Інвестиції та інвестиційна політика підприємства

Структура інвестицій

Ефективність інвестицій на підприємствах значною мірою визначається їх структурою - співвідношеннями напрямів їх використання. Розрізняють такі види структур інвестицій:

 • (1) загальну структуру інвестицій - співвідношення між капиталообразующие і портфельними інвестиціями;
 • (2) структуру портфельних інвестицій - співвідношення інвестицій у різні цінні папери, а також в активи інших підприємств в їх загальній вартості;
 • (3) структуру інвестицій у нефінансові активи - співвідношення інвестицій, що спрямовуються в основний капітал, в нематеріальні активи, у приріст запасів матеріальних оборотних коштів, інші нефінансові активи (табл. 22.1);
 • (4) структуру капітальних вкладень, у тому числі:
 • o відтворювальну структуру - співвідношення капітальних вкладень, що направляються на відтворення основних фондів - нове будівництво, розширення і реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств;
 • o технологічну структуру капітальних вкладень - співвідношення капітальних вкладень, що направляються на проектно-вишукувальні, будівельно-монтажні роботи (БМР), придбання машин, обладнання та їх монтаж, та інші витрати (технологічна структура капітальних вкладень формує співвідношення між активною і пасивною частинами основних виробничих фондів підприємства);
 • o галузеву структуру, що характеризує співвідношення між капітальними вкладеннями в різні види економічної діяльності (відображає ступінь диверсифікації підприємства).

Таблиця 22.1. Динаміка структури інвестицій у нефінансові активи,% 1

Структура інвестицій в нефінансові активи

Роки

Всього

В тому числі

в основний капітал

в нематеріальні активи

в інші нефінансові активи

витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи

1 998

100

98,5

1,0

0,5

0

+1999

100

98,6

1,2

0,2

0

2000

100

98,4

1,5

0,1

0

+2001

100

99,1

0,7

0,2

0

+2002

100

98,6

0,5

0,9

0

+2003

100

98,9

0,5

0,6

0

2004

100

99,1

0,5

0,4

0

+2005

100

98,2

0,8

0,7

0,3

+2006

100

98,7

0,6

0,4

0,3

+2007

100

98,8

0,5

0,4

0,3

+2008

100

98,7

0,5

0,5

0,3

+2009

100

98,8

0,4

0,5

0,3

Аналіз структури інвестицій, і в тому числі капітальних вкладень, діючого підприємства дозволяє сформувати надалі його поточну і стратегічну інвестиційну політику.

Інвестиційна політика

Інвестиційна політика підприємства являє собою систему заходів, що визначають обсяг, структуру та напрямки інвестиційних вкладень для досягнення стратегічних і тактичних цілей. При цьому визначення обсягу і структури інвестицій означає їх залучення з різних джерел, а напряму - використання, тобто власне інвестування. Від того, наскільки ефективна ця система заходів, залежить технічне, організаційно-економічний і фінансовий стан підприємства.

При розробці інвестиційної політики підприємства необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • (1) відповідності цілей інвестиційної політики місії підприємства, його стратегічним і тактичним цілям;
 • (2) прийняття рішень на багатоваріантної основі, економічне обґрунтування варіантів;
 • (3) встановлення послідовності здійснення інвестиційних проектів в залежності від ступеня їх важливості і наявних ресурсів;
 • (4) гнучкості в прийнятті інвестиційних рішень під впливом впливу зовнішнього і внутрішнього середовища:
 • (5) забезпечення оптимальної структури інвестицій (співвідношення між капиталообразующие і портфельними інвестиціями);
 • (6) комплексного, системного підходу при прийнятті інвестиційних рішень, що враховує не тільки взаємозв'язок між інвестиційними проектами, здійснюваними для вирішення різноспрямованих завдань, але й зворотний зв'язок - вплив їх на фінансові та інші результати діяльності підприємства:
 • (7) урахування інфляції, факторів ризику і невизначеності, впливу на екологію і соціальну сферу при прийнятті інвестиційних рішень.

Політика інвестування в підприємництві повинна розроблятися на довгострокову перспективу (вибір стратегічних пріоритетів); середньострокову перспективу (вибір конкретного інвестиційного проекту і джерел інвестування); поточний період (реалізація інвестиційних заходів, передбачених на поточний рік).

При розробці інвестиційної політики підприємство повинно володіти інформацією:

 • (1) про стан ринку продукції (послуг), виробленої (надаються) підприємством;
 • (2) його фінансово-економічному становищі;
 • (3) технічному рівні виробництва;
 • (4) структурі власних і позикових ресурсів;
 • (5) можливості отримання обладнання по лізингу;
 • (6) фінансових умовах інвестування на ринку капіталів;
 • (7) пільги, які можна отримати від держави;
 • (8) умови страхування та отримання гарантій від некомерційних ризиків.

При виробленні інвестиційної політики підприємство встановлює цілі інвестування в основний капітал (рис. 22.2).

Розподіл організацій за оцінкою цілей інвестування в основний капітал (за матеріалами вибіркових обстежень інвестиційної активності організацій,% загального числа організацій)

Рис. 22.2. Розподіл організацій за оцінкою цілей інвестування в основний капітал (за матеріалами вибіркових обстежень інвестиційної активності організацій,% загального числа організацій)

Відповідно напрямками інвестицій в основний капітал підприємства служать:

 • (1) створення нових основних виробничих і невиробничих фондів;
 • (2) створення інфраструктури (доріг, комунікацій та ін.);
 • (3) придбання об'єктів основних фондів, що були у вжитку в інших організацій, та об'єктів незавершеного будівництва;
 • (4) модернізація об'єктів основних виробничих фондів.

Формуючи інвестиційну політику, керівництво підприємства

(організації) повинно враховувати дію факторів, що впливають на інвестиції в основний капітал. У табл. 22.2 наведено перелік факторів, що як позитивно, так і негативно впливають на інвестиційну діяльність.

Таблиця 22.2. Перелік факторів, що визначають інвестиційну діяльність підприємства

Обмежують інвестиційну діяльність

Стимулюють інвестиційну діяльність

Недостатній попит на продукцію

Підвищений попит на продукцію

Недолік власних фінансових коштів

Наявність власних фінансових коштів

Високий відсоток комерційного кредиту

Прийнятний відсоток комерційного кредиту

Складний механізм отримання кредитів для реалізації інвестиційних проектів

Доступний механізм отримання кредитів для реалізації інвестиційних проектів

Інвестиційні ризики

Наявність науково-технологічних розробок

Незадовільний стан технічної бази

Задовільний стан технічної бази

Низька прибутковість інвестицій в основний капітал

Стабільна прибутковість інвестицій в основний капітал

Невизначеність економічної ситуації в країні

Стабільність економічної ситуації в країні

Недосконала нормативно-правова база, що регулює інвестиційні процеси

Нормативно-правова база, чітко регулююча взаємини на інвестиційному ринку

Як випливає з таблиці, фактори, крім наведеної їх класифікації, можна розглядати за двома напрямками:

 • (1) залежні від стану внутрішнього середовища підприємства (обсяг власних коштів, стан технічної бази);
 • (2) визначаються станом зовнішнього середовища (попит на продукцію, економічна ситуація в країні, нормативно-правова база і т.д.).

Система заходів по вкладенню інвестицій, вироблена в ході формування інвестиційної політики, обґрунтовується розміром і джерелами отримання фінансових ресурсів, а також розрахунками ефективності їх використання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >