Порядок обліку господарських операцій

Порядок обліку господарських операцій розглянемо на прикладі виробництва гумотехнічних виробів. Відкрите акціонерне товариство "Регенератна завод" здійснює виробничу діяльність в Рязанській області. Випускається ВАТ "Регенератна завод" продукція - регенерат і дроблена гума, які є замінниками каучуку та інших полімерних наповнювачів у виробництві шин, а також широкий асортимент гумотехнічних виробів. Середня чисельність працюючих - 212 чоловік. Система оплати праці - відрядна для виробничих робітників і почасово-преміальна для адміністративного персоналу. Основні статті витрат на виробництво: вартість сировини, енерговитрати на технологічні потреби (вода, пара, електроенергія, стиснене повітря), заробітна плата виробничих робітників з соціальними відрахуваннями.

Розглянемо господарські операції ВАТ "Регенератна завод" за I квартал 2012 р

 • 1. Облік необоротних активів включає в себе операції по створенню, придбанню, ремонту, вибуття об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових вкладень. Він охоплює в основному такі рахунки:
 • 01 "Основні засоби"
 • 02 "Амортизація основних засобів"
 • 04 "Нематеріальні активи"
 • 05 "Амортизація нематеріальних активів"
 • 08 "Вкладення у необоротні активи"
 • 19 "ПДВ по придбаних цінностей"
 • 60 "Розрахунки з постачальниками"

Операції оформляються такими первинними документами, як "Акт прийому-передачі основних засобів" (форма ОС-1), "Акт прийому відремонтованих основних засобів" (ОС-3), "Інвентарна картка основного засобу" (ОС-60) та ін.

У ВАТ "Регенератна завод" в I кварталі 2012 р придбані новий виробничий верстат і комп'ютер для адміністративного персоналу. Основні засоби вартістю менше 40 тис. Руб. організація у відповідності зі своєю обліковою політикою враховує у складі матеріально-виробничих запасів на рахунку 10 "Матеріали" і відносить на витрати одноразово в момент введення в експлуатацію. Операції з придбання знайшли наступне відображення в журналі господарських операцій.

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

08

60

132600

Оприбутковано верстат

19

60

23868

Виділено ПДВ 18%

01

08

132600

Введено в експлуатацію верстат

10

60

9922

Оприбутковано комп'ютер

19

60

1786

Виділено ПДВ 18%

26

10

9922

Списано на витрати основний засіб вартістю до 40 тис. Руб.

68

19

23868

Прийнятий до відрахування ПДВ по верстата

68

19

1786

Прийнятий до відрахування ПДВ по комп'ютеру

Нематеріальні активи на балансі ВАТ "Регенератна завод" відсутні. Витрати на ремонт основних засобів відображаються в обліку в розмірі фактичних витрат по мірі виникнення.

2. Облік витрат і готової продукції - найбільш складна ділянка обліку. Він охоплює виробничий процес - підготовка матеріалів і доведення їх до готовності до використання, відпуск матеріалів у виробництво, облік оплати праці, нарахування амортизації основних засобів, облік послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями, обчислення собівартості готової продукції.

Застосовувані рахунку:

 • 02 "Амортизація основних засобів"
 • 10 "Матеріали"
 • 19 "ПДВ по придбаних цінностей"
 • 20 "Основне виробництво"
 • 25 "Загальновиробничі витрати"
 • 26 "Загальногосподарські витрати"
 • 43 "Готова продукція"
 • 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню"
 • 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Приймання матеріалів оформляється прибутковим ордером за формою М-4 на підставі документів, отриманих від постачальника (накладна, рахунок-фактура). Аналітичний облік матеріалів ведеться на складі в картках обліку матеріалів М-17. За даний період придбані матеріали на загальну суму 27037869 руб., В тому числі ПДВ - 18% (шини б / у, гумова крихта, техвуглець, крейда, масло ПН-6, тальк, каолін та ін.). Відпустка зі складу проводиться при наявності оформленого вимоги-накладної за формою М-11 або лімітно-забірної карти М-8. У виробництво відпущені матеріали на загальну суму 21085500 руб.

Заробітна плата виробничих робітників нараховується на підставі накопичувальних нарядів, звітів про вироблення. За вказаний період загальна сума нарахованої заробітної плати виробничих робітників склала 3717396 крб., Сума страхових внесків у позабюджетні фонди й внесків на страхування від нещасних випадків на виробництві - 1022284 руб.

Облік прямих виробничих витрат здійснюється на рахунку 20. Склад прямих і непрямих витрат організація визначає в обліковій політиці підприємства. У ВАТ "Регенератна завод" до прямих витрат відносяться матеріальні витрати, заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями та енерговитрати на технологічні потреби.

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

10

60

22913448

Оприбутковано матеріали

19

60

4124421

Виділено ПДВ 18%

68

19

4124421

Прийнятий до відрахування ПДВ за матеріалами

20

10

21085500

Відпущені матеріали у виробництво

20

70

3717396

Нарахована заробітна плата виробничих робітників

20

69

1022284

Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди й внески НСіПЗ

20

60

4801500

Враховано енерговитрати

19

60

864270

Виділено ПДВ 18%

68

19

864270

Прийнятий до відрахування ПДВ по енерговитратах

Облік загальновиробничих витрат здійснюється на рахунку 25. До складу непрямих загальновиробничих витрат входять:

 • (1) амортизація виробничого обладнання;
 • (2) заробітна плата цехового персоналу;
 • (3) страхові внески у позабюджетні фонди й внески НСіПЗ по заробітній платі цехового персоналу;
 • (4) інші витрати.

Основні засоби та нематеріальні активи переносять свою вартість на вироблену продукцію протягом тривалого часу. Суми нарахованої амортизації відносяться на витрати підприємства. У ВАТ "Регенератна завод" амортизація нараховується лінійним способом. Нарахування проводиться щомісяця відповідно зі строком корисного використання, з місяця, наступного після введення в експлуатацію основного засобу. За січень-березень сума нарахованої амортизації виробничого обладнання склала 940476 руб.

Заробітна плата цехового персоналу - 3286600 руб .. страхові внески у позабюджетні фонди й внески НСіПЗ - 903812 руб.

Дебет

Кредит

Сума (грн.)

Зміст операції

25

02

940476

Нараховано амортизацію виробничого обладнання за січень-березень

25

70

3286600

Нарахована заробітна плата цехового персоналу

25

69

903812

Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди й внески НСіНЗ

25

60

3501066

Відображено інші загальновиробничі витрати (транспортні витрати, оренда складу, ремонт та утримання цехів і обладнання)

19

60

630192

Виділено ПДВ 18%

68

19

630192

Прийнятий до відрахування ПДВ по інших послуг сторонніх організацій

Облік загальногосподарських витрат здійснюється на рахунку 26. До загальногосподарських витрат у ВАТ "Регенератна завод" належать:

 • (1) амортизація основних засобів загальногосподарського призначення;
 • (2) заробітна плата адміністративного персоналу;
 • (3) страхові внески у позабюджетні фонди й внески НСіПЗ по заробітній платі адміністративного персоналу;
 • (4) послуги зв'язку;
 • (5) утримання пожежної охорони та ін.

Дебет

Кредит

Сума

(груб.)

Зміст операції

26

02

309600

Нараховано амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення за січень-березень

26

70

2761980

Нарахована заробітна плата адміністративного персоналу

70

68

1269580

Нараховано податок на доходи фізичних осіб

26

69

759545

Нараховано страхові внески у позабюджетні фонди й внески НСіПЗ по заробітній платі адміністративного персоналу

26

60

2760978

Послуги сторонніх організацій за I квартал

19

60

496976

Виділено ПДВ по інших послуг

68

19

496967

Прийнятий до відрахування ПДВ по інших послуг

Зібрані за дебетом рахунків 25 і 26 загальновиробничі і загальногосподарські витрати в кінці періоду списуються в дебет рахунку 20 "Основне виробництво", формуючи повну суму витрат звітного періоду. Методом інвентаризації визначається величина незавершеного виробництва (НЗВ к.п) в цехах на кінець періоду. Потім, враховуючи наявність залишків незавершеного виробництва на початок періоду (НЗП н.п), за наведеною далі формулою розраховується собівартість готової продукції (СДП). За даними звітності за 2011 р, незавершене виробництво на початок періоду одно 85036 руб.

СГП = НЗП н.п + Витрати - НЗП До "= 85036 + 30626680 +

+ 8 631 954 + 6 602025-61820 = 45 883 875 (крб.)

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

20

25

8631954

Списані загальновиробничі витрати

20

26

6602025

Списані загальногосподарські витрати

43

20

45873953

Оприбуткована на склад готова продукція за повної фактичної собівартості

Формування повної собівартості готової продукції можна наочно побачити через обороти рахунок 20 "Основне виробництво".

Карточка счета 20

"Основне виробництво"

Дебет

Кредит

Сальдо початкове

85036

Операції

З кредиту рахунку 10

21085500

З кредиту рахунку 70

3717396

З кредиту рахунку 69

1022284

З кредиту рахунку 60

4801500

З кредиту рахунку 25

8631954

З кредиту рахунку 26

6602025

У дебет рахунку 43

45883875

Разом обороти

45860659

45883875

Сальдо кінцеве

61820

Згідно прийнятій обліковій політиці підприємство може формувати неповну собівартість готової продукції. У цьому випадку загальногосподарські витрати не беруть участь у розподілі витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а в кінці звітного періоду списуються безпосередньо в дебет рахунку 90 "Продажі".

 • 3. Облік грошових коштів передбачає операції з готівковим і безготівковим зверненням грошових коштів організації. Ця ділянка обліку охоплює такі бухгалтерські рахунки, як
 • 50 "Каса"
 • 51 "Розрахунковий рахунок"
 • 52 "Валютний рахунок"

Касові операції оформляються уніфікованими документами за формами КО-1 "Прибутковий ордер" і КО-2 "Видатковий ордер", фіксуються в касовій книзі та журналі обліку прибуткових і видаткових ордерів. Підставою для проведення операцій по розрахунковому рахунку є платіжні доручення, платіжні вимоги, інкасові доручення, акредитив. У ВАТ "Регенератна завод" за звітний період отримано грошові кошти від покупців у порядку оплати за продукцію, перераховано грошові кошти постачальникам сировини і послуг, з розрахункового рахунку надходили в касу грошові кошти на виплату заробітної плати, проводилися податкові платежі.

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

51

62

52626000

Надходження коштів від покупців

50

51

7080330

Протягом періоду знімалися з розрахункового рахунку грошові кошти за чеками для виплати заробітної плати

70

50

7080330

Виплачено заробітну плату співробітникам

68

51

920443

Перераховано податок на доходи фізичних осіб

68

51

240000

Перераховано податок на додану вартість

68

51

100000

Перераховано податок на прибуток

69

51

1790427

Перераховано платежі із страхових внесків у позабюджетні фонди й внески НСіПЗ

60

51

22600000

Перераховано оплату постачальникам за матеріали

60

51

19834800

Перераховано оплату постачальникам послуг

4. Облік фінансових вкладень передбачає облік операцій з цінними паперами: акціями, векселями, депозитними сертифікатами, облігаціями. Для обліку фінансових вкладенні в Плані рахунків передбачено рахунок 58 "Фінансові вкладення". Надходження оформляється проводкою по дебету цього рахунки, вибуття (реалізація, погашення, обмін) - по кредиту.

ВАТ "Регенератна завод" 1 лютого 2012 розмістило тимчасово вільні грошові кошти, придбавши депозитний сертифікат з номіналом 500000 рублів і процентною ставкою 6% річних. При погашенні сертифіката 12 березня 2012 процентний дохід склав (500000 · 6% / 365 днів · 40 днів) = 3288 руб.

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

58

76,5

500000

Придбано депозитний сертифікат у банку

76,5

51

500000

Перераховано кошти банку в оплату депозитного сертифіката

91,2

5S

500000

Погашено депозитний сертифікат

76,5

91,1

500000

51

76,5

500000

51

91,1

3288

Отримано процентний дохід

 • 5. Облік розрахунків включає в себе розрахунки з персоналом з оплати праці та іншими операціями, розрахунки з постачальниками, покупцями, замовниками, іншими дебіторами, кредиторами, по заборгованості бюджету по податкових платежах, за внутрішньогосподарськими розрахунками та ін. Для ведення обліку на даній ділянці використовуються такі синтетичні активно-пасивні рахунки:
 • 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
 • 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками"
 • 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"
 • 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"
 • 68 "Розрахунки з податків і зборів"
 • 70 "Розрахунки з оплати праці"
 • 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами"

Виходячи з вимог, що пред'являються до ступеня детальності інформації, аналітичний облік може включати в себе відкриваються до кожного рахунку субрахунки, систему субконто з декількох рівнів - облік по окремих постачальниках, по операціям, здійснюваним в рамках окремих договорів, виставлених рахунків, видів операцій. Дебетове сальдо на кінець періоду за даними рахунками становить дебіторську заборгованість організації і відображається в активі балансу, кредитове - відповідно кредиторську заборгованість, що підлягає відображенню в пасиві балансу підприємства. Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства поділяється на короткострокову (з терміном погашення до 1 року) і довгострокову, в результаті проведення аналізу частина дебіторської заборгованості може бути визнана сумнівною до погашення.

6. Облік фінансових результатів передбачає визначення прибутку або збитків від операцій з реалізації товарів юлі готової продукції, з вибуття основних засобів або іншого майна, співвідношенню інших доходів і витрат організації, обчислення податку на прибуток. Для зіставлення доходів і витрат за операціями реалізації товарів і готової продукції призначений рахунок 90 "Продажі". За кредитом цього рахунку відображається сума виручки з податком на додану вартість, за дебетом - сума ПДВ, нарахованого в момент реалізації, собівартість готової продукції і збутові витрати (рекламні витрати, витрати на упаковку, на маркетингові дослідження).

У ВАТ "Регенератна завод" вся виготовлена продукція реалізується в тому ж звітному періоді.

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

62

90

54631529

Реалізована продукція покупцям

90

6S

8333623

Нараховано ПДВ з виручки 18%

90

43

45883875

Списано собівартість реалізованої продукції

90

99

414031

Визначено фінансовий результат від продажу готової продукції

Для зіставлення інших доходів і витрат організації призначений рахунок 91. За кредитом цього рахунку знаходять відображення інші доходи підприємства, за дебетом - однойменні витрати.

Дебет

Кредит

Сума

(руб.)

Зміст операції

91

51

11780

Оплачено послуги банку

99

91

8501

Фінансовий результат від інших операцій (збиток)

3279 - 11780 = - 8 501 руб.

99

68

81106

Нараховано податок на прибуток за ставкою 20%

 • 414 031 - 8501 = 405530 руб.
 • 405530 · 20% = 81 106 руб.

84

99

324424

Чистий прибуток підприємства

405530 - 81106 = 324424 руб.

На рахунку 99 після нарахування податку на прибуток виявляється остаточний фінансовий результат діяльності - чистий прибуток підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >