Угруповання витрат за статтями витрат

До складу угруповання витрат по статтях витрат входять наступні статті.

  • 1. "Матеріали". Ці витрати складають найбільш важливу статтю витрат. До них відносять витрати на придбання сировини, матеріалів основних і допоміжних, напівфабрикатів. Витрати на матеріали безпосередньо залежать від обсягу виробництва продукції і відносяться до змінних витрат підприємства (фірми). Вони змінюються пропорційно обсягу виробництва продукції.
  • 2. "Оплата праці". Сюди входить заробітна плата робітників і адміністративного персоналу. За кордоном, так само як і в Росії, застосовуються дві принципово відрізняються один від одного форми оплати праці - погодинна і відрядна.

Погодинна оплата праці робітників застосовується там, де кількість продукції, виробленої робітником, не залежить від його індивідуальних зусиль, наприклад на конвеєрних лініях, а також там, де головну роль грає якість своєї продукції і де важко або неможливо розрахувати обсяг виконаної роботи. Погодинна оплата праці має як позитивні сторони, так і негативні. Позитивно те, що робочий має гарантований щоденний або щомісячний дохід, що не залежить від коливань обсягу виробництва. Недолік її в тому, що погодинна оплата не стимулює підвищення індивідуальних зусиль робітника і не дасть йому можливості підвищити свій заробіток. Погодинна оплата праці найбільш поширена за кордоном при оплаті праці робітників.

Відрядна оплата праці стимулює робочих домагався більшої вироблення, що вигідно як самому робітникові, струм і підприємству. У той же час тут можливий ризик зниження якості продукції, що випускається.

Обидві форми оплати праці (і відрядна і погодинна) можуть мати різновиди. Наприклад, за кордоном широко застосовується відрядна оплата з гарантованим мінімумом, відрядно-преміальна. Так, при відрядній оплаті з гарантованим мінімумом мінімальний розмір заробітної плати може бути встановлений відповідно до погодинної заробітної платою. Така змішана оплата праці забезпечує робітникові мінімальний розмір заробітку з одночасним використанням переваг відрядної оплати праці

Формою оплати праці адміністративного персоналу на закордонних підприємствах, як і в Росії, служать посадові оклади. Крім твердих окладів таким працівникам у порядку стимулювання виплачуються так звані Тантьєма (премії), зазвичай співвідносні з прибутком підприємства. Деякі фірми укладають угоди зі своїми працівниками про тій чи іншій формі розподілу частини своїх витрат (прибутку).

  • 3. "Плата за оренду приміщень". Це нерідко відносно велика стаття витрат. Якщо підприємство або фірма орендують приміщення, то величина витрат по цій статті дорівнює обший величиною орендної плати. Якщо ж приміщення належить самому підприємству (фірмі), то плата за його оренду складається з ряду статей: виплат по іпотечній заборгованості, податків на нерухомість, страхування, експлуатаційних витрат, а також з точки зору втрачених можливостей - відсотків власного капіталу, вкладеного в дану нерухомість .
  • 4. "Амортизація". На закордонних підприємствах (фірмах) під амортизацією розуміється частина постійних витрат, яка складається шляхом розподілу одноразових витрат на придбання основного капітана на кілька періодів його використання. При цьому застосовуються кілька методів розрахунку величини амортизації: лінійна амортизація, амортизація за залишковою вартістю, амортизація за обсягом виробництва.

Найбільш близька вітчизняним методам обчислення лінійна амортизація. У відповідності з цим методом щорічна амортизація капіталу А розраховується за формулою

де ПС - первісна вартість даного елемента основного капіталу (основних фондів). Сюди включаються також витрати з доставки та монтажу;

ЛВ - ліквідаційна вартість (вартість реалізації даного елемента після закінчення терміну його служби);

СС - термін служби цього елемента основного капіталу (період часу, протягом якого планується використання даного елемента).

5. "Інші витрати". Це витрати на експлуатацію та ремонт машин та інші елементи основного капіталу, витрати на різні види енергоносіїв, витрати на доставку продукції покупцеві, телекомунікаційні витрати, поштовий збір і деякі інші.

На підприємствах (фірмах) зарубіжних країн під структурою витрат нерідко розуміється процентне співвідношення змінних і постійних витрат підприємства (фірми) в рамках його валових витрат. За таким співвідношенням роблять певні висновки.

Уявімо, наприклад, структуру витрат (%) підприємств А і Б наступним чином:

А

Б

Змінні

70

40

Постійні

30

60

Валові

100

100

Аналіз представленої структури витрат підприємств А і Б дозволяє зробити висновок про те, що підприємство А має менший рівень механізації та автоматизації виробництва і володіє більшою потребою у використанні малопроизводительного ручної праці. Внаслідок цього постійні витрати фірми А на амортизацію та виплату відсотків на капітал, використаний на придбання машинного парку, будуть відносно невеликі, а змінні витрати на оплату праці працівників підприємства А - відносно високими. На підприємстві Б картина зворотна: відносно високі постійні витрати на амортизацію та виплату відсотків на капітал і відповідно низькі змінні витрати на оплату ручної праці, обумовлені високим рівнем механізації та автоматизації виробництва.

На закордонних підприємствах планування і облік собівартості продукції в частині змінних витрат широко практикуються методом "директ-костинг" (dirckt-costing), де основними фінансовими показниками є маржинальний прибуток і прибуток. Розрахунок ведеться за табл. 26.1.

Таблиця 26.1. Схема звіту про доходи за системою директ-костинг

Показник

Умовне позначення, формула розрахунку

Величина, ден. од.

Виручка від реалізації продукції

У рп

2000

Приблизні витрати

З пер

1000

Маржинальний прибуток

П н - В - З пер

1000

Постійні витрати

З пост

400

Прибуток

П - П н - З пост

600

Метод "директ-костинг" дасть можливість встановити зв'язки і пропорції між обсягом виробництва і витратами на нього, отримати інформацію про прибутковість або збитковість виробництва залежно від його обсягу, прогнозувати поведінку собівартості продукції при збільшенні або зменшенні обсягу виробництва. А виділення постійних витрат цим методом калькулювання дозволяє показати вплив їх розміру на суму прибутку. При цьому зміна маржинального доходу дає можливість виявити більш рентабельні вироби і своєчасно внести зміни до асортименту продукції, що випускається. В результаті система "директ-костинг" дозволяє визначити розмір прибутку і його коливання під впливом зміни змінних витрат, цін реалізації, структури своєї продукції і на основі аналізу вжити комплекс необхідних у цьому випадку заходів з управління витратами і підприємством.

Використання цієї системи особливо важливо в російських умовах освоєння ринкової економіки. Сьогодні важливо домагатися збільшення прибутку не шляхом підвищення цін, а встановленням відносно невисоких цін на продукцію, роблячи її конкурентоспроможною. Завоювання і утримання ринків збуту можливі лише при реалізації більш дешевої і якісної продукції на основі зниження норми прибутку і отримання маси прибутку за рахунок великих обсягів продажів.

Нарешті, важливим показником для прийняття управлінських рішень служить точка беззбитковості (критична точка). Вона характеризує обсяг виробництва, при якому підприємство не матиме ні прибутку, ні збитків.

На закордонних підприємствах і у фірмах здійснюється також порівняльний аналіз витрат виробництва конкурентів (табл. 26.2). Він дозволяє зіставити структуру витрат власного виробництва зі структурою витрат конкурентів, виявити їх переваги, а також зайві витрати у конкурентів і вжити необхідних заходів для поліпшення структури витрат виробництва і їх зниження.

Таблиця 26.2. Порівняльний аналіз витрат виробництва конкурента

Вид витрат

Питома вага у вартості продукту,%

Відмінності в порівнянні з підприємствами - конкурентами (+ - переваги у витратах, - - зайві витрати конкурентів)

А

Б

У

Матеріали

22

- 0,5

+ 1,0

-

Заробітня плата

8

- 0,5

+ 10

-

Соціальні витрати

7

- 0,3

+ 0,5

-

Загальні витрати

16

- 0,5

+ 0,8

-

Устаткування

17

+ 1,0

- 1,5

-

Завантаження потужності

0.7

0,6

0,77

X

Норма продуктивності

1

0,9

1,1

X

Витрати розподілу

8

- 0,4

+ 1,0

- 0,9

Сервіс для покупця

4

-

+ 0,4

+ 0.4

Дослідницькі роботи

3

- 0,5

+ 2,5

+ 2,5

Фінансування збуту

3

- 0,5

- 0,5

-

Управління

6

+ 0,5

+ 2,0

+ 1.5

Залишок збуту

2

+ 0,2

- 1,0

- 2,0

РАЗОМ

Загальні витрати

96

- 12,5

+ 11,9

+ 15,1

Прибуток до сплати податків

4

9,5

- 15,9

- 19.1

Податок (70%)

+ 2,8

-

4,8

7,8

Прибуток після сплати податків

1,2

+ 9,5

- 11,1

- 11,5

РАЗОМ

Витрати виробництва

100,0

X

X

X

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >