Вступ

Навколо теорії і практики антикризового управління, становлення і вдосконалення його механізму існує багато суперечок і зіткнень думок. Незважаючи на багаторічний інтерес до проблем економічних криз і їх причин (дослідження Дж. Кейнса, Дж. Китчина, Н. Д. Кондратьєва, С. Кузнеця, Т. Мальтуса, К. Маркса, М. І. Туган-Барановського, Ж. Сісмонді , М. Фрідмена, Й. Шумпетера, К). В. Яковця і багатьох інших), в науковому світі не встановилося загальновизнаного уявлення з цих питань.

У ряді зарубіжних і російських підручників антикризове управління і в наші дні розуміється як "управління кризою" (crisis management), причини криз розглядаються лише як невиконання державою, фінансовими інститутами та компаніями реального сектора своїх зобов'язань, а кризова ситуація в окремо взятій організації сприймається як фінансова неспроможність і банкрутство. Такий вузький підхід залишає без уваги можливості попередження і запобігання криз на ранній стадії їх виникнення, проведення низки м'яких коригувальних заходів, що дозволяють стабілізувати ситуацію, не націлює на використання позитивних аспектів криз і не дозволяє розглядати кризи як основу якісних перетворень.

Відмінністю даного підручника є те, що ми не тільки декларуємо позитивні сторони кризи, а й показуємо, як їх використовувати. Ми виділяємо державне антициклічне регулювання, яке будується на основі теоретичних моделей економічного циклу і передбачає цілеспрямоване втручання в процес відтворення не тільки в період кризи, а й у фазах підйому для запобігання надмірного "перегріву" економіки. Ми показуємо, що антикризове управління, в свою чергу, повною мірою розгортається при прямій загрозі кризи і при входженні в кризу. При розгляді антикризового управління на макрорівні предметом вивчення є механізми держави - грошово-кредитні, бюджетно-податкові інструменти, а на мікрорівні досліджуються антикризові технології бізнесу - моніторинг та діагностика стану компанії, планування і прогнозування діяльності, управління оборотним капіталом при фінансових утрудненнях, інвестиції та інновації для подолання кризи, антикризовий потенціал банкрутства. Особливу увагу в підручнику приділено антикризового управління в банківській сфері, так як останнім часом саме у фінансовому секторі економіки відбувається зародження кризи.

Даний підручник є міждисциплінарним: над ним спільно працювали і економісти, що показали можливі бізнес-рішення, і юристи, що розкрили правові аспекти прийнятих рішень, і математики, що продемонстрували можливості економетричних методів аналізу та прогнозування. Це дало нам змогу уникнути одностороннього погляду на предметну область, максимально наблизитися до ситуацій, що виникають на практиці.

Підручник націлений не тільки на надання певної інформації, але припускає активне пізнання: відповіді на дискусійні питання, вирішення тестів, участь в "мозкових штурмах". Деякі завдання пропонують накласти отримані знання на відому слухачеві конкретну ситуацію (наприклад, застосувати у своїй компанії). Важливу роль у вивченні дисципліни за даним підручником грають пропоновані кейси. Вони дають схеми прийняття рішення в різних ситуаціях: дозволяють ідентифікувати проблему, сформулювати опції менеджменту, продумати систему інформаційного забезпечення та методи аналізу, визначити, які допущення можна зробити.

Даний підручник дозволить студентам краще підготуватися до управління в умовах світової фінансово-економічної нестабільності враховуючи російську специфіку.

У результаті вивчення запропонованого матеріалу читач повинен оволодіти наступними компетенціями:

знати

  • • основні поняття і положення теорії економічних циклів;
  • • особливості економічних криз в сучасній Росії на макро- і мікрорівні;
  • • основні антикризові механізми держави і антикризові технології, застосовувані в бізнес-сфері;

вміти

  • • системно аналізувати економічні явища і процеси на макро- і мікрорівні;
  • • проводити оцінку стійкості економіки країни до кризи і діагностику стану компаній для раннього виявлення негативних трендів;
  • • розробляти заходи антициклічного регулювання та антикризового управління на макро- і мікрорівні;

володіти

  • • методами сценарного аналізу розвитку економічних процесів;
  • • технологіями розробки державних антикризових програм і програм суб'єктів Федерації;
  • • технологіями складання планів фінансового оздоровлення на основі реструктуризації та реорганізації бізнесу.

Підручник також може бути корисний студентам інших спеціальностей, аспірантам, фахівцям, що підвищують свою кваліфікацію в галузі антикризового управління та технологій управління фінансами.

Ми висловлюємо глибоку вдячність студентам факультету державного управління МДУ імені М. В. Ломоносова, які навчалися за спеціальністю "Антикризове управління", слухачам Програми MBA економічного факультету МДУ імені М. В. Ломоносова, співробітникам міністерств Татарстану, які навчаються за програмою "Розвиток механізму державного антикризового управління ", з чиєю допомогою автори вносили корективи, виправляли неточності," загострювали "ділові ситуації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >