Що включають в себе поняття "ринкова вартість", "інвестиційна вартість", "ліквідаційна вартість"?

При здійсненні оціночної діяльності зазначається конкретний вид вартості, який залежить від того, з якою метою проводиться оцінка. Метою проведення оцінки може бути: визначення сторонами ціни для здійснення угод купівлі-продажу, передачі в оренду або заставу, страхуванні, кредитуванні, внесення до статутного ( складеного) капітал, для цілей оподаткування, при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності, реорганізації і приватизації підприємств, вирішенні майнових спорів, прийнятті управлінських рішень та в інших випадках.

Згідно з Федеральним стандарту оцінки №2 "Мета оцінки і види вартості", використовуються наступні види вартості об'єкта оцінки:

 • • ринкова вартість;
 • • інвестиційна вартість;
 • • ліквідаційна вартість;
 • • кадастрова вартість.

При проведенні оцінки майна підприємства з метою антикризового управління найбільш застосовні перші три виду вартості.

При визначенні ринкової вартості об'єкта опеньки визначається найбільш ймовірна ціна, за якою об'єкт оцінки може бути відчужений на дату оцінки на відкритому ринку в умовах конкуренції, коли сторони угоди діють розумно, розташовуючи всією необхідною інформацією, а на величині ціни угоди не відбиваються які-небудь надзвичайні обставини, тобто коли:

 • • одна зі сторін угоди не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана приймати виконання;
 • • сторони угоди добре інформовані про предмет угоди і діють у своїх інтересах;
 • • об'єкт оцінки представлений на відкритому ринку за допомогою публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки;
 • • ціна угоди являє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки і примусу до здійснення угоди щодо сторін угоди з будь-чиєї сторони не було;
 • • платіж за об'єкт оцінки виражений у грошовій формі.

При визначенні інвестиційної вартості об'єкта оцінки визначається вартість для конкретної особи чи групи осіб при встановлених даною особою (особами) інвестиційних цілях використання об'єкта оцінки. Якщо відомі потенційні покупці (інвестори), то оцінка підготовлюваного до продажу неспроможного підприємства повинна проводитися з урахуванням їх інформованості, ділових можливостей, передбачуваних планів. Комплекс проведених заходів щодо санації такого підприємства також може вплинути на величину вартості.

При визначенні ліквідаційної вартості об'єкта оцінки визначається розрахункова величина, що відображає найбільш ймовірну ціну, по якій даний об'єкт оцінки може бути відчужений за термін експозиції об'єкта оцінки, менший типового терміну експозиції для ринкових умов, в умовах, коли продавець змушений здійснити операцію з відчуження майна.

В економічній літературі виділяють три види ліквідаційної вартості:

 • • при впорядкованої ліквідації, коли активи реалізуються в розумні терміни, що забезпечує максимальний дохід від продажу майна;
 • • при примусової ліквідації, коли активи розпродаються в стислі терміни з дуже великими втратами у вартості;
 • • ліквідаційна вартість припинення існування активів підприємства, коли активи підприємства не реалізуються, а списуються з балансу. У цьому випадку вартість може мати негативну величину.

Яку вартість доцільно розраховувати в різних кризових ситуаціях?

Ринкова вартість підприємства - один із самих широко використовуваних видів як в оцінній практиці в цілому, так і в цілях антикризового управління підприємством. В ідеальному випадку менеджер (арбітражний керуючий) повинен починати свою діяльність на кризовому підприємстві з з'ясування реальної ринкової вартості даного майнового комплексу та бізнесу в цілому, а також з визначення ринкової вартості окремих активів підприємства. Для цілей антикризового управління за Законом "Про банкрутство" даний вид вартості можна застосовувати на стадіях спостереження, фінансового оздоровлення і зовнішнього управління.

Інвестиційна вартість в більшості випадків використовується для обгрунтування інвестиційних проектів і являє собою вартість об'єкта для конкретного інвестора, виходячи з його суб'єктивних цілей. Покупцеві це дозволяє прийняти найбільш раціональне рішення про купівлю або відмову у придбанні будь-якого об'єкта. В рамках антикризового управління за Законом "Про банкрутство" даний вид вартості може знайти своє застосування на стадії зовнішнього управління. В такій ситуації найчастіше підприємство переходить до покупця, який передбачає інвестувати в оздоровлення та розвиток бізнесу. Покупець в даному випадку набуває не набір активів (нерухомість, машини, устаткування, товарний знак та ін.), А майбутні доходи, які цей бізнес зможе принести йому через певний період часу з урахуванням необхідної ставки доходу.

Інвестиційна вартість, як спеціальний вид вартості, може бути розрахована з урахуванням, по-перше, перспектив використання конкретних активів підприємства (у тому числі нематеріальних) у виробничому процесі інвестора; по-друге, ефекту економії витрат при відмові від послуг сторонніх організацій і альтернативного використання послуг кризового підприємства з оплатою нижче ринкових тарифів; по-третє, антикризових заходів, які передбачають додаткові інвестиції, які здійснюватиме вже не покупець, а група інвесторів. Грамотний облік інвестицій і віддачі на вкладення в майбутньому при розрахунку інвестиційної вартості часто дозволяє дати позитивну величину вартості компанії в сьогоденні, залучити інвесторів для виведення компанії з кризової ситуації.

Якщо ж підприємство знаходиться на стадії конкурсного виробництва, то визначити ринкову вартість не представляється можливим, оскільки:

 • • продаж майна не може розглядатися в якості добровільної угоди, тому що конкурсний керуючий реалізує майно за рішенням суду;
 • • майно, що реалізується найчастіше продається в стислі терміни і обмежена періодом конкурсного виробництва;
 • • при продажу майна не враховується ринкова кон'юнктура, що не дозволяє конкурсному керуючому реалізувати активи за максимально можливою ціною.

У цьому випадку найчастіше розраховується ліквідаційна вартість. Ця вартість зазвичай менше ринкової через вплив трьох основних чинників: обмеженості часу продажу; витрат, зумовлених реалізацією активів; вимушеності продажу - психологічного аспекту, що впливає на ініціативу покупців. Якщо оцінити величину впливу перших двох факторів цілком реально, то вплив фактора вимушеного продажу оцінити практично неможливо. Тому при визначенні реальної ліквідаційної вартості слід спочатку аналітично оцінити се величину без урахування знижки, обумовленої вимушеної продажем.

Розрахунок ліквідаційної вартості включає наступні етапи.

 • 1. Розробляється календарний графік ліквідації активів, так як продаж різних видів активів вимагає різних часових періодів (за основу береться баланс підприємства).
 • 2. Визначається валова виручка від ліквідації активів.
 • 3. Вартість активів зменшується на величину прямих витрат: комісійні оціночним і юридичним фірмам; податки і збори, які платять при продажі.
 • 4. Вартість активів зменшується на витрати, пов'язані з володінням активами до їх продажу, включаючи витрати на збереження запасів готової продукції і незавершеного виробництва, збереження обладнання, машин, об'єктів нерухомості, а також управлінські витрати по підтримці підприємства аж до його ліквідації.
 • 5. Додається (віднімається) операційний прибуток (збитки) ліквідаційного періоду.
 • 6. Віднімаються переважні права на виплату допомог працівникам, вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна підприємства, заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і позабюджетні фонди.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >