Які факторні моделі допомагають провести комплексну діагностику компанії?

Значну допомогу в комплексній оцінці компанії може надати факторний аналіз. Найбільш відомою моделлю чинника є модель Дюпон (the dupont system of analysis), яка дозволяє схематично уявити рентабельність активів (ROA) наступним чином:

(4.5)

Дана модель показує залежність прибутковості активів від рентабельності продажів і оборотності активів, дозволяє виявити проблеми і вибрати політику управління прибутковістю активів або за рахунок підвищення рентабельності продажів, або за рахунок збільшення ресурсоотдачи. Безумовно, модель Дюпон припускає можливість і більш детального розкладання на фактори: і прибутковість продажів, і фондовіддача знаходяться в тісному взаємозв'язку з іншими показниками.

До достоїнств моделі слід віднести її простоту, наочність для прийняття рішень, можливість виділення основних драйверів вартості для компанії. Мінуси моделі пов'язані з тим, що в якості інформаційної бази для неї зазвичай використовується бухгалтерська звітність, що може спотворювати реальну картину.

Пошук резервів збільшення рентабельності власного капіталу звичайно припускає використання модифікованого рівняння фірми Дюпон, що показує залежність рентабельності власного капіталу (ROE) від рентабельності активів і структури джерел коштів:

(4.6)

де П - прибуток: СК - власний капітал; ЗК - позиковий капітал; А - активи.

У даній моделі відбувається більш докладне виділення факторів (рентабельність продажів, оборотність активів, співвідношення позикового і власного капіталу), зміна результуючого показника в порівнянні зі стандартною моделлю Дюпон.

Один з основних висновків моделі: якщо фірма використовує тільки власний капітал, то ROE = ROA. Якщо використовується позиковий капітал, то ROE> ROA. Таким чином, факторне розкладання дозволяє визначити, де зосереджені основні проблеми компанії - в операційних або фінансових факторах, на що повинні бути спрямовані зусилля менеджерів в першу чергу.

Модифікована модель фірми Дюпон може наштовхнути на висновок: чим більше позикових коштів, тим більше прибутковість власного капіталу. Проте будь практик розуміє обмеженість такого підходу. По-перше, позикові кошти можуть бути отримані тільки в певному співвідношенні щодо власного капіталу: по-друге, власники бізнесу залучають позикові кошти виходячи з можливостей погашення кредиту, в іншому випадку вони можуть втратити свій бізнес. І, нарешті, по-третє, вони оцінюють ефективність залучення коштів. Якщо перші два фактори можна врахувати за моделлю Дюпон, задаючи, наприклад, межі зміни левереджа, то третій фактор виділити дуже складно.

Для більш глибокої оцінки впливу фінансових факторів на результати для власників можливе використання моделі Т. Селлінг і С. Стикни, які показали, як можна врахувати ефективність використання фінансового левереджа (Common Equity Leverage, CEL). Ця модель має вигляд:

(4.7)

Автори моделі підкреслили, що є "ціна запозичення", се вплив вони запропонували враховувати в CEL. З моделі слід також управлінський висновок: збільшення ROA призводить до збільшення ROE у випадку, якщо приріст ROA більше зниження CSL і CEL.

Відомі й інші моделі пофакторного розкладання ROE. Наприклад, Дж. Пратт і Д. Хірст призводять 5-факторну модель, де виділяються: операційна маржа (ROS), фондовіддача (R taT), коефіцієнт фінансових витрат (R INT), мультиплікатор капіталу (CSL ), коефіцієнт податкового навантаження (RTAX):

(4.8)

Таким чином, включення цих показників у факторне розкладання ROE дозволяє врахувати вплив величини процентних виплат і податків на прибутковість власного капіталу.

Розробляють подібні моделі і російські автори. Наприклад, В. В. Ковальов та О. М. Волкова призводять факторну модель, що враховує ще й дивідендну політику фірми.

Схема проведення аналізу фінансового стану фірми на основі викладених моделей може бути наступною. На першому етапі вивчається тренд зміни ROE за кілька періодів, на другому етапі - тренд зміни основних факторів моделі, на третьому - всі розглянуті вище показники класифікуються на групи, що впливають на зміну основних складових модифікованої формули Дюпон, і розглядаються "під мікроскопом", т. е. виявляються всі значущі відхилення по різних напрямках діяльності організації.

Можлива побудова і кілька інших видів "дерев", наприклад на основі чіткого виділення трьох основних драйверів цінності:

  • • обсягу продажів і операційних витрат (створює цінність за рахунок збільшення операційної маржі);
  • • необоротних активів і робочого капіталу (створює цінність за рахунок прискорення оборотності);
  • • структури капіталу (створить цінність за рахунок збільшення левереджа).

Ці драйвери безпосередньо пов'язані з трьома видами діяльності компанії: операційної, інвестиційної, фінансової. Приклад 4.8 ілюструє такий аналіз на основі "дерева ROE" для ВАТ "АвтоВАЗ": до 2009 р і в посткризовий період. Він наочно ілюструє та узагальнює виявлені раніше тренди. Таке уявлення результатів моніторингу та аналізу може бути дуже важливо для прийняття стратегічних рішень (рис. 4.21,4.22).

Подібну форму моніторингу змін у вигляді "дерев" в даний час використовують більшість аналітичних агентств. Відмінності в поданні стосуються вибору результуючого показника і в рівні деталізації показників. Результуючий показник вибирається залежно від цілей аналізу. Найчастіше, якщо моніторинг цікавий власнику, як результуючий показника вибирається економічна додана вартість (EVA), грошова додана вартість (CVA), індекс доданого багатства (WAR).

Рис. 4.21. "Дерево ROE" для ВАТ "АвтоВАЗ", 2006-2009 рр.

Рис. 4.22. "Дерево ROE" для ВАТ "АвтоВАЗ", 2010-2012 рр.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >