Статутний капітал

Статутний капітал підприємства являє собою сукупність внесків (часток, акцій, пайових внесків) засновників, його розмір зафіксований в засновницьких документах. Внесок до статутного капіталу може здійснюватися як у грошовій формі, так і у майновій - у вигляді будівель, обладнання, прав користування землею та природними ресурсами, патентів, ліцензій, товарних знаків та інших видів нематеріальних активів. Він може поповнюватися за рахунок прибутку підприємства. У російських підприємств в структурі власного капіталу за період реформ значення статутного капіталу значно зросло. Якщо більш десять років тому частка статутного капіталу була незначна (на початку 1995 р вона становила лише 1,4%), то кінця 1998 р вона збільшилася до 9%, а до кінця 2005 р - до 23%.

Порядок формування статутного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства.

1. Статутний капітал акціонерного підприємства утворюється шляхом випуску та реалізації акцій. Акціонерним товариством визнається товариство, статутний капітал якого розділений на певне число акцій; учасники акціонерного товариства (акціонери) не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості приналежних їм акцій.

Статутний капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути менше розміру, передбаченого Законом про акціонерні товариства. Відкрита підписка на акції акціонерного товариства не допускається до повної оплати статутного капіталу. При установі акціонерного товариства всі його акції мають бути розподілені серед засновників.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити та зареєструвати у встановленому порядку зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.

Якщо чисті активи менше статутного капіталу, то товариство зобов'язане зменшити свій статутний капітал до величини чистих активів, тобто фактично до величини власних коштів. Наприклад, чисті активи дорівнюють 800 млн руб., А статутний капітал - 900 млн руб., Акціонерне товариство зобов'язане зменшити статутний капітал на 100 млн руб.

Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної оплати, але збільшення статутного капіталу товариства для покриття понесених товариством збитків не допускається. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом купівлі частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення всіх його кредиторів у порядку, що визначається Законом про акціонерні товариства. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

Існують обмеження на випуск цінних паперів і виплату дивідендів акціонерного товариства. Частка привілейованих акцій в обсязі статутного капіталу акціонерного товариства не повинна перевищувати 25%. Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, що не перевищує розміру статутного капіталу або величини забезпечення, наданого суспільству в цих цілях третіми особами, після повної оплати статутного капіталу. При відсутності забезпечення випуск облігацій допускається не раніше третього року існування акціонерного товариства та за умови належного затвердження до цього часу двох річних балансів суспільства. Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

  • (1) до повної сплати всього статутного капіталу;
  • (2) якщо вартість чистих активів акціонерного товариства менше його статутного капіталу і резервного фонду або стане менше їх розміру в результаті виплати дивідендів.
  • 2. Формування статутного капіталу підприємств інших організаційно-правових форм може відрізнятися більш-менш істотно. Наприклад, товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів (ГК РФ (частина I) від 30 листопада 1994 № 51-ФЗ (ред. від 23 грудня 2003 р) розділ 1).
  • 3. Товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається установчими документами товариства. При банкрутстві одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам, якщо інший порядок розподілу відповідальності нс передбачено установчими документами товариства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >