Яку управлінську інформацію можна отримати на основі аналізу грошових потоків?

При проведенні аналізу по бухгалтерської звітності можна забувати, що у звітності неблагополучної компанії може бути показана висока прибуток, але підприємство при цьому може відчувати гостру нестачу грошових коштів. І навпаки: прибуток може бути невеликою, а фінансове становище компанії виявиться цілком стійким. Тому у світовій практиці поряд з бухгалтерською звітністю при оцінці кризостійкі прийнято проводити моніторинг грошових потоків.

Дотепер нами вивчалися підходи до аналізу переважно умовних розрахункових показників, а не реальні грошові кошти, які можна використовувати в операціях купівлі-продажу та інших платежах. Однак саме грошовий потік вважається самим прозорим індикатором результатів діяльності: якщо прибутком, витратами можна маніпулювати за рахунок вибору тієї чи іншої облікової політики, то реальними грошовими потоками маніпулювати набагато важче - вони або прийшли на розрахунковий рахунок компанії, або ні. Можна сказати, що аналіз руху грошових коштів дає важливу управлінську інформацію:

 • • про поточної платоспроможності, тобто здатності компанії відповідати за зобов'язаннями основної діяльності;
 • • здатності даного бізнесу генерувати грошові потоки, створювати нову вартість для власників;
 • • сумі коштів, яка може бути вилучена з бізнесу;
 • • можливості для компанії існувати за рахунок власних коштів;
 • • поточних і перспективних потребах бізнесу у грошових коштах - власних і позикових;
 • • стійкості фірми, ступеня її незалежності від кредиторів, можливості розплатитися за зобов'язаннями у разі скорочення бізнесу (такий аналіз обов'язковий при фінансовому неблагополуччя);
 • • стадії життєвого циклу фірми: надлишок грошей може говорити про зрілість фірми, її стабільності, доцільності диверсифікації, переміщення капіталу в інший бізнес; недостача коштів може говорити про швидке зростання або, навпаки, про спад і можливості кризи;
 • • типах ризиків, так як грошові потоки можуть бути пов'язані з певним видом діяльності, конкретними стадіями життєвого циклу, окремими підрозділами.

У прийнятих російських і зарубіжних правилах обліку немає чіткого визначення видів грошових потоків, які слід аналізувати і на основі яких слід приймати рішення. Однак часто аналітики використовують поняття "вільний грошовий потік": кошти, які можуть бути розподілені між акціонерами (Free Cash Flow, FCF). Як правило, його пропонується розраховувати за такою формулою:

(4.9)

де S - виручка; С - поточні витрати; Т - ставка податку на прибуток; DP - амортизація; Sv - вартість продажу та ліквідації активів; Capex - капітальні витрати; Δ WC - зміни в робочому капіталі.

Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (IAS) №7 аналіз руху грошових коштів в зарубіжній практиці і в останні роки у нас в країні проводиться за трьома напрямками: поточної, інвестиційної та фінансової діяльності (див. Форму №4 по ОКУД "Звіт про рух грошових коштів"). При цьому йод операційною діяльністю розуміється основна статутна діяльність, а також виплата (одержання) відсотків по кредитах; йод інвестиційною діяльністю - придбання та реалізація майна довгострокового користування, що не відноситься до грошових еквівалентів; під фінансовою діяльністю - рух грошових коштів, пов'язане зі зміною в складі і розмірі власного капіталу і позик.

Приклад 4.8

Розглянемо звіт про рух грошових коштів умовної компанії "Food Products" (табл. 4.8) і проведемо аналіз отриманої інформації.

З табл. 4.8 випливає, що операції не забезпечують позитивний грошовий потік, високі витрати компанії на інвестиційну діяльність. Однак фінансова діяльність компанії (емісія цінних паперів) приносить високий позитивний грошовий потік і забезпечує життєдіяльність компанії шляхом погашення зобов'язань з операційної та інвестиційної діяльності.

Якби аналіз проводився по балансу і звіту про прибутки і збитки - формі, складається з нарахування, а не за реальними грошовим потокам, ця компанія могла б викликати підозри: можливо, у компанії несприятлива ситуація з поточною діяльністю (негативний грошовий потік), ризикована інвестиційна активність на тлі невдач з основною діяльністю. Емісія цінних паперів ще не означає їх реальне розміщення і надходження грошових коштів - адже в Балансі (форма № 1) і Звіті про фінансові результати (форма # 2) відображаються "надії" на розміщення облігацій та векселів та показники можуть бути надто оптимістичні або навмисне " роздуті ". Однак аналіз грошових потоків проводиться на основі реальних грошових надходжень. У розглянутій ситуації можна зробити висновок: якщо компанії вдається розмістити свої цінні папери і виручити гроші на розвиток, значить ринок "вірить" компанії, у неї стійка репутація. Операційна діяльність також підтверджує довіру до компанії: вона отримує значні аванси від своїх клієнтів, не затримує виплати заробітної плати. Висока інвестиційна активність говорить про реконструкцію виробництва або про реструктуризацію бізнесу, однак це не викликає хвилювання на ринку.

Таблиця 4.8

Звіт про рух грошових коштів компанії "Food Products"

Вид діяльності

Сума, млн дол.

операційна діяльність

Надходження грошових коштів:

• виручка від продажів;

1000

• аванси отримані;

272

• інші надходження (дебіторська заборгованість і т.д.)

300

Використання грошових коштів:

• платежі за рахунками постачальників;

800

• виплати заробітної плати

800

Чистий грошовий потік від операцій

-28

Довгострокова інвестиційна діяльність

Придбання основних засобів

-300

Фінансова діяльність

Емісія векселів

200

Емісія облігацій

250

Виплата дивідендів по акціях

-72

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності

378

Разом грошових коштів

50

Таким чином, приклад 4.9 показує, що аналіз грошових потоків може дати нам інше розуміння фінансового стану компанії в порівнянні з аналізом за формами бухгалтерської звітності. Тим не менш, слід зазначити, що при аналізі грошових потоків дуже важливо відстежувати коливання чистого грошового потоку від операційної діяльності, оскільки саме розвиток основної статутної діяльності зазвичай забезпечує стійке зростання організації. Якщо спостерігається відтік грошових коштів, то слід з'ясувати, чим він викликаний і як покривається, якщо приплив - то дізнатися, куди направляються грошові кошти.

Приклад 4.9

У 2006-2009 рр. ВАТ "АвтоВАЗ" демонструє тенденцію до зниження грошового потоку, в криза 2009 року він приймає негативне значення (рис. 4.23). Так як істотних витрат по інвестиційної та фінансової діяльності не спостерігалося, це означає, що компанія мала проблеми з операційною діяльністю ще в докризовий період. Починаючи з 2010 р грошовий потік компанії позитивний і демонструє тенденцію до зростання, в 2012 р компанії вдалося відновити величину грошового потоку до рівня 2006 р Основним фактором зростання грошового потоку стало стримування темпів зростання оборотного капіталу (насамперед, запасів і дебіторської заборгованості) .

Динаміка вільного грошового потоку ВАТ

Рис. 4.23. Динаміка вільного грошового потоку ВАТ "АвтоВАЗ" за період 2006-2012 рр., Млн руб.

Замість резюме

Проблеми, на які слід звернути увагу

 • • Низька якість офіційної звітності російських підприємств може призводити до некоректних висновків зовнішніх аналітиків, бути причиною обмеженості можливостей її використання в менеджменті та передбачає розвиток на підприємствах управлінського обліку, мета якого - інформаційне забезпечення стратегії і тактики управління.
 • • Аналіз бажано проводити регулярно, а не від випадку до випадку, однак витрати на проведення аналізу повинні зіставлятися з ефектом від його проведення.
 • • Коефіцієнти - це "ключі" до розгадки історії організації, але не більше того: хтось зуміє ними скористатися, хтось ні. Коефіцієнти можуть бути по-різному розраховані, по-різному інтерпретовані. Крім того, коефіцієнтний аналіз полягає в порівнянні, тому дуже важливий вибір бази порівняння, відповідає завданням аналізу.

Можливості, які слід використовувати

 • • Аналітична обробка даних звітності є першим кроком до прийняття управлінських рішень, обгрунтуванням цих рішень, аргументацією при наявності різних точок зору на перспективи розвитку організації і тактику поведінки фірми на ринку.
 • • Для аналітика важлива не стільки точність розрахунків, яку складно забезпечити по звітності російських підприємств, скільки виявлення закономірностей і загальних тенденцій. Аналітик повинен бути впевнений в першу чергу в можливості тимчасових і просторових зіставлень, саме вони (а не величина окремих показників) часто впливають на висновки і прийняття рішень.
 • • Аналіз окремих коефіцієнтів може носити безсистемний характер, тому особлива увага доцільно приділяти факторному аналізу: розкладанню обраного результуючого показника на окремі параметри, що визначають його динаміку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >