Методи вимірювання грошових потоків

Для ефективного управління грошовими потоками використовують наступну інформацію:

 • • їх величину за певний час (місяць, квартал, рік);
 • • основні їх елементи;
 • • види діяльності, генеруючі потік грошових коштів;
 • • розподіл загального обсягу грошових потоків різних видів по окремих інтервалах розглянутого періоду;
 • • основні фактори внутрішнього і зовнішнього характеру, що впливають на формування грошових потоків.

На практиці використовують два методи розрахунку грошових потоків - прямий і непрямий. Прямий метод має більш просту процедуру розрахунку параметрів, зрозумілу вітчизняним фахівцям - бухгалтерам і фінансовим менеджерам. Він безпосередньо пов'язаний з регістрами бухгалтерського обліку (Головною книгою, журналами-ордерами та іншими документами), зручний для розрахунку показників і контролю надходження і витрачання грошових коштів. Річна форма Звіту про рух грошових коштів корпорації побудована на основі прямого методу. При цьому перевищення надходжень над виплатами - як по підприємству в цілому, так і за видами діяльності - висловлює приплив коштів, а перевищення виплат над надходженнями - їх відтік.

Форма Звіту про рух грошових коштів представлена в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

Аналітичний звіт про рух грошових коштів корпорації (прямий метод)

п / п

Показники

За звітний рік

За відповідний період попереднього року

тис. руб.

Залишок коштів на початок звітного року

10038

3126

I. Рух грошових коштів по поточній діяльності

1

Кошти, отримані від покупців і замовників

156437

142216

2

інші доходи

+3948

3837

Грошові кошти, спрямовані:

3

на оплату придбаних товарів, робіт, послуг, сировини та інших оборотних активів

-63840

-58048

4

оплату праці

-30215

-27468

5

виплату дивідендів і відсотків

-20950

-22470

6

розрахунки по податках і зборах

-21546

-20517

7

Інші витрати

-16883

-16073

8

Чисті грошові кошти від поточної діяльності

+7051

1477

II. Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності

9

Виручка від необоротних активів

+6380

2856

10

Виручка від продажу цінних паперів та інших фінансових вкладень

15140

12350

11

Отримані дивіденди

2530

2420

12

Отримані відсотки

1870

+1684

13

Надходження від погашення позик, наданих іншим корпораціям

-

-

14

Придбання дочірніх корпорацій

-

-

15

Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів

-36320

-24750

16

Придбання цінних паперів і інших фінансових вкладень

-8890

-7730

17

Позики, надані іншим корпораціям

-

-

18

Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності

-19290

-13170

III. Рух грошових коштів з фінансової діяльності

19

Надходження від емісії акцій та інших цінних паперів

45135

34360

20

Надходження від позик і кредитів, наданих іншим корпораціям

+7140

+6250

21

Погашення позик і кредитів

-20680

-12175

22

Погашення зобов'язань з фінансової оренди (лізингу)

-10150

-9830

23

Чисті грошові кошти від фінансової діяльності

+21445

18605

24

Надійшло - всього

238680

205973

25

Виплати - всього

229474

199061

26

Чисті грошові кошти від усіх видів діяльності (стор. 24 - стор. 25)

9206

6912

27

Залишок коштів на кінець звітного року

19244

10038

У довгостроковому періоді прямий метод розрахунку обсягу грошових потоків дозволяє оцінити рівень ліквідності корпорації. Його можна використовувати для контролю за процесом формування виручки від продажів і висновків щодо достатності коштів для платежів за товарними і фінансовими зобов'язаннями. Недолік даного методу полягає в тому, що він не враховує взаємозв'язку отриманого фінансового результату (прибутку) і зміни абсолютного розміру грошових коштів.

Непрямий метод переважніше з аналітичної точки зору, так як дозволяє встановити взаємозв'язок отриманого прибутку зі зміною обсягів грошових коштів. Розрахунок грошових потоків непрямим методом ведеться від показника чистого прибутку з відповідними його коригуваннями на статті, що не відображають руху реальних грошових коштів по рахунках бухгалтерського обліку.

Таким чином, непрямий метод заснований на аналізі руху грошових коштів за видами діяльності і показує, де конкретно упредметнена прибуток корпорації і куди вкладені "живі гроші". Непрямий метод базується на вивченні Звіту про фінансові результати знизу вгору, тому його іноді називають нижнім. Прямий метод називають верхнім, оскільки Звіт про фінансові результати аналізують зверху вниз.

Аналітичний звіт про рух грошових коштів, складений непрямим методом, служить сполучною ланкою між бухгалтерським балансом на початок і кінець звітного періоду, так як він розкриває зв'язок змін по рахунках обліку грошових коштів зі змінами за іншими статтями балансу. Для перетворення прибутку в грошовий потік застосовують ряд коригувань, що усувають вплив негрошових чинників і тимчасового лага між моментом здійснення операцій і рухом грошових коштів. Прикладами негрошових інвестиційних та фінансових операцій можуть слугувати емісія акцій і облігацій в обмін на матеріальні і нематеріальні необоротні активи або обмін одних капітальних активів на інші.

В умовах сучасної Росії негрошові операції найчастіше пов'язані з бартерними угодами, які відносять до поточної діяльності. Наявність подібних угод можна встановити шляхом аналітичних коригувань при розрахунку грошових потоків непрямим методом. Такі коригування можуть збільшувати або знижувати показник чистого прибутку.

Найбільш істотними коректуваннями, що збільшують чистий прибуток, є:

 • • нарахована за період амортизація за основними засобами та нематеріальними активами;
 • • зниження залишків запасів;
 • • зменшення залишків дебіторської заборгованості;
 • • зниження ПДВ по придбаних матеріальних цінностей;
 • • зменшення короткострокових фінансових вкладень;
 • • збільшення кредиторської заборгованості по товарних і фінансових операціях;
 • • збільшення інших короткострокових зобов'язань.

Віднімають з чистого прибутку:

 • • суму переоцінки основних засобів;
 • • збільшення запасів;
 • • підвищення дебіторської заборгованості;
 • • збільшення короткострокових фінансових вкладень;
 • • зростання залишку ПДВ по придбаних матеріальних цінностей;
 • • зниження кредиторської заборгованості;
 • • зменшення інших короткострокових зобов'язань;
 • • використання коштів резервних фондів та ін.

Підготовка аналітичного Звіту про рух грошових коштів непрямим методом включає кілька етапів:

 • • визначають зміни статей балансу за досліджуваний період;
 • • встановлюють їх вплив на обсяг грошових потоків;
 • • за показниками, узятим з Звіту про фінансові результати та Звіту про зміни капіталу, встановлюють фактори, які сприяли збільшенню обсягу грошових коштів, і фактори, що призводять до їх зниження;
 • • отриману інформацію об'єднують за видами діяльності в спеціальній формі аналітичного звіту (табл. 7.3). Якщо за результатами звітного періоду отримано збиток, то при непрямому методі розрахунки здійснюють, виходячи з його величини. Можливо, що подальші коригування можуть перевищити суму збитку - і чистий результат руху грошових коштів по поточній діяльності буде позитивним.

Таблиця 73

Аналітичний звіт про рух грошових коштів за минулий рік по корпорації (непрямий метод)

Найменування статей

Сума, тис. Руб.

I. Поточна діяльність

1. Чистий прибуток

21600

Поправки, що вносяться на відновлення чистого грошового потоку з поточної діяльності

2. Негрошові доходи, витрати і збитки, що впливають на чистий прибуток

2.1.Амортізація основних засобів і нематеріальних активів

13550

2.2. Зниження надходжень від дебіторів

-18890

2.3. Збільшення залишків запасів

-11380

2.4. Надходження матеріалів від ліквідації основних засобів після капітального ремонту

4536

2.5. Повернення матеріалів з виробництва на склад

255

2.6.Сумма списання вартості недоамортизованих основних засобів

-2620

Чистий грошовий потік по поточній діяльності

+7051

II. Інвестиційна діяльність

1. Надходження від реалізації зайвого устаткування

3160

2. Збільшення обсягу незавершеного будівництва

-14450

3. Приріст залишку довгострокових фінансових вкладень

-7070

4. Зростання вкладень в інші необоротні активи

-930

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності

-19290

III. Фінансова діяльність

1. Зниження короткострокових фінансових вкладень

+2340

2. Зростання обсягу резервного капіталу

-1240

3. Збільшення короткострокових кредитів і позик

5660

4. Збільшення кредиторської заборгованості й інших короткострокових зобов'язань

20695

5. Зниження залишку довгострокових кредитів і позик

-3180

6. Зміни по рахунку "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

-2830

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності

+21445

Чиста сума (збільшення (+), зниження (-)) грошових коштів (+7051 - 19290 + 21445)

9206

Грошові кошти на початок року

10038

Грошові кошти на кінець року (+9206 + 10038)

19244

При проведенні аналітичної роботи обидва методи (прямий і непрямий) доповнюють один одного і дають реальне уявлення про рух грошових коштів на підприємстві в розрахунковому періоді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >