Якість продукції та технічне регулювання

Якість продукції: поняття та показники

Якість продукції повинна задовольняти суспільні та особисті потреби. Якість і кількість продукції - це джерело національного багатства країни. Висока якість продукції служить інтенсивним чинником зростання національного багатства.

У сучасних умовах виживаність будь-якого підприємства, його стійке положення на ринку товарів і послуг визначаються рівнем конкурентоспроможності, яка пов'язана з рівнем ціни і рівнем якості продукції.

На міжнародних ринках мають попит товари високої якості за відносно помірними цінами. Продукція низької якості, як правило, не знаходить збуту навіть за низькими цінами. Ця обставина має велике значення для організації робіт з управління якістю продукції. Проблема якості в сучасних умовах, зі зміною умов і життя людей, що не спрощується, а стає все більш складною. Загальновизнано наступне визначення якості продукції:

якість продукції є сукупність властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення.

Властивість продукції - це об'єктивна особливість, що виявляється при її створенні, експлуатації або споживанні. Залежно від ступеня прояву тієї чи іншої властивості, що становить якість продукції, змінюється його оцінка. Ступінь прояву кожної властивості продукції оцінюється за допомогою характеристик - показників якості.

Показник якості - кількісна характеристика властивостей продукції, що входять до складу її якості, розглядається відповідно до певних умов її створення, експлуатації або споживання. Найменування показника визначає характеризуемое властивість - міцність, потужність, надійність і т.д.

Числові значення показників якості вимірюються як в розмірних, так і в безрозмірних величинах. У залежності від властивостей продукції показники якості можуть бути віднесені до одного з двох класів:

  • (1) ті, що можуть бути виміряні об'єктивними засобами, - потужність, швидкість, вага, напруга і т.д .;
  • (2) ті, що не можна визначити об'єктивними засобами, - смак продуктів, зовнішній вигляд, запах і т.д.

Класифікаційні групи показників якості

Залежно від цілей оцінки якості продукції існують різні класифікації показників якості. Ознаками класифікації служать: (1) характеризуються властивості, (2) спосіб вираження, (3) кількість характеризуються властивостей, (4) застосовність для оцінок, (5) стадії визначення значень показників.

1. Класифікаційна група, призначена для вибору і обгрунтування номенклатури показників якості, відповідних конкретної потреби. У цю групу входять: показники призначення, показники економного використання ресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії), показники надійності (безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності, зберігання), ергономічні показники, естетичні показники, показники технологічності, показники транспортабельності, показники стандартизації та уніфікації , патентно-правові показники, показники екологічності, показники безпеки.

Показники призначення характеризують властивості продукції, що визначають основні функції, для виконання яких вона призначена, і обумовлюють область її застосування. Вони характеризують найважливіші властивості продукції.

Показники економного використання сировини, матеріалів, палива та енергії характеризують властивості виробу, що відображають його технічна досконалість за рівнем або ступеня споживаних їм сировини, матеріалів, палива та енергії при експлуатації.

Показники надійності. Визначення надійності тісно пов'язане з поняттями "працездатність" і "відмова". Працездатний стан - те, при якому продукція здатна виконувати задані функції або зберігати значення параметрів в заданих межах. Відмова - порушення працездатності продукції. Надійність характеризується показниками безвідмовність, збереженість, ремонтопридатність. Безвідмовність характеризується часом напрацювання на відмову, тобто до першої відмови, збереженість - умовами зберігання і транспортування, а також заходами захисту від шкідливих впливів і визначається часом придатності продукції. Ремонтопридатність характеризується часом відновлення.

Ергономічні показники характеризують систему "людина - виріб" і враховують комплекс гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних властивостей людини, проявляються у виробництві та побуті. До них, зокрема, відносяться антропометричні показники відповідності конструкції виробу формі тіла людини та окремих його частин, що входять в контакт з виробом, відповідності конструкції виробу розподілу ваги людини тощо Психологічні - показники відповідності виробу можливостям сприйняття і переробки інформації людиною, відповідності виробу при його використанні навичкам людини.

Естетичні показники характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції і досконалість виробничого виконання продукції та стабільності її товарного вигляду.

Показники технологічності характеризують системно-структурні властивості продукції, що визначають можливості зниження витрат трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів на її створення та застосування при досягненні заданого ефекту від використання продукції відповідно до призначення та прийнятими раціональними умовами виробництва, експлуатації або застосування.

Показники транспортабельності характеризують пристосованість продукції до переміщення в просторі (транспортуванню), яке не супроводжується експлуатацією або споживанням, а також підготовчими і заключними операціями, пов'язаними з транспортуванням.

Показники стандартизації та уніфікації характеризують насиченість виробів стандартними, уніфікованими й оригінальними складовими частинами, а також рівень уніфікації з іншими виробами. Стандартними є складові частини, що випускаються за національними стандартами. До уніфікованим відносяться складові частини виробу, що випускаються за стандартами даного підприємства, якщо вони використовуються хоча б у двох різних виробах, що випускаються на даному підприємстві. Оригінальні складові частини - розроблені тільки для даного вироби.

Патентно-правові показники характеризують патентний захист і патентну чистоту продукції.

Показники патентного захисту виражають ступінь захисту виробу авторськими свідоцтвами Російської Федерації та патентами країн передбачуваного експорту. Вони дозволяють судити про втілення у виробі вітчизняних технічних рішень, визнаних винаходами в Росії і за кордоном.

Показник патентної чистоти виражає ступінь втілення у виробі, призначеному для реалізації тільки всередині країни, технічних рішень, які не підпадають під дію бачених в Росії патентів виключного права, а для виробів, призначених для реалізації за кордоном, - технічних рішень, які не підпадають також під дію патентів , виданих у країнах передбачуваного експорту. Цей показник дозволяє судити про можливість безперешкодної реалізації вироби в Росії і за кордоном.

Екологічні показники характеризують особливості продукції, що визначають рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції.

Показники безпеки характеризують особливості продукції, що зумовлюють при сс експлуатації або споживанні безпеку людини. Вони повинні також відображати вимоги, що забезпечують захист людини в умовах аварійної ситуації, не санкціонованої і не передбаченої правилами експлуатації.

  • 2. Класифікаційна група за способом вираження, служить для техніко-економічного аналізу якості продукції, при якому необхідно знати корисний ефект кожної властивості, виражений як у натуральних, так і у вартісних величинах.
  • 3. Класифікаційна група з класифікаційним ознакою - кількість характеризуються властивостей - служить для застосування показників якості в різних методах оцінки рівня якості продукції. Виділяють одиничні і комплексні показники якості. Поодинокі показники якості продукції відносяться тільки до одного з її властивостей, комплексні - до декількох се властивостям.
  • 4. Класифікаційна група за ознакою вживаності для оцінок служить для вибору базових зразків продукції при визначенні рівня якості та технічного рівня продукції. Під рівнем якості продукції розуміється оцінка, отримана при порівнянні показників якості даної продукції з аналогічними показниками базової продукції, прийнятої в якості еталону для порівняння. Технічний рівень продукції - це відносна характеристика якості продукції, заснована на зіставленні показників, які характеризують технічну досконалість оцінюваної продукції з відповідними базовими значеннями. Технічна досконалість продукції відображають такі показники: безпека, матеріаломісткість, енергоємність, ергономічність та ін.
  • 5. Класифікаційна група за ознакою стадії життєвого циклу продукції, на яких визначається значення показників якості. Життєвий цикл продукції включає прогнозування, розробку або проектування, виготовлення, звернення, експлуатацію або споживання, утилізацію (при необхідності).

З поняттями "рівень якості продукції" і "технічний рівень" тісно пов'язане поняття "конкурентоспроможність". Коли мова йде про оцінку якості або технічного рівня продукції, то порівнянню підлягають лише однорідні вироби. З позиції оцінки конкурентоспроможності, коли за базу порівняння береться конкретна потреба, можливо зіставлення і неоднорідних товарів, оскільки вони являють собою різні способи задоволення однієї і тієї ж потреби.

Конкурентоспроможність продукції підприємства визначається результатом конкурентної боротьби в тимчасовому періоді - зайнятої часткою конкретного ринку. Вимірювання можливе як в натуральних, так і у вартісних одиницях, які більш точні при диференціації цін та якості продукції. За результатами конкурентної боротьби за ринок збуту конкурентоспроможність продукції даного підприємства може бути визначена як відношення займаних часткою ринку за обсягами продукції даного підприємства до конкуруючого в частках ринку продукції, зайнятих кожним підприємством.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >