залежить від змін у вартості активів і пасивів. Збільшення вартості будь-яких статей майна в активі балансу (крім грошових коштів) - фактор зниження грошей на рахунках у комерційних банках. Навпаки, приріст власних або позикових джерел фінансування в пасиві балансу - причина зростання залишків грошових коштів. Тому коливання залишку грошових коштів можна інтерпретувати як результат реалізації фінансової політики корпорації у сфері управління активами і пасивами. Результатом подібної політики може бути:

 • • наявність необхідного залишку грошових коштів на рахунках у банках і в касі;
 • • формування такої структури активів і пасивів балансу, яка забезпечує фінансову стабільність протягом усього року.

При аналізі фінансового стану корпорації необхідно пам'ятати, що прибуток за звітний період і грошові кошти, отримані протягом цього періоду, - не одне і те ж. Прибуток виражає приріст авансованої вартості, що характеризує кінцевий ефект від управління діяльністю корпорації, по не виключає впливу на масу прибутку цінового фактора, облікової політики та ін. Проте наявність прибутку не означає присутності у корпорації вільних грошових коштів, доступних для витрачання.

У процесі управління грошовими потоками вирішують наступні завдання:

 • • облік руху грошових коштів;
 • • аналіз потоків готівки;
 • • розробка бюджету руху грошових коштів;
 • • контроль виконання даного бюджету.

У діючих корпораціях рух грошових коштів у часі та просторі відбувається безперервно. Вони постійно трансформуються в різні види активів і пасивів балансу, забезпечуючи безперебійність процесу виробництва і реалізації продукції (рис. 7 1).

Рух грошових коштів у корпорації

Рис. 7.1. Рух грошових коштів у корпорації

Управління грошовими потоками особливо важливо для корпорації з позиції необхідності:

 • • регулювання ліквідності балансу;
 • • забезпечення достатньої платоспроможності й кредитоспроможності протягом фінансового року;
 • • оптимізації складу і структури оборотних активів (запасів, дебіторської заборгованості, фінансових вкладень);
 • • планування часових параметрів капітальних вкладень і джерел їх фінансування;
 • • управління поточними витратами і їх оптимізації в процесі виробничого циклу;
 • • прогнозу економічного зростання.

Отже, в умовах високої інфляції і хронічних неплатежів управління грошовими потоками - найбільш пріоритетне завдання організації фінансово-господарської діяльності корпорацій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >