Аналіз оборотності активів

Бухгалтерський баланс і Звіт про прибутки і збитки - важливі джерела інформації про ефективність використання майна організації. Фінансове становище організації знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.

Тривалість перебування коштів в обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих факторів зовнішнього і внутрішнього характеру. До числа зовнішніх факторів слід віднести сферу діяльності підприємства (виробничої, постачальницько-збутової, посередницької та ін.), Галузеву приналежність, розміри підприємства. Вирішальний вплив на оборотність активів організації надає економічна ситуація в країні. Розрив господарських зв'язків, інфляційні процеси ведуть до накопичення запасів, значно уповільнює процес обороту коштів.

До факторів внутрішнього характеру відносяться цінова політика організації, формування структури активів, вибір методики оцінки товарно-матеріальних запасів.

У загальному вигляді швидкість обороту активів організації визначається за формулою

Оборотність оборотних активів визначається за формулою

Джерелом інформації про виручку є Звіт про прибутки і збитки, середня вартість активів визначається за даними балансу.

Тривалість одного обороту в днях визначається як відношення Т / К об.ф, де Т - число днів в періоді.

Наведемо розрахунок оборотності активів на аналізованому підприємстві.

Виручка, тис. Руб 115800

Сума активів, тис. Руб .:

а) на початок року

всієї сукупності активів 167000

оборотних активів 54540

б) на кінець року

всієї сукупності активів 190580

оборотних активів 74260

в) середньої величини

всієї сукупності активів 178790

оборотних активів 64400

Оборотність

всієї сукупності активів 0,65

оборотних активів 1,79

Тривалість обороту, днів

всієї сукупності активів 554

оборотних активів 200

Чим вище обсяг продажів, тим ефективніше використовуються активи, тим швидше обертаються. Можна сказати, що всі активи "обернулися" вході реалізації 0,65 рази, а оборотні - 1,79 рази.

Тривалість обороту всіх активів склала 554 дня, а оборотних - 200 днів.

У розрахунках показників платоспроможності, ліквідності, чистого оборотного капіталу використовуються дебіторська заборгованість та запаси. Від того, наскільки швидко вони перетворюються на готівку, залежить фінансове становище підприємства, його платоспроможність.

Оскільки значну питому вагу в складі оборотних активів займає дебіторська заборгованість, то потрібен аналіз її стану. Високі темпи зростання дебіторської заборгованості по розрахунках за товари, роботи і послуги, за отриманими векселями (в розглянутому прикладі відсутні) можуть свідчити про те, що підприємство активно використовує стратегію товарних позик для споживачів своєї продукції. Кредитуючи їх, воно фактично ділиться з ними частиною свого прибутку. У той же час у разі, коли платежі підприємства затримуються, воно змушене брати кредити для забезпечення своєї господарської діяльності, збільшуючи власну кредиторську заборгованість.

Для оцінки стану дебіторської заборгованості використовуються наступні показники.

  • 1. Виручка дебіторської заборгованості = Виручка / Середня вартість дебіторської заборгованості.
  • 2. Період погашення дебіторської закладеності = 365 / Оборотність дебіторської заборгованості.
  • 3. Частка дебіторської заборгованості в оборотних активах = Сумнівна дебіторська закладеність / Оборотні активи.
  • 4. Частка сумнівної дебіторської заборгованості = Сумнівна дебіторська заборгованість / Загальна вартість дебіторської заборгованості.

Останній показник характеризує "якість" дебіторської заборгованості. Його тенденція до зростання свідчить про зниження ліквідності.

Розрахуємо ці показники для нашого прикладу.

Виручка, тис. Руб.

115800

Оборотні активи, тис. Руб .:

на початок року

54540

на кінець року

74260

Дебіторська заборгованість, тис. Руб .:

на початок року

11840

на кінець року

21500

середня

16670

Частка дебіторської заборгованості в оборотних активах,%

на початок року

22

на кінець року

29

Оборотність дебіторської заборгованості

6,95

Період погашення дебіторської заборгованості, днів

52

Частка дебіторської заборгованості в оборотних активах виросла, оборотність дебіторської заборгованості склала 6,95 рази, або 52 дня. Чим вищий цей показник, тим швидше дебіторська заборгованість перетворюється в готівку. При аналізі його доцільно розглядати в динаміці.

Для більш глибокого аналізу дебіторської заборгованості організації необхідно додатково запросити її розшифровку із зазначенням відомостей про кожного дебітора, сум дебіторської заборгованості і терміни се погашення. Основним завданням подальшого аналізу дебіторської заборгованості є оцінка її ліквідності, тобто оцінка зворотності боргів підприємства.

Можна назвати кілька самих загальних рекомендацій з управління станом дебіторської заборгованості:

  • (4) контроль за станом розрахунків з покупцями з відстроченим (простроченим) заборгованостях;
  • (5) розширення кола покупців з метою зменшення втрат від несплати одним або кількома великими покупцями;
  • (6) контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості (при значному перевищенні дебіторської заборгованості виникає загроза фінансової стійкості підприємства);
  • (7) надання знижок покупцям при достроковій оплаті, що частково компенсує втрати від інфляції.

Поповнення готівкових коштів підприємства залежить від оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей. Оцінка оборотності запасів проводиться по кожному їх виду (по виробничим запасам, готової продукції, товарам і т.д.). Оскільки виробничі запаси враховуються по вартості їх заготівлі (придбання), то для розрахунку коефіцієнта оборотності запасів використовується не виручка від продажу, а собівартості проданої продукції. Для оцінки швидкості обороту запасів використовується формула

Термін зберігання запасів визначається за формулою

Для нормального ходу виробництва і збуту продукції запаси повинні бути оптимальними. Наявність меншої кількості, але більш рухливих запасів означає, що менша сума готівки підприємства перебуває у запасах. Накопичення запасів є свідченням спаду активності підприємства з виробництва та реалізації продукції.

Аналіз прибутковості підприємства

Стійке функціонування підприємства залежить від його здатності приносити достатній прибуток, що впливає на його платоспроможність.

У цілому ефективність діяльності будь-якого підприємства можна оцінювати з допомогою абсолютних і відносних показників. Так, за допомогою показників першої групи можна проаналізувати динаміку різних показників прибутку (економічної, бухгалтерської, від продажів, чистого прибутку) за ряд років. Такі розрахунки матимуть швидше арифметичний, ніж економічний сенс (якщо при цьому не проводиться перерахунок в порівнянні ціни).

Відносні показники практично не зазнають впливу інфляції, оскільки являють собою різні співвідношення прибутку і вкладеного капіталу (власного, інвестованого, позикового і т.д.). Економічний сенс значень зазначених показників (їх прийнято називати показниками рентабельності) полягає в тому, що вони характеризують прибуток, одержуваний з кожного вкладеного рубля коштів (власних або позикових).

Використовується система показників ефективності діяльності, серед них зупинимося наступних.

Цей коефіцієнт показує, який прибуток отримує підприємством з кожної гривні, вкладеної в активи.

Якщо підприємство орієнтує свою діяльність на перспективу, йому необхідно розробити інвестиційну політику (при цьому під інвестуванням розуміється постійне і довгострокове фінансування). Інформація про кошти, інвестованих у підприємство, може бути отримана за даними балансу як сума власного капіталу і довгострокових зобов'язань або як різниця загальної суми активів і короткострокових зобов'язань:

Показник рентабельності інвестицій розглядається в зарубіжній практиці фінансового аналізу як спосіб оцінки "майстерності" управління інвестиціями. При цьому, оскільки керівництво компанією не може впливати на суму сплачуваного податку на прибуток, для більш точного розрахунку показника в чисельнику використовується прибуток до оподаткування.

Акціонери вкладають у підприємство свої кошти з метою отримання прибутку від цих інвестицій, тому, з їхнього погляду, найкращою оцінкою ефективності господарської діяльності є наявність прибутку на вкладений капітал:

Цей коефіцієнт показує, який прибуток має організація з кожного рубля проданої продукції. Він може бути орієнтиром в оцінці конкурентоспроможності продукції, так як зниження рентабельності проданої продукції може означати і падіння попиту на неї.

Взаємозв'язок між показниками рентабельності активів (майна), оборотністю активів і рентабельністю продажів продукції може бути представлена в наступному вигляді:

Дійсно,

Інакше кажучи, прибуток підприємства, отримана з кожної гривні коштів, вкладених в активи, залежить від швидкості оборотності коштів і частки чистого прибутку у виручці. Уповільнення оборотності може бути викликано як об'єктивними причинами (інфляцією, розривом господарських зв'язків), так і суб'єктивними (невмілим управлінням запасами товарно-матеріальних цінностей, станом розрахунків з покупцями, а також відсутністю їх належного обліку).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >