Державне антициклічне регулювання та антикризове управління

У результаті вивчення даної глави читач повинен:

знати

 • • основні терміни та поняття в галузі антикризового управління;
 • • найважливіші напрями державного антициклічного регулювання;
 • • завдання держави в період гострої економічної кризи;

вміти

 • • оцінювати успішність використання інструментів державного антициклічного управління в Росії;
 • • визначати основні адміністративні, правові та економічні важелі державного регулювання для ліквідації збоїв функціонування ринкового механізму на мікрорівні;
 • • формулювати основні стратегічні завдання державного антикризового управління;

володіти

 • • технологіями превентивного антициклічного регулювання та антикризового управління в гострій фазі кризи;
 • • навичками розробки програм антикризового управління на федеральному і регіональному рівні;
 • • інструментарієм оцінки ефективності державної антикризової політики.

Зміст і цілі державного антициклічного регулювання та антикризового управління

Про що піде мова

 • • Як можна трактувати деякі ключові поняття в області антикризового управління?
 • • Які стратегічні завдання державного антициклічного регулювання?
 • • Як формулюються цілі та завдання державного антикризового управління?

Як можна трактувати деякі ключові поняття в області антикризового управління?

При розгляді в гл. 1 циклічності як об'єктивної закономірності розвитку ринкової економіки зазначалося, що в умовах вільної конкуренції подолання кризи і вихід економіки на новий рівень розвитку забезпечуються самим ринковим механізмом. Проте в сучасній змішаній економіці конкурентно-ринкові інструменти взаємодіють з державним регулюванням і роблять взаємний вплив один на одного.

Вперше необхідність активного втручання держави в економіку і в відтворювальні процеси була обумовлена завданнями подолання глибокої кризи 30-х рр. XX сторіччя. Саме в цей період уряди США і розвинених країн Європи розробили комплекс антикризових заходів, спрямованих на підвищення ділової активності, скорочення безробіття і зростання виробництва. У цей же період з'явилися і перші теоретичні обгрунтування можливості держави впливати на економічний цикл, пом'якшувати наслідки кризи і формувати умови, необхідні для подальшого розвитку економіки.

Дж. М. Кейнс був одним з перших економістів, що запропонували концепцію державної політики макроекономічної стабільності, яка стала основою державного антициклічного регулювання економіки. Кейнсианский аналіз показав, що інструменти грошово-кредитної і податково-бюджетної політики можуть використовуватися для згладжування економічних циклів. При цьому кейнсіанці стверджували, що середнє економічне добробут буде рости, якщо уряд спробує зменшити циклічні коливання, особливо спади.

Політика державного антициклічного регулювання будується на основі теоретичних моделей економічного циклу і передбачає цілеспрямоване втручання в процес відтворення не тільки в період кризи, а й у фазах підйому для запобігання надмірного "перегріву" економіки.

Основною проблемою при цьому є прогнозування змін в економіці, і однією з цілей дослідження економічних циклів є визначення часу зміни фаз циклу. Сукупна економічна активність не вимірюється безпосередньо однієї змінної, тому не існує простої формули, на підставі якої економісти могли б передбачити, коли економічний підйом закінчиться і почнеться падіння.

Економісти не раз робили спроби розробити систему випереджальних індикаторів для передбачення часу настання розширення і рецесій (криз). Однак якісні зміни, що відбувалися в економіці, приводили до необхідності постійного перегляду складу показників, що входять в агрегований індекс. Крім того, інформація, що отримується на основі індексів, найчастіше запізнювалася. Індекси також могли давати помилкові сигнали і не могли дати відповідь на питання: наскільки глибоким і тривалим буде криза?

Разом з тим, державне антициклічне регулювання засноване на реалізації заходів, які повинні проводитися до зміни фаз циклу, щоб забезпечити пом'якшення і вирівнювання циклічних коливань. Також особливістю сучасного цілеспрямованого впливу держави на відтворювальні процеси є те, що державне регулювання не повинно пригнічувати ринкові механізми, а навпаки, зобов'язана підтримувати переваги конкурентно-ринкових відносин. Відповідно, державне антициклічне регулювання здійснюється переважно опосередкованими, непрямими методами, з використанням економічних інструментів, які впливають на ринковий механізм.

Таким чином, державне антициклічне регулювання спрямоване не на знищення економічних циклів і криз, об'єктивно притаманних економіці ринкового типу, а на підтримку макроекономічної стабільності та забезпечення довготривалого економічного зростання.

Криз уникнути не можна. Більше того, практика показує, що, незважаючи на державне регулювання, а також істотне просування в галузі прогнозування, організації та координації діяльності господарюючих суб'єктів, економіка протягом другої половини XX ст. і на початку XXI сторіччя не раз переживала періоди глибоких і затяжних економічних криз.

У вітчизняній управлінській науці і практиці сформувався особливий напрямок - антикризове управління. Однак у визначенні його змісту поки ще не склалося однозначної думки.

Широко поширений в англомовній літературі термін crisis management (управління кризою) в вітчизняній літературі трактується неоднозначно. Деякі фахівці розуміють його у вузькому значенні, як техніку управління, використовувану для запобігання або мінімізації збитків від кризових ситуацій, у тому числі в економіці як на макро-, так і на мікрорівнях. Інші автори, стосовно економіки, під керуванням кризою розуміють не тільки пом'якшення наслідків кризи, а й використання стимулюючої функції кризи, розглядаючи кризу як діалектичну єдність межі і зростання економіки. Відповідно вважають, що "управління кризовими процесами виступає не як антикризове управління, а як управління за допомогою кризи, управління кризою".

Досить поширеною точкою зору є те, що антикризове управління спрямоване на запобігання кризи, а в разі його настання - на вихід з кризи з мінімальним збитком. Таким чином, антикризове управління робить акцент на можливість і необхідність як превентивних заходів щодо недопущення кризи, так і заходів з відновлення економічних систем.

Державне антициклічне регулювання та державне антикризове управління - пересічні поняття, але, тим не менш, кожному з них властиве власне утримання і відводиться власна роль в організації та упорядкування економічних процесів.

Державне антициклічне регулювання полягає в прийнятті своєчасних заходів з метою "згладжування" основних фаз економічного циклу: недопущення "перегріву" економіки, різкого і глибокої кризи, тривалої депресії. Державне антициклічне регулювання економіки значною мірою спрямована на пом'якшення циклічних коливань за допомогою реалізації спеціальних способів і методів впливу на господарську кон'юнктуру і економічну діяльність. Використання різних інструментів державного антициклічного регулювання економіки може істотно полегшити проходження стадії кризи, зробити процес трансформації менш тривалим і болючим.

У залежності від фази циклу антициклічне регулювання може приймати різні форми. Так, фаза зрілості припускає, в першу чергу, моніторинг, критичну оцінку процесів, прогноз змін середовища, превентивні заходи, які полягають у створенні запасу міцності, зниження ризиків. У фазі росту антициклічне регулювання спрямоване на забезпечення збалансованого, сталого, контрольованого росту (sustainable growth), у фазі спаду його завдання - утримувати зниження показників у допустимих межах.

Державне антикризове управління повною мірою розгортається при прямій загрозі кризи і при входженні в кризу, має переважно реактивний характер. Воно спрямоване на реалізацію системи відновлювальних заходів та створення умов для подальшого розвитку економіки.

Державне антикризове управління для економіки в цілому не може розглядатися як система заходів, спрямована на запобігання кризи, оскільки криза є невід'ємним елементом ринкового механізму. Тому під державним антикризовим управлінням економікою ми будемо розуміти сукупність методів та інструментів, реалізацію спеціальних заходів, спрямованих на стабілізацію національної економіки безпосередньо в період кризи. У цьому сенсі антикризові заходи є органічною частиною антициклических заходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >