Аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності

Інформаційна основа фінансового аналізу підприємства

Бухгалтерська звітність - це найбільш повна, досить об'єктивна і достовірна інформація, дозволяє зробити висновок про майновий і фінансовий стан підприємства.

Міжнародними стандартами бухгалтерської (фінансової) звітності визначено:

 • (1) фінансова звітність повинна бути корисною всім потенційним користувачам для прийняття рішень про інвестування, кредитування та ін. Інформація повинна бути вичерпною і доступною до сприйняття особам, компетентним у сфері комерційної діяльності та бажаючими вивчати цю інформацію з розумним старанням;
 • (2) інформація фінансової звітності повинна допомогти реальним і потенційним інвесторам, кредиторам і іншим її користувачам у визначенні сум та термінів інвестицій, майбутніх надходжень грошових коштів від дивідендів, виручки від продажів;
 • (3) бухгалтерська звітність повинна містити інформацію про економічні ресурси організації, дебіторської заборгованості, а також про результати операцій, події і обставини, які змінюють ці ресурси і заборгованість.

Відповідно до Федеральним законом "Про бухгалтерський облік" та діючими нормативними документами організації представляють бухгалтерську (фінансову) звітність за наступними адресами (користувачам фінансової інформації):

 • (1) власникам (учасникам, засновникам) відповідно до установчих документів;
 • (2) державній податковій інспекції;
 • (3) іншим державним органам, на які покладена перевірка окремих сторін діяльності організації та отримання відповідної звітності, наприклад фінансовим органам, що здійснюють фінансування витрат організації за рахунок асигнувань з бюджету;
 • (4) органам департаменту, міністерствам, відомствам представляють звітність організації, що знаходяться в державній або муніципальній власності повністю або частково, а також приватизовані підприємства, створені на базі державних або їх структурних підрозділів до закінчення викупу;
 • (5) територіальним органам державної статистики для надання зацікавленим користувачам.

До складу річної бухгалтерської (фінансової) звітності входять:

 • (1) бухгалтерський баланс;
 • (2) звіт про прибутки і збитки;
 • (3) додатки до балансу і звіту про прибутки і збитки, що включають звіти про зміну грошових коштів і про цільове використання отриманих коштів.

Суб'єкти малого підприємництва можуть прийняти рішення про подання бухгалтерської звітності в обсязі показників за групами статей бухгалтерського балансу і статтям звіту про прибутки і збитки та мають право не подавати у складі бухгалтерської звітності інші форми звіту.

Аналіз бухгалтерського звіту має свої джерела, мета і методику. Джерелами інформації служать форми звіту (включаючи додатки), а також відомості, що залучаються з самого обліку, коли такий аналіз проводиться всередині підприємства. Змістом аналітичної діяльності є глибоке і всебічне вивчення економічної інформації про функціонування аналізованого господарюючого суб'єкта з метою прийняття оптимальних управлінських рішень.

Економічний аналіз базується на різноманітній вихідної інформації, яку можна розглядати як систему потоків нормативних, статистичних, бухгалтерських та оперативних відомостей, первинної документації, а також інформації, що розробляється спеціалізованими фірмами. Всі джерела інформації поділяються на офіційні, нормативно-планові, облікові та Позаоблікове.

Основне джерело інформації про стійкість фінансового стану партнера - бухгалтерська звітність. У ринковій економіці звітність організації базується на узагальненні даних бухгалтерського обліку і служить інформаційним ланкою, що зв'язує організації з суспільством і їх партнерами, які є користувачами інформації про їх діяльність.

Мета аналізу бухгалтерської звітності - можливо глибше заглянути у внутрішні і зовнішні відносини господарського суб'єкта, виявити його фінансове становище, його платоспроможність і прибутковість. Аналіз повинен показати керівництву підприємства картину його дійсного стану, а особам, безпосередньо не працюють на даному підприємстві, але зацікавленим у його фінансовому стані, надати відомості, необхідні для безстороннього судження, наприклад, про раціональність використання вкладених у підприємство додаткових інвестицій тощо

Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного угруповання і узагальнення майна організації по складу і розміщення, а також за джерелами його формування (власні і позикові зобов'язання), вираженим у грошовій оцінці.

Баланс організації знайомить власників, менеджерів та інших осіб, пов'язаних з управлінням, з майновим станом господарюючого суб'єкта. З балансу ясно, чим власник володіє, тобто який у кількісному і якісному відношенні запас матеріальних засобів, яким організація здатна розпоряджатися, і хто брав участь у створенні цього запасу. За балансом визначають, чи зуміє підприємство найближчим часом виконати свої зобов'язання перед третіми особами - акціонерами, інвесторами, кредиторами, покупцями, продавцями та іншими, або йому загрожують фінансові труднощі.

На основі даних балансу визначають кінцевий фінансовий результат роботи організації у вигляді нарощування власного капіталу за звітний період, який відбивається у вигляді прибутку в пасиві балансу.

У російській практиці баланс зазвичай представляється у вигляді двосторонньої таблиці, ліва сторона якої називається активом, права - пасивом. Рівновага (рівність активу і пасиву) - найважливіший зовнішня ознака балансу.

Будь бухгалтерський баланс представляє стан майнової маси як угруповання різнорідних майнових коштів (матеріальних цінностей, що знаходяться в безпосередньому володінні господарства) і прав на ці цінності і одночасно як капітал, утворений волею певних господарюючих суб'єктів (підприємців, інвесторів, банків та ін.) (Рис. 28.1). Баланс відображає стан господарства в грошовій оцінці.

Схема бухгалтерського балансу

Рис. 28.1. Схема бухгалтерського балансу

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >