Нова стратегія в управлінні якістю

Впровадження міжнародних стандартів ISO серії 9000 в зарубіжну і вітчизняну практику сприяло появі таких напрямків розвитку систем управління якістю.

  • 1. Удосконалення організації робіт в рамках елементів системи якості, передбачених стандартами ISO серії 9000. Цей варіант характеризується як підтримку системи в заданому режимі функціонування, яке може забезпечити підприємству стабільне положення на певний період часу.
  • 2. Доповнення системи якості цемент, розширюються її можливості і відповідають вимогам суспільства, персоналу підприємства і галузевим чи специфічним вимогам споживачів.

Як приклад реалізації цього напрямку можна привести систему якості, доповнену елементами для забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до вимог сімейства стандартів ISO серії 14000. Подібно стандарту ISO 9000 стандарти ISO 14000 є сімейством стандартів систем управління довкіллям; в даний час вони включають близько десяти стандартів.

Іншим прикладом цього напряму може бути розширення можливостей системи якості за рахунок врахування галузевої специфіки, наприклад шляхом впровадження стандарту QS 9000, розробленого провідними автобудівельну корпораціями США (General Motors, Ford і Crysler). Стандарти додають у систему якості за стандартами ISO серії 9000 елементи, обумовлені галузевою та індивідуальної специфікою. Виконання цих вимог збільшує здатність підприємства будь-якої галузі промисловості забезпечувати конкурентоспроможність своєї продукції.

  • 3. Впровадження концепції управління загальним якістю (Total Quality Management, TQM), орієнтованої на постійне поліпшення якості, мінімізацію виробничих витрат і збільшення доходів.
  • 4. Безпека використання продукції. Якщо безпека машинобудівної продукції закладається переважно на стадії проектування, то для харчової продукції майже ВСР джерела небезпеки визначаються веденням технологічного процесу і в набагато меншій мірі залежать від рецептури.

На підприємствах, що випускають харчові продукти для виходу на світовий ринок і утримання позицій на локальних ринках, слід не тільки забезпечувати безпеку продукції, а й надавати переконливі докази цього, вміти проводити моніторинг виробництва, спрямований на запобігання небезпек.

Цим вимогам найбільш повною мірою відповідає система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points - аналіз ризиків і критичні контрольні точки), яка є моделлю управління на харчових підприємствах розвинених країн світу.

Система НАССР розробляється виходячи з таких принципів:

  • (1) ідентифікації потенційного ризику або ризиків небезпечних факторів, які пов'язані з виробництвом продуктів харчування, починаючи з отримання сировини до кінцевого споживання, включаючи всі стадії життєвого циклу продукції, з метою виявлення умов виникнення потенційних ризиків і встановлення заходів для їх контролю;
  • (2) визначення критичних контрольних точок у виробництві для мінімізації або усунення ризику або можливості його появи, при цьому розглядаються операції виробництва харчових продуктів можуть охоплювати поставку сировини, підбір інгредієнтів, переробку, зберігання, транспортування, складування та реалізацію;
  • (3) розробки системи моніторингу, що дозволяє забезпечити контроль критичних контрольних точок на основі планованих заходів або спостережень;
  • (4) документування всіх процедур, форм і способів реєстрації даних, що відносяться до системи ХАССП.

Отримала також поширення і модель GMP (Good Manufacturing Practic): належна (правильна) виробнича практика являє собою набір вимог до систем якості, вироблених найбільш перспективними постачальниками галузі. Документи GMP формуються таким чином, щоб забезпечити сумісність з вимогами стандарту ІСО 9001 і положеннями НАССР.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >