Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

Види і зміст фінансових планів

Для визначення фінансового потенціалу на поточний і довгостроковий періоди корпорації має право розробляти кілька видів фінансових планів і бюджетів. У порядку рекомендації в табл. 11.1 наведено їх класифікацію.

Таблиця 11.1

Види оперативних фінансових планів, які можуть розробляти корпорації

Вид фінансового плану корпорації

Період

Графік беззбитковості

Це складовий елемент бізнес-плану, складається на той же період

План (баланс) доходів і витрат

Квартал, півріччя, рік

Інвестиційний план (бюджет)

Квартал, півріччя, рік

План розподілу бухгалтерської та чистого прибутку

Квартал, півріччя, рік

Платіжний баланс (календар)

Місяць, декада

Касовий план (заявка)

Квартал, місяць

Кредитний план

Квартал, півріччя, рік

Валютний план

Квартал, півріччя, рік

Податковий план

Квартал, півріччя, рік

План (бюджет) доходів і витрат

Квартал, півріччя, рік

План (бюджет) руху грошових коштів

Місяць, квартал, півріччя, рік

План (бюджет) по балансовому листу (прогноз балансу активів і пасивів)

На кінець майбутнього кварталу

План (бюджет) формування та фінансування оборотних активів

Квартал, півріччя, рік

Складовою частиною бізнес-плану діючої корпорації є графік беззбитковості. Він необхідний також при створенні нової корпорації, при розробці інвестиційного проекту і в інших випадках.

У процесі планування обсягу виробництва продукції (обсягу продажів) виникає необхідність розрахунку мінімальної величини беззбитковості по корпорації в цілому як первісної критичної точки, нижче якої буде отримано збиток. Зазвичай для цих цілей рекомендують будувати лінійний графік беззбитковості (як самостійний фінансовий розрахунок). Формат даного графіка був приведений у параграфі 2.5 (див. Рис. 2.2).

Після проходження точки беззбитковості корпорація починає отримувати прибуток. Графік показує вплив на прибуток обсягу і витрат з виробництва та реалізації продукції (в розбивці на умовно-змінні і условнопостоянние витрати). За допомогою даного графіка можна знайти точку беззбитковості, тобто такий обсяг виробництва, при якому пряма виручки від реалізації при заданому рівні цін перетинається з прямою загальних витрат При проходженні корпорацією точки беззбитковості (критичної точки) в результаті зростання обсягу виробництва буде отримана очікуваний прибуток.

Наступним необхідним документом є баланс (план) доходів і витрат, або план припливу і відтоку фінансових ресурсів Склад показників балансу визначають джерела надходження коштів і плановані витрати на здійснення своєї діяльності. До балансу докладають розрахунки кінцевих фінансових показників: прибутку, амортизаційних відрахувань, коштів на споживання і накопичення Перелік показників балансу дозволяє визначити склад витрат і джерел їх покриття в рамках планованого кварталу (року). Так, залишилася в розпорядженні корпорації чистий прибуток спрямовують на виплату дивідендів власникам акцій, фінансування інвестицій (капітальних вкладень), поповнення резервного капіталу і т.д. Формат балансу доходів і витрат представлений на рис. 11.1.

Поряд з плановим розробляють звітний баланс доходів і витрат. Він являє собою зведений документ, який характеризує виконання фінансових показників за певний період.

Звітний баланс служить базою для розробки балансу на майбутній квартал (рік). Складання цього документа сприяє виявленню негативних моментів у діяльності корпорації та визначенню резервів зростання обсягу продажів, прибутку та інших дохідних джерел

На основі виконавчого (звітного) балансу складають обґрунтований висновок для менеджменту корпорації, де розкривають причини невиконання окремих показників і намічають реальні шляхи усунення недоліків і зміцнення її фінансового стану.

Баланс доходів і витрат (план припливу і відтоку фінансових ресурсів)

Рис. 11.1. Баланс доходів і витрат (план припливу і відтоку фінансових ресурсів)

В інвестиційному плані (бюджеті) відображають загальний обсяг реальних інвестицій (капіталовкладень), напрями їх витрачання та джерела фінансування. Зміст інвестиційного бюджету представлено на рис. 11.2.

У сучасних умовах найбільш перспективний метод самофінансування, при якому частка власних коштів у загальному обсязі капіталовкладень перевищує 50%. Тим самим забезпечують фінансову незалежність корпорації від зовнішніх запозичень і скорочують витрати по обслуговуванню боргу кредиторам.

Формат інвестиційного плану (бюджету)

Рис. 11.2. Формат інвестиційного плану (бюджету)

План розподілу прибутку - це традиційний розрахунок бухгалтерської та чистого прибутку. Частина необхідної роботи виконують при прогнозуванні обсягу продажів, побудові графіка беззбитковості, де також необхідно розрахувати виручку від реалізації продукції, її повну собівартість і очікуваний прибуток.

Платіжний баланс (календар) - основний документ з управління поточним грошовим обігом корпорації, який відображає всі її доходи і витрати на майбутній період (декаду або місяць).

Касовий план (заявка) - план обороту готівкових грошових коштів, який характеризує надходження і виплати грошових коштів через касу. Своєчасна виплата готівки відображає грошові відносини корпорації з її менеджментом.

Належна постановка касового планування в корпорації сприяє стабілізації грошового обігу в країні. Контроль виконання касового плану покладено на фінансову службу і бухгалтерію корпорації.

Кредитний план - це план отримання та погашення позик банків (включаючи сплату відсотків за кредит) на майбутній квартал (рік).

Приклад кредитного плану корпорації на майбутній квартал наведено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2

Кредитний план корпорації на майбутній квартал

Показник

Сума, тис. Руб.

1. Залишок позичкової заборгованості на початок кварталу

14176

В тому числі:

по короткострокових позичках

10800

по довгострокових позиках

3376

2. План отримання позик (за видами кредитів і банків)

68380

В тому числі:

короткострокових

55080

довгострокових

13500

3. План погашення позик (за видами кредитів і банків)

73710

В тому числі:

короткострокових

58860

довгострокових

14850

4. Залишок позичкової заборгованості на кінець кварталу

9046

В тому числі:

короткострокових

7020

довгострокових

2026

Взаємовідносини між позичальником і банком регулюють кредитним договором. Перед тим як видати кредит, банк перевіряє забезпеченість позички і платоспроможність позичальника. Позикодавець (банк) бере на себе кредитний ризик лише в тому випадку, якщо він переконаний у виконанні позичальником (дебітором) платіжних зобов'язань по поверненню кредиту, включаючи виплату відсотків.

Після надання кредиту банк стежить за тим, щоб:

  • • кредит використовувався відповідно до договору;
  • • своєчасно виплачувалися відсотки за кредит і суми внеску в погашення боргу;
  • • не змінювалися умови надання кредиту.

Якщо знизиться цінність наданих гарантій,

то банк має право вимагати від позичальника їх посилення або часткового повернення кредиту.

При значному обороті грошових коштів в іноземній валюті можна скласти окремий розрахунок їх руху на рахунках у банках з відповідним відображенням суми продажу валюти за рублі і її покупки. При розробці валютного плану слід дотримуватися принципів валютної самоокупності та самофінансування:

де Квс - коефіцієнт валютної самоокупності; Онп - залишок валютних коштів на початок розрахункового періоду; П - передбачуване надходження валютних коштів у розрахунковому періоді; Р - очікуваний витрата валютних коштів.

Даний коефіцієнт показує, у скільки разів сума валюти, що знаходиться в розпорядженні корпорації, перевищує очікувану суму її витрати. Значення Квс> 1 свідчить про валютну стійкості корпорації; значення Квс <1 характеризує дефіцит або обмеженість валютних коштів.

Коефіцієнт валютного самофінансування (Квсф) визначають за формулою

де П - прибуток, спрямований на розвиток корпорації; АТ - амортизаційні відрахування від вартості основних засобів, придбаних за валюту, спрямовані на розвиток виробництва; ВК - валютний кредит, отриманий в банку; В - валюта, придбана на валютній біржі за рублі.

Цей коефіцієнт свідчить про те, що корпорація за рахунок прибутку у валюті, отриманої від продажу товарів, доходу від інших валютних операцій, а також амортизаційних відрахувань від основних засобів, придбаних за валюту, компенсує свої поточні витрати у валюті. Умови валютного самофінансування дотримані, якщо джерел коштів (знаменник формули) достатньо для покриття витрат за рахунок валютних надходжень (чисельник формули).

Планування схеми фінансування оборотних активів спрямоване на забезпечення необхідної потреби в них та оптимізацію структури джерел покриття цих активів. Процедура розробки бюджету формування та фінансування оборотних активів включає розрахунок прогнозу обсягів запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості на майбутній квартал (рік).

Більш детальний прогноз фінансових показників здійснюють у процесі бюджетування доходів, витрат і капіталу підприємства на короткостроковий період (місяць, квартал, рік).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук