Методи планування прибутку

Планування прибутку - складова частина фінансового планування. Воно проводиться окремо по всіх видах діяльності підприємства (організації). Роздільне планування обумовлене відмінностями в методології обчислення і оподаткування прибутку від різних видів діяльності. У процесі розробки фінансових планів враховуються всі фактори, що впливають на розмір прибутку, і моделюються фінансові результати від прийняття управлінських рішень.

В умовах стабільної економіки, що розвивається планування прибутку здійснюється на період від трьох до п'яти років. При відносно стабільних цінах і прогнозованих умовах господарювання поширене поточне планування в рамках одного року. При нестабільної економічної і політичної ситуації планування можливе на короткочасний період - квартал, півріччя.

Планування прибутку використовує всі параметри бізнес-плану і визначає фінансовий результат від всієї діяльності підприємства. Дуже важливо усвідомити взаємозв'язок планування прибутку з параметрами виробничої, господарської та фінансової діяльності підприємства. Потрібно вивчити найбільш суттєві взаємозв'язки в економіці підприємства і зрозуміти їх вплив на величину прибутку. Его допоможе глибше зрозуміти фактори, що впливають на її зростання.

У багатопрофільному підприємстві планування прибутку повинно проводитися окремо за видами діяльності підприємства (організації). Роздільне планування обумовлене відмінностями в методології обчислення і оподаткування прибутку від різних видів діяльності. У процесі розробки фінансових планів враховуються всі фактори, що впливають на величину прибутку, і моделюються фінансові результати від прийняття різних управлінських рішень.

У плануванні прибутку використовуються: (1) метод прямого рахунку, (2) аналітичний метод і (3) заснований на ефекті виробничого (операційного) важеля.

1. Метод прямого рахунку. У його основі поассортіментний розрахунок прибутку від випуску і реалізації продукції. Більш простий варіант цього методу передбачає укрупнений розрахунок по позиціях плану, приклад якого наведено в табл. 25.1.

Таблиця 25.1 Розрахунок прибутку (тис. Руб.)

n / n

Показник

Сума

1

Плановий обсяг продажів:

а) за відпускними цінами підприємства

313075

б) по повній собівартості

199858

2

Прибуток (збиток) or продажу (стор. 1а - стор. 1б)

113217

3

Доходи від інших операцій, всього

В тому числі

o доходи по ланцюговим паперів

610

o доходи від пайової участі в діяльності інших підприємств

510

4

Інші доходи

o від іншої реалізації

500

o орендні платежі

800

o надходження до відшкодування заподіяних підприємству збитків

2000

o курсові різниці

2500

5

Інші витрати

o по іншої реалізації

S9

o амортизація та обслуговування майна, зданого в оренду

200

o курсові різниці

1 700

o податок на майно

500

o податок на рекламу

100

6

Прибуток (збиток) планованого року (стор. 2 + р. 3 + + стор. 4 - стор. 5)

116428

2. Аналітичний метод використовується при незначних змінах в асортименті продукції, що випускається. Застосовується при відсутності інфляційного зростання цін і собівартості, тобто при наявності стабільних умов господарювання.

При використанні аналітичного методу розрахунок ведеться окремо за порівнянною і непорівнянної товарної продукції. Порівнянна продукція випускається в базисному році, який передує планованому, тому відомі її фактична повна собівартість і обсяг випуску. За цими даними можна визначити базову (звітну) рентабельність Р про:

Р про = (П про: З Т.П) · 100%,

де П про - очікуваний прибуток (розрахунок прибутку ведеться в кінці базисного року, коли точний розмір прибутку ще не відомий);

З т.п - повна собівартість товарної продукції базисного року.

Розрахунок ведеться в певній послідовності:

  • (1) за допомогою базової рентабельності орієнтовно розраховується прибуток планованого року на обсяг товарної продукції планованого року, але за базисною собівартістю;
  • (2) розраховується зміна (+, -) собівартості продукції в планованому році;
  • (3) визначається вплив зміни асортименту, якості, сортності продукції. Такі розрахунки виконуються в спеціальних таблицях на основі планових даних про асортимент продукції, її якості, сортності;
  • (4) після обгрунтування ціни на готову продукцію планованого року визначається вплив зростання (або зниження) цін;
  • (5) вплив на прибуток усіх перерахованих факторів підсумовується. Прибуток від виробництва порівнянної продукції в планованому році визначається з урахуванням прибутку, обчисленої на етапі 1 і наступних етапах;
  • (6) далі враховується зміна прибутку в нереалізованих залишках готової продукції на початок і кінець планованого періоду.
  • 3. Метод, заснований на ефекті виробничого (операційного) важеля, базується на принципі поділу витрат на постійні та змінні і розрахунку маржинального прибутку. З виручки від реалізації продукції (без ПДВ, акцизів, мита) віднімаються змінні витрати і виходить маржинальний прибуток. Далі з маржинального прибутку віднімаються постійні витрати і визначається фінансовий результат (прибуток або збиток).

Для комерційних підприємств дуже важливо визначити поріг окупності витрат, після якого вони почнуть отримувати прибуток. Для цього слід встановити точку беззбитковості, тобто критичний обсяг продажів, при якому комерційне підприємство здатне покрити всі свої витрати, не отримуючи прибутку, але і без збитку (рис. 25.2).

Три головні лінії показують залежність змінних витрат, постійних витрат і виручки від реалізації. Точка критичного обсягу виробництва показує обсяг виробництва, при якому величина виручки від реалізації дорівнює її повної собівартості (точка беззбитковості).

Визначення точки беззбитковості

Рис. 25.2. Визначення точки беззбитковості

Після визначення точки беззбитковості планування прибутку будується на основі ефекту виробничого (операційного) важеля, тобто того запасу фінансової міцності, при якому підприємство може дозволити собі знизити обсяг реалізації, не приводячи до збитковості. Ефект операційного важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації призводить до ще більш сильного зміни прибутку. Це пов'язано з непропорційним впливом постійних і змінних витрат на фінансовий результат при зміні обсягу виробництва і реалізації. Чим вище частка постійних витрат у собівартості продукції, тим сильніше вплив виробничого важеля. І, навпаки, при зростанні облому продажів частка постійних витрат у собівартості падає і вплив виробничого важеля зменшується.

Приклад. Виручка від реалізації продукції склала на підприємстві 500 млн руб., Умовно-змінні витрати - 250 млн руб., Умовно-постійні витрати - 100 млн руб. Розрахуємо точку беззбитковості і ефект операційного важеля.

Показник

Сума

Відсоток

1. Виручка від реалізації

500

100

2. Змінні витрати

250

50

3. Маржинальний прибуток (стор. 1 - стор. 2)

250

50

4. Постійні витрати

100

5. Фінансовий результат (прибуток) (стор. 3 - стор. 4)

150

Розрахуємо відсоток маржинальної прибутку до виручки від реалізації: 250: 500 · 100% = 50%

Точка беззбитковості в цьому випадку буде визначена як відношення постійних витрат до частки маржинального прибутку в обший виручки від реалізації: 100: 50% · 100% = 200 млн руб.

Ефект операційного важеля розраховується як відношення маржинального прибутку до прибутку. У нашому прикладі сила впливу операційного важеля буде дорівнює 250: 150 = 1,67.

Іншими словами, будь-яка зміна виручки тягне за собою зміну прибутку в пропорції 1: 1,67. Припустимо, у підприємства з'явилася можливість збільшити виручку від реалізації на 10%, в цьому випадку прибуток зросте на 16,7%, отже, при виручці в 550 млн руб прибуток складе 175 млн руб.

При зниженні виручки від реалізації сила операційного важеля зростає, що тягне за собою серйозне зниження прибутку.

У нашому прикладі зменшення реалізації на 5% спричинить за собою зниження прибутку на 8,35% (5 · 1,67).

У процесі плануванні прибутку важливо визначити, за рахунок яких чинників вона зростає чи знижується.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >