Методи аналізу грошових потоків

Пріоритетна мета аналізу грошових потоків полягає у виявленні дефіциту (надлишку) грошових коштів, джерел їх надходження та напрямків витрачання для контролю за поточною платоспроможністю корпорації.

Фінансова стійкість корпорації знаходиться в безпосередній залежності від реального грошового обороту у вигляді потоку грошових надходжень і платежів, що відображаються на рахунках бухгалтерського обліку. Тому аналіз руху грошових коштів істотно доповнює методику оцінки платоспроможності та ліквідності і дає можливість реально оцінити фінансовий стан корпорації. У цих цілях можна використовувати прямий і непрямий методи, про які йшлося в пункті 7.4.

Основним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух грошових коштів, складений на базі прямого методу. За допомогою даного документа можна встановити:

 • • рівень фінансування поточної та інвестиційної діяльності за рахунок власних коштів;
 • • залежність корпорації від зовнішніх джерел надходжень;
 • • дивідендну політику в поточному періоді (і зробити прогноз на майбутнє);
 • • фінансову еластичність корпорації, тобто її здатність формувати грошові резерви (у формі чистого припливу грошових коштів);
 • • реальний стан платоспроможності в звітному періоді і прогноз на найближчу перспективу (квартал, рік).

У процесі вивчення грошових потоків необхідно відповісти на наступні питання:

 • 1) у разі припливу грошових коштів:
  • - Чи не відбулося приплив за рахунок короткострокових зобов'язань, погашення яких потребують відтоку в майбутньому;
  • - Чи не було розпродажу майна (капітальних і оборотних активів);
  • - Чи немає росту акціонерного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій;
  • - Скорочуються чи матеріально-виробничі запаси;
  • - Знижуються Чи залишки готової продукції на складі;
  • - Наскільки інтенсивно стягується дебіторська заборгованість;
 • 2) при відтоку грошових коштів:
  • - Чи немає зниження оборотності оборотних активів;
  • - Чи не зростають абсолютні значення запасів і дебіторської заборгованості;
  • - Чи не було різкого збільшення обсягу виробництва і продажу товарів, що вимагає залучення додаткових грошових коштів;
  • - Чи не було надмірних виплат акціонерам понад рекомендованої норми розподілу чистого прибутку (30- 35%);
  • - Чи своєчасно виплачуються податки і збори в бюджетний фонд держави;
  • - Чи не було тривалої заборгованості персоналу з оплати праці.

Загальний грошовий потік повинен прагнути до нуля, гак як позитивне сальдо по одному виду діяльності компенсують позитивним сальдо по іншому його виду.

Для вивчення грошових потоків використовують систему стандартних аналітичних показників. Найбільш важливими з них є:

1) сальдо сукупного грошового потоку (позитивне чи негативне), яке розраховується за формулою

Дане сальдо характеризує кінцевий результат діяльності корпорації, який впливає на формування і динаміку залишку його грошових активів;

2) коефіцієнт ліквідності грошового потоку (КЛДП):

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку цей коефіцієнт повинен мати значення не менше одиниці. Перевищення даної мінімальної величини буде генерувати зростання залишку грошових коштів на кінець розрахункового періоду, тобто сприяти підвищенню значення загальної платоспроможності корпорації (Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання);

3) коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕДП):

Приклад

Виходячи з показників табл. 7.2 значення КЛДП і КЕДП по корпорації наступні:

 • - Коефіцієнт ліквідності грошового потоку:
  • • в базовому році - 1,035 (205973/199061);
  • • у звітному році - 1,04 (238680/229474);
 • - Коефіцієнт ефективності грошового потоку:
 • • в базовому році - 0,035 (6912/199061);
 • • у звітному році - 0,04 (9206/229474).

У розглянутому періоді ці коефіцієнти мають позитивне значення, а їх величина істотно не змінилася.

Систематизація діяльності корпорації на три види (поточну, інвестиційну та фінансову) виключно важлива для російської практики господарювання, так як сприятливий (близький до нуля) сукупний чистий грошовий ноток може бути досягнутий за рахунок покрита негативного грошового потоку з поточної діяльності припливом грошових коштів від продажу активів (майна) або залучення короткострокових банківських кредитів. В даному випадку величина грошового потоку приховує реальну збитковість діяльності корпорації.

Для корпорацій, які мають значними необоротні активи, що залучають кредити банків і використовують грошові кошти для збільшення чистого оборотного капіталу, зручніше застосовувати показник чистих грошових надходжень (потоків), який визначають за стандартною формулою:

За результатами аналізу грошових потоків непрямим методом можна отримати відповіді на наступні питання:

 • • які обсяг і джерела грошових коштів та основні напрямки їх витрачання;
 • • чи здатна корпорація в результаті поточної діяльності забезпечити перевищення надходжень над платежами (резерв готівки);
 • • в змозі вона погасити короткострокові зобов'язання за рахунок надходжень від корпорацій-дебіторів;
 • • чи достатньо отриманої корпорацією чистого прибутку для задоволення поточних інвестиційних потреб;
 • • чим пояснюється різниця між величиною отриманого чистого прибутку і обсягом грошових коштів.

Дотримання зазначених положень на практиці дозволяє фінансовому менеджеру не тільки правильно аналізувати рух грошових потоків за звітний період, а й робити обгрунтовані прогнози на майбутнє (квартал, рік).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >