Оцінка ефективності інвестицій

Обґрунтування необхідності й вимоги до оцінки інвестицій

Для прийняття інвестиційних рішень необхідна оцінка ефективності, що відображає їх привабливість чи непривабливість для потенційного інвестора. Основний критерій оцінки привабливості інвестицій - максимальний дохід, який можливо отримати від їх вкладення. Додаткові умови інвестування - облік інфляції, ризику в результаті невизначеності і наслідки (як короткострокові, так і довгострокові) його для фінансового стану підприємства, що реалізує інвестиційний проект. Інакше кажучи, критерій максимального доходу від вкладення інвестиції є незаперечним при дотриманні наступних умов:

 • (1) чистий прибуток і рентабельність інвестиційного проекту більше, ніж чистий прибуток і рентабельність будь-якого іншого вкладення коштів;
 • (2) рівень інфляції нижче, ніж рентабельність інвестиційного проекту;
 • (3) в результаті реалізації інвестиційного проекту структура активів і пасивів підприємства покращиться (в крайньому випадку не погіршиться);
 • (4) інвестиційний проект не суперечить основній стратегії підприємства (якщо стратегія розрахована на захоплення великої частки ринку за рахунок масового виробництва однорідної продукції, нераціонально приймати до розробки і здійснення інвестиційний проект, спрямований на диверсифікацію виробництва).

При прийнятті остаточного рішення про раціональність здійснення інвестиційного проекту, крім вищенаведених умов, необхідно враховувати такі фактори, як суспільне, в тому числі соціальне, значення проекту, ринковий потенціал виробленої продукції або послуги, наявність і ступінь впливу інвестиційних ризиків, екологічна безпека.

Методика оцінки ефективності інвестицій

Оцінка ефективності інвестицій може здійснюватися різними способами з більшим чи меншим ступенем деталізації. Вибір методу оцінки визначається розміром інвестицій, терміном вкладень, ступенем невизначеності очікуваного результату та іншими факторами.

У процесі прийняття інвестиційних рішень однією з базових концепцій є облік різної вартості грошей у часі.

Вартість суми грошових ресурсів приймається як функції від часу виникнення доходів і витрат. Его базується на тому, що справжня цінність грошей більше, ніж майбутня, за рахунок можливості використання грошових ресурсів, крім як на інвестиційний проект, по інших напрямках. Тому для порівняння різночасних величин застосовується дисконтування (приведення їх до цінності теперішнього моменту часу), для чого використовується коефіцієнт дисконтування d m, який визначається як величина, зворотна нарахуванню відсотка:

де Е - норма дисконту, виражена в частках одиниці на рік;

t m - момент закінчення т кроку;

t o - момент приведення, який може не збігатися з базовим моментом.

Норма дисконту Е являє собою мінімальний прибутковий відсоток, при якому інвестиційний проект буде прибутковим.

Дисконтування, однак, не завжди застосовується для економічного обгрунтування прийняття рішень. Тому всі застосовувані методи можна умовно розділити на дві групи: (1) без дисконтування і (2) з дисконтуванням (табл. 22.5).

Таблиця 22.5. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів

Методи з дисконтуванням

Методи без дисконтування

Показники

Чиста поточна вартість (ЧДД)

Потреба в додатковому фінансуванні з урахуванням дисконту (ДПФ)

Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (ІДД)

Індекс прибутковості дисконтованих витрат

Внутрішня норма прибутковості

Термін окупності з урахуванням дисконтування

Чистий дохід (ЧД)

Потреба в додатковому фінансуванні (ПФ)

Індекс прибутковості інвестицій (ВД)

Індекс прибутковості витрат

Термін окупності

Методи без дисконтування використовуються, коли інвестуються порівняно невеликі фінансові ресурси з мінімальним ризиком.

При оцінці ефективності необхідно враховувати ряд принципів, у тому числі:

 • (1) розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу;
 • (2) моделювання грошових потоків;
 • (3) порівнянність умов порівняння різних проектів;
 • (4) принцип позитивності і максимуму ефекту;
 • (5) облік чинника часу;
 • (6) облік тільки майбутніх витрат і надходжень;
 • (7) порівняння "з проектом" і "без проекту";
 • (8) облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту інші.

Оцінюються ефективність проекту в цілому і ефективність участі в проекті. Ефективність проекту в цілому оцінюється з метою визначення потенційної привабливості проекту для можливих учасників та пошуку джерел фінансування.

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється протягом розрахункового періоду від початку проекту до його припинення.

Проект породжує грошові потоки (потоки реальних грошей). На кожному кроці значення грошового потоку характеризується: (1) припливом, рівним розміру грошових коштів на цьому кроці; (2) відтоком, рівним платежах на цьому кроці; (3) сальдо, рівним різниці між припливом і відтоком.

Грошовий потік Ф (t) зазвичай складається з (часткових) потоків від окремих видів діяльності: грошового потоку від інвестиційної діяльності Ф і (t); грошового потоку від операційної діяльності Ф o (t); грошового потоку від фінансової діяльності Ф ф (t).

Умови фінансової реалізованості і показники ефективності розраховуються на підставі грошового потоку Ф т.

1. Чистим доходом (ЧД) називається накопичений ефект (сальдо грошового потоку) за розрахунковий період:

 • (Підсумовування поширюється на всі кроки розрахункового періоду.)
 • 2. Чиста поточна вартість (ЧДД) - накопичений дисконтований ефект за розрахунковий період - один з найважливіших показників, на підставі розрахунку якого приймається рішення про ефективність (неефективність) проекту:

ЧД і ЧДД характеризують перевищення сумарних грошових надходжень над сумарними витратами для даного проекту відповідно без урахування і з урахуванням чинника часу.

Різниця (ЧД - ЧДД) нерідко називають дисконтом проекту. Позитивна величина чистого дисконтованого доходу (ЧДД> 0) показує, що даний варіант проекту при вибраній нормі дисконту є прибутковим, тобто інвестор отримає норму прибутку вище, ніж розрахункова норма дисконту. Якщо порівнюються альтернативні проекти, перевага повинна віддаватися проекту з великим значенням ЧДД.

Показник чистого дисконтованого доходу має як плюси, так і мінуси. До плюсів відноситься простота розрахунку показника і те, що він відображає реальну зміну активів інвестора при реалізації проекту. Разом з тим величина чистого дисконтованого доходу значною мірою залежить від суб'єктивно вибраного значення норми дисконту. Ще однією негативною рисою є слабкий облік різних за величиною необхідних інвестицій у процесі вибору різних проектів.

3. Як правило, для інвестиційних проектів, що починаються з інвестиційних витрат і мають позитивний чистий дохід, внутрішньою нормою прибутковості (ВНД) називається позитивне "тіло Е в, якщо: (1) при нормі дисконту Е = Е в чистий дисконтований дохід проекту звертається до 0; (2) це число єдине.

Для оцінки ефективності інвестиційних проектів значення ВНД необхідно зіставляти з нормою дисконту Є. Інвестиційні проекти, у яких ВНД> Е. мають позитивний ЧДД і тому ефективні. Проекти, у яких ВНД <Е, мають негативний ЧДД і тому неефективні.

 • 4. Терміном окупності називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності. Початковим моментом зазвичай є початок нульового кроку або початок операційної діяльності. Моментом окупності називається той найбільш ранній момент часу в розрахунковому періоді, після якого поточний чистий дохід ЧД (к) стає позитивним.
 • 5. Терміном окупності з урахуванням дисконтування називається тривалість періоду від початкового моменту до моменту окупності з урахуванням дисконтування - найбільш раннього моменту часу в розрахунковому періоді, після якого поточний чистий дисконтований дохід ЧДД (к) стає позитивним.

Показник терміну окупності особливо важливий і цікавий для інвесторів - кредитних організацій. У цьому випадку він повинен бути менше періоду користування кредитом підприємством-позичальником. Крім того, даний показник виступає на перший план в умовах кризової економіки, коли пріоритетною стає завдання прискореної віддачі вкладених інвестицій. Основними недоліками показника є:

 • (1) облік тільки тієї частини результатів, яка виходить до настання терміну окупності;
 • (2) відсутність обліку прибутковості;
 • (3) неможливість використання показника для сумарної оцінки ефективності декількох інвестиційних проектів для підприємства.
 • 6. Індекси прибутковості характеризують (відносну) "віддачу проекту" на вкладені в нього кошти. Вони можуть розраховуватися як для дисконтованих, так і для недисконтованих грошових потоків. При оцінці ефективності часто використовуються:
  • (1) індекс прибутковості витрат - відношення суми грошових приток (накопичених надходжень) до суми грошових відтоків (накопиченим платежами);
  • (2) індекс прибутковості дисконтованих витрат - відношення суми дисконтованих грошових приток до суми дисконтованих грошових відтоків;
  • (3) індекс прибутковості інвестицій (ВД) - відношення суми елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. Він дорівнює збільшеному на одиницю відношенню ЧД до накопиченого обсягу інвестицій;
  • (4) індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (ІДД) - відношення суми дисконтованих елементів грошового потоку від операційної діяльності до абсолютній величині дисконтованою суми елементів грошового потоку від інвестиційної діяльності. ІДД дорівнює збільшеному на одиницю відношенню ЧДД до накопиченого дисконтованого обсягу інвестицій.

При індексі дохідності більше одиниці (ІД> 1) (при ЧД> 0) проект визнається ефективним, і навпаки. Те ж саме відноситься і до індексу прибутковості витрат та інвестицій.

Розрахунок ефективності інвестиційних проектів з використанням вищенаведених показників не дозволяє отримати достовірний результат без урахування інфляції. Інфляція істотно впливає на величину ефективності інвестиційного проекту, умови його фінансової реалізованості, потреба у фінансуванні та ефективність участі в проекті власного капіталу. Найбільший вплив інфляція робить на проекти з тривалим циклом і вимагають великих обсягів позикових коштів, а також використання декількох валют.

Інвестиційні ризики

Практично будь-які інвестиції в більшій чи меншій мірі є ризиковими. Чим серйозніше інвестиційний проект, крупніше інвестиції, тривалішою термін отримання віддачі від них, тим вище інвестиційний ризик.

Інвестиційні ризики можуть укладатися:

 • (1) в упущеної вигоди (коли приймається рішення про реалізацію інвестиційного проекту, який в результаті дасть менший, ніж інші, дохід);
 • (2) зниженні прибутковості в результаті впливу ряду внутрішніх і зовнішніх факторів (зменшення обсягів продажів у порівнянні із запланованим, зміна процентної ставки за кредитом і т.д.);
 • (3) можливих прямих фінансових втратах через банкрутство партнерів, зміни ринкової кон'юнктури та інших чинників.

Величину ризику визначає ступінь невизначеності результатів, що виникає при неповноті або неточності інформації як зовнішньої, так і внутрішньої, пов'язаної з умовами реалізації інвестицій. Для того щоб розрахунок ефективності інвестиційних проектів був досить достовірним, необхідний облік факторів ризику і невизначеності.

Проект вважається стійким, якщо при всіх сценаріях він виявляється ефективним і фінансово реалізованим. Це означає, що можливі несприятливі наслідки усуваються заходами, передбаченими організаційно-економічним механізмом інвестиційного проекту.

Для оцінки стійкості та ефективності проекту в умовах невизначеності рекомендується використовувати такі методи:

 • (1) укрупнену оцінку стійкості;
 • (2) розрахунок рівнів беззбитковості;
 • (3) метод варіації параметрів;
 • (4) оцінку очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних характеристик невизначеності.

Кожен наступний метод є більш точним, хоча і більш трудомістким, і тому застосування кожного з них робить непотрібним застосування попередніх. Всі методи, крім першого, передбачають розробку сценаріїв реалізації проекту в найбільш ймовірних або найбільш небезпечних для будь-яких учасників умовах і оцінку фінансових наслідків їх здійснення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >