Оцінка і підтвердження відповідності

Федеральним законом "Про технічне регулювання" введено поняття "оцінка відповідності", яке визначається як пряме або непряме визначення дотримання вимог, що пред'являються до об'єкта. Закон встановлює, що оцінка відповідності проводиться у формах державного контролю (нагляду), акредитації, реєстрації, випробувань, підтвердження відповідності, приймання і введення в експлуатацію об'єкта, будівництво якого закінчено, і в іншій формі.

Акредитація - це офіційне визнання органом з акредитації компетентності фізичної або юридичної особи виконувати роботи в певній галузі оцінки відповідності.

Підтвердження відповідності - також одна з форм оцінки відповідності. Це документальне посвідчення відповідності продукції чи інших об'єктів, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів. Підтвердження відповідності на території Російської Федерації може бути обов'язковим або добровільним.

1. Обов'язкове підтвердження відповідності проводиться лише у випадках, встановлених відповідним технічним регламентом, і виключно на відповідність вимогам технічного регламенту. Об'єктом обов'язкового підтвердження відповідності може бути тільки продукція, що випускається в обіг на території Російської Федерації.

Форми і схеми обов'язкового підтвердження відповідності можуть встановлюватися лише технічним регламентом з урахуванням ступеня ризику недосягнення цілей технічних регламентів.

Під формою підтвердження відповідності розуміється певний порядок документального посвідчення відповідності продукції чи інших об'єктів, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів.

Декларація про відповідність - це документ, що засвідчує відповідність випущеної в обіг продукції вимогам технічних регламентів.

Сертифікат відповідності - це документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договору. Сертифікація відповідності - форма підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів.

Декларування відповідності проводиться тільки в обов'язковій формі, сертифікація відповідності застосовується як в обов'язковій, так і в добровільній формі.

Схема підтвердження відповідності - це сукупність і послідовність окремих операцій (доказів), виконуваних для підтвердження відповідності.

Декларування відповідності здійснюється по одній з наступних схем:

  • (1) прийняття декларації про відповідність на підставі власних доказів;
  • (2) прийняття декларації про відповідність на основі власних доказів, доказів, отриманих за участю органу з сертифікації та (або) акредитованої випробувальної лабораторії - третьої сторони.

Орган з сертифікації - юридична особа або індивідуальний підприємець, акредитований в установленому порядку для виконання робіт з підтвердження відповідності. Випробувальна лабораторія здійснює випробування конкретної продукції або конкретні види випробувань і видасть протоколи випробувань для цілей сертифікації

Обов'язкова сертифікація здійснюється органом з сертифікації на підставі договору із заявником. Відповідність продукції вимогам технічних регламентів підтверджується сертифікатом відповідності, що видаються заявнику органом з сертифікації.

Обов'язкову сертифікацію здійснює орган з сертифікації, який (1) залучає на договірній основі для проведення досліджень і вимірювань випробувальні лабораторії; (2) здійснює інспекційний контроль над об'єктами сертифікації, якщо такий контроль передбачений відповідною схемою обов'язкової сертифікації та договором; (3) веде реєстр виданих ним сертифікатів відповідності; (4) інформує відповідні органи державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог технічних регламентів про продукцію, посту пившего на сертифікацію, але не пройшла її; (5) припиняє або припиняє дію виданого ним сертифіката відповідності; (6) забезпечує надання заявникам інформації про порядок проведення обов'язкової сертифікації.

Випробування, дослідження та вимірювання продукції при здійсненні обов'язкової сертифікації проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями в межах своєї галузі акредитації на умовах договору з органом з сертифікації. Акредитована випробувальна лабораторія оформляє результати випробувань відповідними протоколами, на підставі яких орган з сертифікації приймає рішення про видачу або про відмову у видачі сертифіката відповідності. Акредитована випробувальна лабораторія зобов'язана забезпечити достовірність результатів випробувань.

Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів підтверджено в установленому порядку, маркується знаком обігу на ринку - позначенням, службовцям для інформування набувачів про відповідність випускається в обіг продукції вимогам технічних регламентів. Зображення знака обігу на ринку встановлюється Урядом РФ. Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів не підтверджене в установленому порядку, не може бути маркована знаком обігу на ринку.

2. Добровільне підтвердження відповідності здійснюється за ініціативою заявника на умовах договору між заявником і органом по сертифікації. Об'єктами добровільного підтвердження відповідності є продукція, процеси виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, роботи і послуги, а також інші об'єкти, щодо яких стандартами, системами добровільної сертифікації і договорами встановлюються вимоги.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >